Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Analýza implementace smart city a smart regionu na vládní úrovni ČR: doporučení pro podporu i odkaz na naši publikaci Smart city v praxi

17.1.2019 Ve spolupráci Úřadu vlády ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Technologické agentury ČR a Mendelovy univerzity v Brně byla vypracován dokument „Analýza aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu smart city a smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření“.  Tato analýza, obsahující také příklady osvědčené praxe, byla zveřejněna v polovině ledna 2019. Za zmínku stojí, že se tato analýza odvolává mj. na publikaci Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, konzultanta v oboru smart city a provozovatele našeho portálu.

Základním cílem analýzy bylo podrobným šetřením na úrovni všech krajů, krajských měst i jednotlivých bývalých okresních měst zjistit aktuální povědomí o konceptu smart city a smart regionu a také o míře jejich zapojení do tohoto konceptu.

Analýza si všímá zejména využívání otevřených dat. Dále sleduje provázanost konceptu smart city/region s regionálními inovačními strategiemi, které vychází z Národní výzkumné a inovační strategie (RIS3). Konstatuje, že v 8 ze 13 krajů je strategie konceptu Smart takto provázána, ať už plně nebo v omezené míře. Naprostou neprovázanost podle této analýzy uvedl pouze Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Přitom – paradoxně – právě Moravskoslezský kraj lze v praxi považovat za jednoho z tahounů konceptu smart city/regionu v ČR.

Vedle zahraničních zkušeností uvádí analýza také rozmanité příklady dobré praxe z rozmanitých oblastí implementace smart city v ČR. Jejich počty ukazuje souhrnná tabulka níže. Jak z tabulky patrno, nejvíce se u nás daří implementaci „chytrých“ řešení v oblasti čisté mobility a informačních a komunikačních technologií.

Analýza hodnotí i další aspekty implementace konceptu smart city/region, například oblast motivace k zavádění, využívání metodických nástrojů nebo způsobů financování.

Jako největší překážky implementace a rozvoje konceptu smart city a smart region uvádí analýza nedostatek finančních prostředků, legislativní překážky, nedostatečná komunikace ministerstev relevantních pro implementaci tohoto konceptu, nedostatečná politická vůle, zavalení přeneseným výkonem státní správy a administrativní náročnost.

Pro podporu implementace konceptu smart city/regionu na vládní úrovni vyplývají z analýzy především následující doporučení:

•    podpora možnosti seznámit se s relevantními příklady dobré praxe,

•    vytvoření a zajištění aktualizace zásobníku/databáze ověřených řešení pro jednotlivé cílové oblasti implementace konceptu smart city/region,

•    vytvoření národní/regionální strategie implementace konceptu smart city/region podpořené relevantní dotační podporou,

•    implementace konceptu smart city/region do oblasti přenesené státní správy,

•    podpora osvěty a vzdělávání v oblasti smart city/regionu

•    prosazování důležitých obecných zásad při tomto procesu, jako předvídatelnost, jednoduchost a zjednodušování organizačních postupů, srozumitelnost potřeb, rozdělení kompetencí a odpovědnosti za její implementaci apod. ze strany vlády.

Z výše uvedené publikace „Smart city v praxi“ od našeho autora upozorňuje tato analýza na holistický, tedy celostní přístup při plánování a zavádění konceptu smart city nebo smart regionu:

„Pokročilost a zaměření SC/R v krajích/městech ČR je tak mapována jako proces holistického a integrovaného přístupu uplatňování tohoto konceptu strategického řízení, který je v návaznosti na přístup Slavíka (2017) sledován ve dvou úrovních:

•    strategických dokumentů měst/krajů, které dávají rozvoji SC/R směr, cíl a systém;

•    konkrétních rozvojových projektů s prvky SC/R , jimiž je tento koncept naplňován.“

