Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Národní rozvojový fond: nová příležitost pro veřejně prospěšné investice

1.7.2019 Jako důležitý doplněk k přímému financování z veřejných zdrojů, ať už národních nebo evropských, se nyní v České republice připravuje Národní rozvojový fond, sdružující prostředky velkých investorů a určený k investicím do významných veřejně prospěšných projektů. Na podobném principu fungují fondy například v Německu, Irsku, Francii nebo na Slovensku a některé z nich již déle než sto let. O současném stavu přípravy Národního rozvojového fondu informovalo na konci června 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Začátek – investice čtyř velkých bank

Příprava vládního Národního rozvojového fondu rychle pokračuje. Panuje shoda na tom, kam bude fond investovat, na jakých principech bude postaven jeho obchodní model a jak bude řízen. Fond bude mít potenciál mobilizovat ve prospěch investičních projektů minimálně pětinásobek svého kapitálu, tedy celkově asi 35 miliard korun. Aktuálně čtyři banky – Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit bank – potvrdily připravenost dobrovolně investovat, případně i spolu s dalšími investory, do vládního fondu až 7 miliard korun. Stane se tak, jakmile fond získá potřebnou licenci od ČNB a budou vybrány a připraveny vhodné investiční projekty.

Zaměření a investiční strategie Fondu

Úlohou Fondu bude investovat do projektů, které společnost potřebuje pro svůj sociální a ekonomický rozvoj. Sektorově bude zaměřen zejména na oblast veřejné infrastruktury.

Projekty, které by se měly prostřednictvím Národního rozvojového fondu financovat, by se v první fázi měly týkat infrastruktury – například dálnic či dopravních okruhů, nemocnic či kampusů univerzit. V úvahu budou připadat i další oblasti veřejného zájmu, jako je třeba energetika či kultura. Stručně řečeno, Fond se bude využívat tam, kde pomůže zvýšit socioekonomický dopad a vytvoří konkurenční výhodu České republiky.

Fond bude založen na udržitelném finančním modelu a bude navázán na přípravu Národní hospodářské strategie státu, která bude obsahovat Národní investiční plán, Národní inovační strategii ČR, strategii pro Digitální Česko a další. Investiční strategie Fondu bude založená na principu návratnosti prostředků, vložených do podporovaných projektů a na principu dobrovolného vícezdrojového financování, umožňujícího zapojení širokého spektra investorů.

Do Fondu by se kromě bank měly zapojit další velké korporace, kterým se v České republice daří, a proto by zde chtěly dlouhodobě investovat.    

Principy fungování Fondu

Fond je koncipován jako dlouhodobý s investicemi, jejichž návratnost může být počítána v desetiletích, zdroje fondu budou reinvestovány. Důležitý je proticyklický charakter investic fondu – bude investovat i tehdy, když ostatní soukromí investoři v důsledku nepříznivého vývoje ekonomického cyklu budou mít oslabený apetit. Fond výrazně navýší investiční kapacitu české ekonomiky o desítky miliard korun, a to díky využití principu finanční páky a také zapojení dalších zdrojů například od Evropské investiční banky, případně z programu Invest EU.

Založení a řízení Fondu

Zakladatelem Fondu bude Českomoravská záruční a rozvojová banka. Investoři získají investiční akcie. Fond bude mít profesionální vedení, které bude respektovat principy řádného hospodáře. Vedle něho bude nově zřízena Národní investiční rada, společně obsazená zástupci investorů a vlády a za účasti nezávislých expertů, jejíž funkcí bude zejména schvalovat investiční strategii Fondu.

Na řadě je Memorandum

Předseda vlády se dále na setkání s bankami dohodl, že do konce měsíce září 2019 bude připraveno Memorandum o porozumění mezi Vládou ČR a odpovědnými investory, kteří projeví zájem účastnit se na činnosti Fondu. Memorandum, které bude základem pro zpracování žádosti o licenci od ČNB, v písemné podobě ukotví misi Fondu, mechanismy jeho řízení a fungování, obchodní model i způsoby, jak bude v jeho misi zohledněn aspekt měřitelných společenských přínosů jím podporovaných investic a postavení odpovědného investora.

Memorandum bude také obsahovat podmíněný finanční závazek investorů v souhrnné výši 7 miliard korun vázaný na splnění podmínek pro licencování Fondu dle právních předpisů ČR.

Potenciál Fondu

Fond je konstruován tak, aby byl atraktivní pro širší spektrum investorů, tedy nejen bank, které se zapojují do jeho přípravy, ale i bank dalších, stejně jako investorů z nebankovní sféry. Významnou podmínkou budoucího úspěchu Národního rozvojového fondu je to, aby byl postaven profesionálně, dle nejlepších vzorů korporátního managementu a s prvkem dlouhodobé finanční udržitelnosti, spojeným s jeho investiční strategií.

MPO, redakčně upraveno

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 
 Přečtěte si také:

Aktualizovaná „oficiální“ česká metodika smart cities zveřejněna

27.2.2019 Pod názvem „Metodika Smart Cities“ s podtitulem „Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů“ byla v únoru 2019 na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR publikována aktualizovaná verze původní tzv. oficiální metodiky smart cities z roku 2015. Jako externí odborníci se na této metodice podíleli i provozovatelé našeho portálu – firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services