Přečtěte si: Elektrifikace, automatizace, standardizace řešení a inovativní přístupy v ulicích i na kolejích: zpráva z konference Elektrické autobusy a vlaky pro město XI

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Stovka českých elektrobusů a další perspektivy v klimatické nouzi s omezenými financemi: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město VIII“

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku, kde je také fotogalerie.

28.11.2019 Dne 27. listopadu 2019 se v Praze konal osmý běh konference „Elektrické autobusy pro město“, organizované firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem tohoto portálu. Konference, které se zúčastnilo přes 150 zástupců dopravců, municipalit, průmyslu, škol a dalších zainteresovaných osob a organizací, byla pořádána opět jako součást mezinárodního veletrhu Czechbus, tentokrát v nových prostorách výstaviště PVA EXPO v Praze-Letňanech.  Tato mezinárodní konference se konala pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a Dopravného podniku mesta Košice.

Konference, její zaměření, partneři a prezentující

Osmý běh této již tradiční konference se nesl ve znamení končícího dotačního období 2014+, perspektivy nejistých a méně štědrých evropských dotací v období 2021+, rozvoje technologií a trhu v oblasti elektrických autobusů a domácího i zahraničního tlaku na ekologickou městskou dopravu. Tomu odpovídal i obsah konference a struktura jejích partnerů.

Hlavním partnerem konference byl izraelsko-bulharský výrobce superkapacitorových elektrobusů Chariot Motors (viz obr níže). Výrobce elektrických autobusů dále reprezentovali partneři Volvo Group Czech Republic a EKOVA ELECTRIC. Odvětví infrastruktury pro elektrické autobusy reprezentovaly společnosti ABB, TECO a PZK Brno. Další průmysloví partneři, společnosti GWL Power a nano power, zastupovali výrobu trakčních baterií.

Finanční sektor reprezentoval partner konference UniCredit Leasing. Aktuální informace z oblasti současného a v budoucnu možného financování elektrických autobusů z evropských zdrojů již tradičně prezentoval zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je za tuto oblast zodpovědné.  

Partnerem z oblasti provozu elektrických autobusů byl, vedle zaštiťujícího Dopravného podniku mesta Košice, také „domácí“ Dopravní podnik hl. m. Prahy. Ten byl zároveň generálním partnerem celého veletrhu Czechbus a při této příležitosti vedl k výstavišti prodlouženou linku svého parciálního trolejbusu.

Akademickým partnerem konference byla již tradičně Politechnika Gdańska z Polska. Její zástupce je současně manažerem Dopravního podniku Gdyně, a tedy fakticky rovněž reprezentoval provozní sektor.

Odborným garantem a moderátorem konference byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy. Ve své prezentaci zároveň shrnul hlavní dosavadní trendy a perspektivy dalšího vývoje v oblasti elektrických autobusů.

Hlavní vývojové trendy v oblasti elektrických autobusů

Je zřejmé, že tlak na zmírnění klimatických změn v Evropě se odráží mimo jiné v podpoře evropských metropolí i menších měst, která je dávána postupné konverzi parků jejich městských autobusů na nízkoemisní, především elektrické pohony. Publikované prognózy, které předpovídají pro rok 2030 elektrický pohon s různými zdroji energie a v různých kombinacích pro cca tři čtvrtiny evropských městských autobusů, se v zásadě nemění.

Tomu odpovídá i současný rozvoj trhu elektrických autobusů v Evropě. Již se jedná o dodávky o desítkách a stovkách vozidel, především bateriových elektrobusů, objednávaných dopravci v evropských metropolích. Nejde přitom jen o elektrobusy standardní délky – plně konkurenčním se stává i trh kloubových elektrobusů (největší evropský kontrakt na více než 150 těchto e-busů nedávno uzavřel výrobce Volvo). V oblasti bateriových elektrobusů se rozvíjí koncept „nočních“ elektrobusů i průběžně dobíjených elektrobusů, v drtivé většině využívajících uzemněné dobíjení reverzním pantografem standardu OppCharge nebo standardizovanou automatickou střešní nabíjecí konzolí. V obou případech je významným světovým dodavatelem partner konference, globální společnost ABB.

