Přečtěte si: Zpráva včetně prezentací z jubilejní, desáté konference Elektrické autobusy pro město

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Urban sprawl v kontextu smart city

13.11.2020 Urban sprawl jako jeden z projevů překotné suburbanizace je závažný fenomén rozvoje měst. Zatímco suburbanizace je přirozený jev, urban sprawl je velmi nezdravý po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Lze mu však zabránit vhodnými synergiemi při implementaci konceptu smart city a územního plánování.

Vymezení pojmů

Abychom se v této problematice lépe zorientovali, je nutné na začátek vysvětlit několik základních pojmů.

Suburbanizace je v základním slova smyslu proces, při kterém se obyvatelé metropolí a velkých měst stěhují na jejich periferie a sám o sobě je přirozenou součástí dnešní doby stejně tak, jako byla před několika desítkami let urbanizace (soustředění obyvatel z venkova do velkých měst). Ve společnosti je však suburbanizace vnímána negativně. Je to z toho důvodu, že (nejen) v naší zemi probíhá překotně – nekoordinovaně, což s sebou nese celou řadu problémů a projevuje se rychlým a neřízeným rozrůstáním obcí městských periferií spojené s přímo úměrným nárůstem počtu obyvatel.

Urban sprawl (česky sídelní kaše) je jeden z hlavních projevů překotné suburbanizace. Jedná se o neuspořádané sídelní útvary vznikající spontánně na periferiích větších měst. Podle účelu využívání jej lze rozlišit na rezidenční (satelitní městečka) a komerční (průmyslové a obchodní zóny. Charakteristickými znaky je absence architektonického záměru, veřejné zeleně, občanské vybavenosti a návaznosti na stávající zástavbu. Fotografie v tomto článku ukazují urban sprawl na jihovýchodním předměstí Prahy.

Suburbie je viditelně ohraničená část rezidenčního urban sprawl – klasicky satelitní městečko, jež je zřetelně odděleno od původní zástavby obcí. Zároveň takto ovšem lze označit i tu část obce, která vznikla velmi rychle v posledních několika letech a nese znaky urban sprawl.

Čím urban sprawl škodí?

Negativní dopady urban sprawl na společnost i přírodu budou níže rozděleny dle pilířů udržitelného rozvoje – jednak proto, že se k jeho zajištění Česká republika zavázala podpisem mezinárodního dokumentu Evropská úmluva o krajině, ale také proto, že principy samotného konceptu smart city vedou k jeho naplnění.

Z environmentálního hlediska je největším problémem zastavování velkého množství volné půdy a s tím i zánik mnoha cenných biotopů, což vede ke snížení biodiverzity území. Dalším problémem je zhoršení prostupnosti krajiny (pro zvěř i člověka), což je způsobeno nejen samotnou zástavbou, ale i frekventovanými komunikacemi, které se v těchto oblastech budují. V neposlední řadě je díky zástavbě území povrchy nepropustnými pro vodu a jejím následným odváděním kanalizací mimo místo spadu narušován hydrický režim krajiny. Nelze opomenout ani narušení krajinného rázu.

V sociální sféře se pak jedná o separaci jednotlivých aktivit obyvatel suburbií. Bydliště mají sice na okraji malé obce či vesnice, ale do školy, za prací či zájmovými aktivitami dojíždějí, což vede k narušení, či spíše nevytvoření komunitních vztahů se „starousedlíky“ – ti často obyvatele satelitů nechtějí zapojit do vedení obce. Dále se jedná o problém nerovnoměrného zastoupení společenských vrstev, a to jak v suburbii, tak v městě, odkud se obyvatelé odstěhovali. Na vysněný dům se zahradou v blízkosti přírody má totiž prostředky střední a vyšší sociální třída (vzdělaní s dostatkem finančních prostředků). V centru velkoměsta pak zůstávají ti, kteří nemají zájem ani prostředky na kultivaci městského prostředí. To následně chátrá a prázdné prostory jsou dávány k dispozici komerčním subjektům. V neposlední řadě je sociálním problémem spojeným s urban sprawl syndrom zelené vdovy.

V souvislosti s ekonomikou je důležitým pojmem hustota obyvatel na hektar. Odborná literatura totiž tvrdí, že aby se obci vyplatilo zřízení občanské vybavenosti v dochozí vzdálenosti do 30 min, je třeba alespoň 100 obyvatel/ha. Aby se dopravnímu podniku či přímo obci vyplatilo zavedení linky MHD v suburbii, je zapotřebí minimálně 40 – 50 obyvatel/ha. Problémem je, že v běžné suburbii žije přibližně 10 – 30 obyvatel/ha. Z toho pro obec vyplývá mnoho finančních nákladů, které nejsou výhodné: zasíťování pozemků, vybudování občanské vybavenosti, navýšení kapacit základních škol, mateřských škol aj. Problémem je také fakt, že si noví obyvatelé menších obcí často nechtějí změnit adresu trvalého bydliště a z důvodu pochůzek po úřadech si ji nechávají ve velkoměstech. Vedení menších obcí tak přichází o příspěvky na obyvatele s trvalým bydlištěm. Situaci komplikuje skutečnost, že stále neexistují konkrétní čísla, která by vyjadřovala finanční náklady spojené se založením a „provozem“ urban sprawl.

Jak je v souladu koncept smart city a urban sprawl?

Vůbec. Prakticky se jedná o dvě protichůdné filosofie. Cílem smart city je vytvořit město příjemné k bydlení i podnikání, které je zároveň šetrné k životnímu prostředí, což o urban sprawl na základě výše uvedeného rozhodně nelze tvrdit.  

Co s tím a jak může koncept smart city přispět k prevenci a řešení problému urban sprawl?

