Přečtěte si: Zpráva z konference Efektivní elektromobilita ve smart city včetně prezentací a záznamu na youtube

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Hybridní systémy monitorování ovzduší

Článek z brožury Příběhy chytrých pomocníků, 2. vydání

Všetečné otázky na stav ovzduší ve městě…

13.3.2020 Kolik nových provozů a potenciálních zdrojů znečištění ovzduší je možné ještě povolit, aby nebyly překročeny imisní limity? Kolik aut ještě snese ovzduší center velkých měst, aby se v nich obyvatelé nedusili? Jak optimalizovat dopravní systém města a kde začít budovat novou průmyslovou zónu? Kde postavit dětské hřiště či sportoviště, aby děti nebo sportovci dýchali co možná nejčistší vzduch? Jak objektivně informovat obyvatele města o stavu ovzduší?

Aby se dalo se vší zodpovědností odpovědět na tyto otázky, je nutné průběžně znát stav ovzduší v dané lokalitě. To vše vede k jedinému možnému řešení, a tím je permanentní monitorování stavu znečištění ovzduší.

… zodpoví hybridní monitorovací systémy

Miniaturizace a rozvoj senzorických snímačů spolu s možností přenosu získaných dat po internetu věcí (IoT) umožňují vytvoření monitorovacích systémů ovzduší, které nepředstavují tak nákladnou investici jako v minulosti.

Kvalita dat těchto senzorických systémů a jejich interpretace však musí být neustále konfrontována s daty, která jsou pořízena přístroji pracujícími referenční metodou dle platných norem. To je nutné, aby nedocházelo k nepřesným informacím o stavu ovzduší.

Tento požadavek vedl k vývoji takzvaných hybridních systémů, které kombinují měření pomocí levných senzorických jednotek a referenčních stanic.

Úspěšný příklad z Ostravy

Příkladem projektu hybridního systému je Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší ve městě Ostrava (viz fotografie v tomto článku).

Ostrava se dlouhodobě potýká s problémy se zhoršenou kvalitou ovzduší, které negativně ovlivňuje zdraví obyvatel města. Na tyto problémy reaguje uvedený systém, který monitoruje celou škálu znečišťujících látek.

Město tak získává velmi cenná data, která lze využít v mnoha oblastech. Vedle aktuálního informování obyvatel slouží data zejména ke strategickému plánování města. Rozvoj města lze díky tomuto systému plánovat tak, aby se situace v místech, která jsou nejvíce zasažena, ještě nezhoršovala.

Tento hybridní systém nabízí komplexní řešení skládající se z potřebných měřicích zařízení a jejich programového vybavení. Měřicí zařízení zahrnují síť senzorických měřičů a referenční měřicí stanici. Programové vybavení zpracovává získaná data a prostřednictvím mobilních prostředků poskytuje informace jak státní správě, tak veřejnosti.

Tento hybridní systém může sledovat širokou škálu škodlivých látek, které znečišťují ovzduší.

Hlavním sledovaným parametrem jsou prachové částice velikosti PM1,0, PM2,5, PM10. Prachové částice pocházejí jak z lidské činnosti (průmysl, energetika, doprava, zemědělství), tak z přirozených zdrojů (větrný vznos, lesní požár). Ale v případě malých částic jsou hlavním zdrojem spalovací procesy. Vdechování prachových částic způsobuje poškození oběhového a dýchacího systému. Nejrizikovější jsou jemné částice frakce PM1,0 a PM2,5, které pronikají až do plicních sklípků, kde se usazují. Negativní účinky prašných částic jsou zesíleny existencí dalších znečišťujících látek na jejich povrchu, jako jsou těžké kovy, nebo vysoce karcinogenní benzo(a)pyren.

Vedle měření prašnosti měří systém také koncentraci oxidů dusíku NO/NO2, oxidu uhelnatého CO, oxidu siřičitého SO2, přízemního ozónu O3, polyaromatických látek nebo těkavých organických látek.

Ing. Zbyněk Novák, ENVItech Bohemia s.r.o.

Foto © ENVItech Bohemia s.r.o.

www.envitech-bohemia.cz

 Přečtěte si také:

Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city. Je to příběh z konzultační praxe konzultační firmy provozující tento portál. Rozumné Město a Smart Kocourkov jsou fiktivní názvy dané skutečným městům. Jak název napovídá, tento příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, méně rozumný. Články z této brožury také publikujeme na našich portálech. 

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services