Je tak zdůrazněna základní myšlenka tohoto konceptu, kterou konzultanti – provozovatelé našeho portálu – neustále propagují. Totiž že moderní technologie jsou nástrojem, nikoli samotným smyslem smart city či regionu. Tím je efektivní dosahování sociálních a následně hospodářských cílů. Řečeno jednoduše a lidsky: Kde se dobře žije, tam lidé žijí rádi a trvale, tam se také dobře podniká a to vše vede k hospodářskému rozkvětu města nebo regionu. K tomu, aby se ve městě nebo regionu dobře žilo, mohou napomoci rozmanité moderní technologie, pokud jsou zaváděny systematicky a se strategickým pohledem do budoucna.

Z analýzy vyplývá i další potěšitelná zpráva pro provozovatele našeho portálu: Jako zdroje informací o smart city jsou na prvním místě s nejvyšší četností uváděny internetové zdroje a tematicky zaměřené konference. Potvrzuje se, že sám tento náš portál i naše odborné konference Smart city v praxi a Elektrické autobusy pro město cílí přesně tam, kam mají.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

Tabulka © Mendelova univerzita v Brně

Další informace včetně plného znění analýzy ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2017: životní prostředí se lepší i při rostoucí ekonomice, přesto zůstává neuspokojivé

27.11.2018 Díky technologickému rozvoji a implementaci environmentálních opatření zátěž životního prostředí ČR v roce 2017 klesla, a to i přesto, že česká ekonomika rostla. Kvalita ovzduší zůstává přesto neuspokojivá, a to zejména kvůli silniční dopravě ve městech a vytápění domácností, situace je nadále neuspokojivá i v místech koncentrace průmyslových podniků. Tak lze v kostce shrnout obsah Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2017, kterou každoročně připravuje rezortní organizace MŽP – CENIA, česká informační agentura životního prostředí, a s níž byla koncem listopadu 2018 seznámena vláda ČR.

Celý článek zde


OECD hodnotila životní prostředí v ČR: ochrana přírody je nadprůměrná, velkým problémem zůstává doprava a fosilní paliva v domácnostech

19.7.2018 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) po 13 letech hodnotila stav, vývoj a politiky v oblasti životního prostředí České republiky, tzv. EPR – Environmental Performance Review. Výsledky publikoval v červenci 2018 Státní fond životního prostředí. Zatímco přezkum ekonomiky ČR probíhá každé dva roky, hodnocení politik životního prostředí proběhlo naposledy v roce 2005 a jeho závěry jsou tak pro ČR velmi přínosné.  Od roku 2005 Česká republika významně pokročila v ochraně životního prostředí a podle hodnocení OECD se státu daří vyvažovat mimořádně rychle rostoucí ekonomický růst a jeho dopady na životní prostředí, které s sebou hospodářská činnost přirozeně nese.

Celý článek zde


Suburbanizace: strašák nebo řešitelný problém?

7.4.2018 Život městských periferií neodmyslitelně souvisí s procesem suburbanizace. Tento pojem lze chápat jako děj, při kterém jsou komerční, průmyslové a rezidenční části sídelní struktury přesouvány z center měst na jejich okraje, aby se tam mohly dále rozrůstat. V důsledku toho dochází k záběru původní krajiny (nejčastěji zemědělské půdy) a k rozrůstání malých měst, nacházejících se v okolí velkých metropolí. V těchto malých městech pak vznikají komerční, rezidenční a průmyslové zóny. Autorka tohoto článku, studentka Mendelovy univerzity v Brně, se nad aktuálním problémem suburbanizace dále zamýšlí a rozvíjí jej na konkrétním příkladu oblasti na jihovýchodě Prahy, odkud sama pochází, tudíž suburbanizace je pro ni velmi živý pojem. Konkrétní poznatky, které zde uvádí, vycházejí z jejího výzkumu v obci Modletice, jehož závěry přiměřeně aplikuje na celou uvedenou oblast. Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services