Základním krokem je koordinace růstu obcí městských periferií. V České republice existuje soustava územně plánovacích dokumentů, z nichž jsou pro tento účel vhodné zejména dva z nich: územní plán a regulační plán, a to z toho důvodu, že se věnují relativně malým částem území. Územní plán se zabývá celým katastrálním územím a klíčovými kapitolami, které umožňují koordinaci rozvoje sídla a zároveň ochranu přírodních hodnot, jsou Koncepce uspořádání krajiny, Urbanistická koncepce a Územní systém ekologické stability. Regulační plán se pak věnuje konkrétní části území obce a umožňuje velmi podrobně stanovit podobu a podmínky jeho využívání – např. maximální výšku budov, barvu fasády, minimální podíl propustných povrchů či veřejné zeleně apod.

Dalšími dokumenty jsou například projekty pozemkových úprav či smlouvy o prodeji pozemků.

V souvislosti se smart city je velmi šikovným dokumentem Strategie smart city konkrétního města. Pokud bude tento dokument zpracovaný provozovateli tohoto portálu, bude jeho povinnou součástí analýza řešeného území právě v souvislosti s překotnou suburbanizací a urban sprawl. Zde pak mohou nastat tři situace:

1. Bude zkonstatováno, že v daném území překotná suburbanizace neprobíhá a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento proces měl v blízké budoucnosti projevit – zde bude pouze upozorněno na možné rizikové faktory.

2. Území bude jevit známky překotné suburbanizace, včetně výskytu urban sprawl, který však bude spíše ojedinělý – v takovém případě budou stanoveny kroky ke stabilizaci současného stavu a ke zpomalení sídelního rozvoje v území, jakožto i nejcennější přírodní, krajinné, kulturní a historické hodnoty, které je třeba bezpodmínečně chránit.

3. V území se bude naplno projevovat překotná suburbanizace se všemi negativním dopady. V tomto případě budou definovány postupy vedoucí ke zlepšení situace.

V uvedeného vyplývá, že kapitola dokumentu věnující se překotné suburbanizaci a urban sprawl bude mít vždy dvě části: analytickou – zhodnocující aktuální stav řešeného území, a návrhovou – stanovující kroky ke stabilizaci nebo zlepšení současného stavu.

Aby mohly být všechny navrhované změny zákonně realizovány, je třeba je zapracovat do některého z územně plánovacích dokumentů – územního či regulačního plánu, případně je formou podmínek zakomponovat do smlouvy o koupi pozemků. I to bude Strategie smart city dané obce obsahovat.

Kromě tohoto dokumentu může koncept smart city přispět k prevenci a řešení problému překotné suburbanizace dalšími způsoby:

-    zjednodušením administrativy v tom smyslu, aby bylo možné většinu běžných úředních záležitostí vyřešit online a obyvatelé nebyli nuceni chodit na úřady fyzicky – pomohlo by se tak k řešení problému se změnou adresy trvalého bydliště;

-    využitím informačních technologií ke stanovení přesných finančních nákladů na založení a „provoz“ urban sprawl – vedení obcí by pak mělo nejen srovnání nabízené finanční odměny od developerů s reálnými náklady, které bude nutno vynaložit z obecního rozpočtu, ale bude mít také větší motivaci k ochraně místních hodnot;

-    propojením všech zainteresovaných subjektů (stakeholders) a jejich vzájemnou spoluprací; přesně to je totiž jedním ze základních principů konceptů smart city.

Poslední ze jmenovaných bodů je naprosto základní předpoklad k tomu, aby mohl být rozvoj obcí efektivně koordinován a zároveň byly chráněny hodnoty území. Jedině tak lze docílit toho, aby se na suburbanizaci pohlíželo jako na přirozený proces, při kterém se obyvatelé stěhují z velkých měst na jejich okraj.

Kateřina Slavíková

Foto © autorka

Další informace zde


 Přečtěte si také:

Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Obec Bratčice: náves se starou nádrží se proměnila v živé centrum

19.10.2020 Říjnové vydání časopisu Státního fondu životního prostředí Priorita představilo zajímavou případovou studii revitalizace vodní plochy v obci Bratčice v okrese Brno-venkov o sedmi stech obyvatelích. Podívejme se zde na nejzajímavější momenty tohoto pozoruhodného projektu. V Bratčicích místu neřeknou jinak než Na Bahně. Ještě nedávno to byl neutěšený prostor s typickou požární nádrží z betonových bloků ze sedmdesátých let. Ačkoli jde o náves ve středu obce, její prostor zdaleka neodpovídal požadavkům, které by měla splňovat.

Celý článek zde


Suburbanizace: strašák nebo řešitelný problém?

7.4.2018 Život městských periferií neodmyslitelně souvisí s procesem suburbanizace. Tento pojem lze chápat jako děj, při kterém jsou komerční, průmyslové a rezidenční části sídelní struktury přesouvány z center měst na jejich okraje, aby se tam mohly dále rozrůstat. V důsledku toho dochází k záběru původní krajiny (nejčastěji zemědělské půdy) a k rozrůstání malých měst, nacházejících se v okolí velkých metropolí. V těchto malých městech pak vznikají komerční, rezidenční a průmyslové zóny. Autorka tohoto článku, studentka Mendelovy univerzity v Brně, se nad aktuálním problémem suburbanizace dále zamýšlí a rozvíjí jej na konkrétním příkladu oblasti na jihovýchodě Prahy, odkud sama pochází, tudíž suburbanizace je pro ni velmi živý pojem. Konkrétní poznatky, které zde uvádí, vycházejí z jejího výzkumu v obci Modletice, jehož závěry přiměřeně aplikuje na celou uvedenou oblast. Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services