Diesel-hybridní pohony, využívající k nabíjení baterií pouze rekuperaci brzdné energie, případně motor, nejsou slepou uličkou vývoje, jak se ještě nedávno proslýchalo mezi některými odborníky. Naopak mohou ještě významnou dobu představovat ekologickou alternativu k autobusům s konvenčními pohony tam, kde z ekonomických důvodů nebude možné zavést čistě elektrický pohon.

V lokalitách, kde je k dispozici trakční síť trolejbusové, případně tramvajové dopravy, se uplatňují bateriové/parciální trolejbusy s dobíjením za jízdy (IMC). Přitom je snaha prodlužovat jejich nezávislý dojezd a optimalizovat provoz trakční infrastruktury za využití zásobníků energie. To je mj. cílem začínajícího evropského projektu EfficienCE představeného akademickým partnerem konference (za ČR je do něj zapojen plzeňský městský dopravce).  IMC je důležitým rozvojovým směrem také při elektrifikaci autobusů největšího českého městského dopravce, Dopravního podniku hl. m. Prahy.  Možnou kombinaci parciálních trolejbusů a staticky dobíjených elektrobusů sleduje perspektivně i košický dopravce.

V oblasti zásobníků energie se dále rozvíjejí bateriové technologie, i když k zásadní revoluci v této oblasti zatím nedochází. Své místo si stále více nacházejí také superkapacitorové elektrobusy, reprezentované na evropském trhu zejména hlavním partnerem konference Chariot Motors. Důvodem jsou významné provozní výhody superkapacitorů oproti bateriím, především jejich celková odolnost a životaschopnost, i jejich lepší ekologické vlastnosti.

Patrný je také rozvoj palivočlánkových (vodíkových) elektrických autobusů v Evropě, byť v řádově menších počtech – jen za poslední rok přibylo v evropských městech cca 70 těchto autobusů. Čeští dopravci do něho prozatím nejsou zapojeni, nicméně má na české vládní úrovni podporu a v dlouhodobé perspektivě jako možnost uvažuje palivočlánkové autobusy například pražský dopravní podnik.

Rostoucí parky bateriových elektrobusů kladou nároky na zásobování energií a nabíjecí infrastrukturu v jejich garážích. Jako řešení začíná trh, včetně partnera konference TECO, nabízet rozmanité informační technologie pro optimalizaci nabíjecího procesu. „Inteligentní“ technologie jsou také součástí nabíjecí infrastruktury zmíněné společnosti ABB.

Navzdory popisovanému vývoji prozatím není příliš patrný předpovídaný významný pokles cen elektrobusů v důsledku ekonomie z rozsahu a konkurenčního tlaku. Tyto ceny se liší spíše podle konfigurace elektrobusu a sériovosti požadovaného řešení, než podle konkrétních výrobců. Konkurenční výhodu jednotlivých výrobců a jejich produktů lze tak spatřovat především v nabízeném obchodním modelu, případně v dalších faktorech netržní povahy. V obchodních modelech je patrný důraz na sdílení provozních rizik dodavatelem, včetně schématu „elektrobus jako služba“.

Na tuto situaci reagují finanční instituce, nabízející rozmanité nástroje pro podporu „alternativních“ modelů provozování a financování elektrických autobusů.

Situace a výhled v ČR

V České republice je v současné době v provozu téměř stovka elektrobusů, z nichž cca 90 % bylo financováno z evropských zdrojů prostřednictvím programu IROP. Z firemního pohledu je největším českým provozovatelem elektrobusů (přes 30 vozidel) skupina Arriva. Z pohledu lokalit má nejvíce elektrobusů městský dopravní podnik v Hradci Králové. Stejný počet – 23 elektrobusů – má i jejich největší slovenský provozovatel Dopravný podnik mesta Košice.

Také u českých provozovatelů trolejbusové dopravy, jichž je celkem 14 (včetně Prahy), přicházejí stále více ke slovu trolejbusy s bateriovými zásobníky energie, tedy parciální trolejbusy.

Téměř fatalistická závislost českých elektrických autobusů na evropských dotacích i nadále přetrvává. Výjimkou jsou některé elektrobusy pořízené z vlastních zdrojů, například elektrobusy společnosti ARRIVA na pražských linkách BB.

