Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Chytré odečty vody v Předmíři – „Smart Village“ v praxi

„Smart Village“ a optimalizace spotřeby vody

1.4.2019 Pojem Smart City nebo Smart Village, tedy chytré město nebo chytrá vesnice, mají jedno společné: Kde se dobře žije, tam lidé rádi trvale bydlí a tam se daří i podnikání. Výsledkem je hospodářský rozkvět. Tomu, aby se ve městě nebo obci dobře žilo a podnikalo, napomáhají rozmanité moderní technologie, k jejichž nasazení se přistupuje systematicky a se strategickým pohledem do budoucnosti. Tento jednoduchý princip se uplatní v několikamiliónové metropoli, stejně jako ve vesnici o několika stech obyvatelích. Důkazem je tento náš příběh o chytrém odečtu vodoměrů v jihočeské obci Předmíř o 330 obyvatelích.

Optimalizace spotřeby a distribuce vody je velmi důležitou oblastí pro uplatnění moderních technologií. Tato oblast má totiž vliv úplně na všechny obyvatele, ať už žijí ve větších městech, nebo menších obcích. Obvykle je vodohospodářská infrastruktura spravována a provozována vodárenskou společností, která zajištuje její běh a spolu s městem nebo obcí se stará o její rozvoj.

Chytrý přístup obce Předmíř

Tak je tomu i v případě obce Předmíř, která se nachází v severozápadní části Jihočeského kraje na pomezí krajů Jihočeského, Plzeňského a Středočeského. Provoz vodohospodářské infastruktury a dodávky pitné vody zde zajištuje ČEVAK a.s., jako dominantní vodárenská společnost na jihu Čech. V Předmíři, kterou tvoří čtyři místní části – Předmíř, Metly, Řiště a Zámlyní (viz mapka níže), se „smart“ konceptem zabývají již od roku 2016. První „smart“ technologie byla instalována při výměně technologické části úpravny vody a jednalo se o dálkový dohled nad chodem úpravny a vodojemu (množstvím vody v jednotlivých nádržích), dobou běhu jednotlivých částí „v cestě vody“ a o sledování  průtoku  do dvou větví vodovodu – do Metel, a do Předmíře a Zámlyní (část Řiště není na vodovodní řad připojena a k zásobování vodou jsou využívány soukromé studny a vrty).

Mapa obce Předmíř

Strategický dokument a projekt chytrého měření vody

Když v roce 2018 zveřejnil Jihočeský kraj dotační program Smart Cities, rozhodlo zastupitelstvo obce, na popud starosty, o podání dvou žádostí do tohoto programu: první na vytvoření Analýzy Smart a druhou na Dálkový odečet vodoměrů. Co bylo důvodem a co jsme očekávali?

Analýza měla ukázat, zda se i tak malá obec jako je Předmíř může „smart“ konceptem zabývat, zhodnotit stávající stav a ukázat případné možné směry rozvoje.

Dálkový odečet vodoměrů proto, abychom dokázali včas zabránit, nebo aspoň minimalizovat škody, vzniklé havárií a úniku vody za vodoměrem – jednoduše řečeno, chtěli jsme mít „něco“, co bude hlídat průtok vody v jednotlivých nemovitostech v reálném čase.

Pro vytvoření Analýzy byl vybrán Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Jeho pohled „zvenčí“ se pro nás stal klíčový a vytvořená analýza „Naše chytrá Předmíř“ bude vodítkem pro další zapojování „smart“ řešení v obci.

U dálkového odečtu vodoměrů byl výběr o něco složitější. Na trhu, a v okolních obcích, jsme našli řešení, které umožňují dálkový odečet – ale dálkový v tomto případě znamenalo, že někdo musí vzít odečítací zařízení, vyrazit „do terénu“ a zapisovat si jednotlivé stavy – a to nebyla naše původní představa.

Když jsem pak našel na webových stránkách www.smartcityvpraxi.cz prezentaci společnosti IoT.water, bylo téměř rozhodnuto: Odečet přes síť LoRa a Sigfox znamenal absenci SIM karet a řešení splňovalo všechny naše požadavky.