Dosavadní velmi štědrá míra podpory z evropských zdrojů ve výši 85 % uznatelných nákladů má svoji odvrácenou stranu. Tou je ne vždy efektivní provoz drahých elektrobusů, případně snaha o jejich velmi individuální řešení podle požadavků dopravce, které se přirozeně odráží ve vysoké pořizovací ceně. Příkladem je 9m elektrický midibus „na míru“ za cenu plně vybaveného 12m standardního elektrobusu. V důsledku přijatého nestandardizovaného technického řešení lze někde sledovat také hrozbu budoucího uzamčení zákazníka (vendor lock-in).

Jiným budoucím problémem při 85% dotaci pořizovací ceny může být skutečnost, že dotovanou – v tomto případě drtivě převažující – část aktiv nelze odepisovat, a tedy vytvářet potřebné rezervy na jejich obnovu.

Z prezentace MMR ČR je zřejmé, že u předpokládaných dotací z evropských strukturálních a investičních fondů v následujícím období, které jsou v současné době v přípravě, dojde k významnému snížení míry dotační podpory. Ta klesne v rámci IROP 2 (Praha už nebude mít samostatný operační program) ze současných 85 % na 70 %, 55 % a 40 % v závislosti na míře rozvinutostí daného konkrétního regionu v ČR (viz též článek k této problematice). Zároveň se předpokládá, že předmětem těchto dotací by měla být mj. i nabíjecí/plnicí infrastruktura pro vozidla veřejné dopravy.

Důležitou podmínkou získání těchto dotací bude zpracování plánu udržitelné mobility (SUMP) u měst nad 40 000 obyvatel. U menších měst bude třeba doložit, že město má strategii udržitelné mobility (definovanou například v rámci strategie města, strategie smart city, generelu dopravy nebo obdobného dokumentu) a že dotovaný projekt je v souladu s touto strategií.

Pod politickým tlakem na ekologickou dopravu a v očekávání nižších dotací „znovuobjevují“ – prozatím v testovacích provozech – někteří domácí dopravci diesel-hybridní pohony. Ty dnes reprezentuje zejména Volvo, jeden z partnerů konference (viz foto vlevo).

UniCredit Leasing, další partner konference, v této situaci nabízí ucelené finanční služby pro provozování a pořízení elektrických autobusů jako alternativa nebo doplněk k uvedeným dotacím a k vlastním zdrojům.

Shrnuto

Štědré evropské dotace nastartovaly úspěšný rozvoj elektrických autobusů v ČR. Zároveň vytvořily některé budoucí hrozby, s nimiž je třeba počítat a včas nalézt protiopatření. A to tím spíše, že všeobecný politický tlak na čistší životní prostředí a zmírňování dopadů klimatických změn se týká také českých měst.

I pro český trh platí, že budoucnost elektrických autobusů je v integrovaných projektech a „alternativních“ obchodních modelech s maximálním využitím standardizovaných technických řešení. Přitom by měl být brán ohled na celkem vynaložené prostředky, na financovatelnost projektu po dobu jeho faktické životnosti a na příležitost k jeho dalšímu rozvoji bez uzamčení zákazníka.

Jakub Slavík

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Děkujeme všem partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za zajímavé podněty.

Partneři konference

 
Úvodní zdravici konferenci přednesl výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků ČR Martin Chval.
Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

Martin Janda: Financování elektrických autobusů z IROP – aktuální stav a výhled

Zdeněk Matoušek: Jak modernizovat, když skončí dotace

Jakub Slavík: Praktické zkušenosti konzultanta a publicisty v oblasti elektrických autobusů

Valentin Pavlov: Chariot Motors ultra-capacitor electric buses, wireless trams and other applications/Superkapacitorové elektrobusy Chariot Motors, tramvaje bez troleje a jiné aplikace

Jaromír Klaban: Nabíjecí infrastruktura velkého rozsahu s optimalizací na limity příkonu a spotřeby odběrného místa

Miroslav Kuželka: Dobíjení těžkých vozidel - elektrobus/truck

Radko Manda: Elektromobilita Volvo: provozní zkušenosti a novinky

Mikolaj Bartlomiejczyk: Pokračování projektu dynamického dobíjení v Gdyni a projekt EfficienCE

Roman Danko: Elektrické autobusy a trolejbusy v meste Košice

Michal Andelek: Elektromobilita nekolejové veřejné dopravy v Praze

Fotogalerie:

 Přečtěte si také:

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services