Zjistili jsme, že na trhu je již několik společností, které se tímto řešením zabývají, ale zatím nejsou tak známé. Naše požadavky jsme definovali do výběrového řízení, oslovili jsme čtyři potencionální dodavatele a po vyhodnocení došlých nabídek začala naše spolupráce se společností IoT.water s.r.o.

Mapa odběrných míst osazených technologiemi vzdálených odečtů – Předmíř (53), Metly (26), Zámlyní (17)

Obsah a cíl projektu

Primárním cílem projektu bylo sledování spotřeby vody v reálném čase ve všech odběrných místech v obcích a mít okamžitá hlášení a vyhodnocení vzniklých alarmových událostí. IoT.water s.r.o., která jako jeden z předních dodavatelů technologií pro vodárenství využívá technologie internetu věcí („Internet of Things“), v průběhu října a listopadu 2018 osadila 96 vodoměrů. Odběrná místa v obci jsou rozmístěna pro jednotlivé její části rovnoměrně, tak jak lze vidět na mapě odběrných míst, na všech odběrných místech. V rámci instalace odečtových technologií byla, vedle zaznamenání aktuálního stavu odečtu na vodoměru, pořizována kompletní fotodokumentace tak, jak můžeme konkrétně vidět u dvou odběrných míst na obrázku níže.

Příklady instalací odečtových hlav IoT.water na vodoměry Sensus 420

Jak je patrné z pořízené fotodokumentace, je značná část instalovaných vodoměrů umístěna ve sklepech a šachtách. To může mít vliv na kvalitu komunikace samotných zařízení. V rámci instalace a následného vyhodnocení kvality síťového provozu byla pro provoz odečtových zařízení zvolena nízkoenergetická síť LoRaWAN. Kvalita přenosu je hodnocena tzv. IoT indexem, který počítá jak s počty odeslaných, tak i přijatých dat. Ten je vyhodnocován vždy pro každé jednotlivé zařízení i souhrnně v aplikaci SMG Client. Souhrnný IoT index všech instalovaných zařízení znázorňuje graf na obrázku vpravo.

Data jsou ukládána v aplikaci SMG Client, kde vedle základní evidence a správy odečtových míst je možné nastavovat a vyhodnocovat také alarmové události. Primárně se jedná o události týkající se úniku vody nebo havárii, neobvyklé spotřeby a dále pak alarmy poklesu teploty s ohrožením zámrazu nebo zatopení. Na základě těchto informací je možné minimalizovat ztráty vody a předcházet nastalým situacím, které se vyskytují v případě jednoročních odečtů dat z vodoměrů. Další výhodou a rozvíjející se oblastí je dostupnost naměřených dat přímo obyvatelům obce. Tento typ služby začíná být trendem nejen v segmentu vodárenství, ale také v případě dalších segmentů energií, jako je plyn nebo elektřina.

IoT.water s.r.o. 

Společnost IoT.water s.r.o. od konce roku 2016 čerpá z dlouholetých zkušeností v oboru vodárenství a specializuje se na oblast dálkových odečtů. V krátké době se jí podařilo nejmodernější technologie na principu Internetu věcí (IoT) integrovat do komplexního systému a nasadit je v ostrém vodárenském provozu. A to včetně klíčové integrace do interních informačních vodárenských systémů. Řešení Smart Metering Grid (SMG) je plně integrované s backendy operátorů LPWAN sítí (Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT). Správa celého systému, ale třeba i diagnostika, probíhá prostřednictvím windowsové aplikace SMG Client. Pro podporu práce v terénu, včetně instalace zařízení nebo realizace fyzických odečtů, je určená modulární mobilní aplikace SMG Mobile. Veškeré zpracování dat i jejich uložení zajišťuje SMG Server.

Obec Předmíř

Obec Předmíř se nachází v severozápadní části Jihočeského kraje, na pomezí kraje Jihočeského, Plzeňského a Středočeského. Severní území obce těsně přiléhá k Brdskému pohoří. Obec tvoří čtyři místní části – Předmíř, Metly, Řiště a Zámlyní, ve kterých k 1. 1. 2018 žilo 335 obyvatel. Celková katastrální výměra obce je 1060.

Autoři:
Ing. Pavel Provazník, IoT.water s.r.o.
Ing. Pavel Karlík, Obec Předmíř

Foto © IoT.water s.r.o.

www.iot-water.eu

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services