Přečtěte si: Komunitní energetika: příležitost, ale i riziko nerealistických očekávání

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Elektrifikace, automatizace, standardizace řešení a inovativní přístupy v ulicích i na kolejích: zpráva z konference Elektrické autobusy a vlaky pro město XI

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku, kde je také fotogalerie.

23.11.2022 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 23. 11. 2022 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala konference Elektrické autobusy a vlaky pro město XI, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala.

Účastníci, partneři a zajímavosti konference

Jak název napovídá, druhá desítka těchto konferencí začala s rozšířením o městskou a příměstskou kolejovou dopravu. K tomuto rozšíření vedl především vývoj technologií. Tak jako před deseti lety byly rozvíjející se novinkou bateriové a vodíkové autobusy, nyní se začínají rychle rozvíjet také bateriové a vodíkové příměstské vlaky. Vedle toho postupuje i automatizace v této oblasti, a to jak v kolejové, tak v městské silniční dopravě.

Konferenci navštívilo téměř 150 účastníků, převážně z řad dopravců, zadavatelů veřejné dopravy a municipalit z ČR a ze Slovenska, a to navzdory složité geopolitické a ekonomické situaci. Z toho je patrno, že o inovativní a ekologická řešení v městské a příměstské dopravě v ulicích i na kolejích je v odborném prostředí velký zájem.

Konference měla i tentokrát významné partnery z řad průmyslu, dopravy i bankovního sektoru, viz přehled na slidu níže pod článkem.

V rámci odborného partnerství vystoupili zástupci ODIS a Dopravního podniku Ostrava v diskusním bloku zaměřeném na rozvoj a provázanost kolejové a silniční elektrické dopravy v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Z diskuse mimo jiné vyplynulo, že elektrifikace místních tratí nebo její předpokládaná alternativa v podobě bateriových elektrických jednotek může významně přispět nejen ke snižování ekologických a klimatických dopadů dopravy, ale také ke zkvalitnění dopravní obsluhy v regionu. K využití bateriových vlaků se v ostravském regionu předpokládají některé úpravy infrastruktury, ne však v oblasti posílení trakčního napájení. Využití konceptu tram-train se v ostravském regionu rovněž prověřovalo, zatím se však jeví proveditelnější i ekonomičtější specializované železniční a tramvajové systémy.

Průvodce Elektrické autobusy efektivně a otázky interoperability

Na úvod konference byla stručně představena publikace Elektrické autobusy efektivně – Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie vydaná a distribuovaná v elektronické podobě. Publikaci, u jejíhož zrodu stálo MD ČR a MMR ČR, zpracovala pořádající konzultační firma ve spolupráci s průmyslovými partnery a Dopravním podnikem Ostrava.

Představení této publikace se zaměřilo na některá důležitá témata, především na rozhodovací tabulku první volby pro stanovení základní koncepce rozvoje elektrických autobusů na dané lince či obsluhované oblasti. Ukázalo také například na problematiku bezpečnosti vodíku a vodíkového hospodářství v souvislosti s rostoucím zájmem o palivočlánkové autobusy i vlaky.

Nosným tématem tohoto průvodce je potřebnost interoperability a standardizace v odvětví elektrických autobusů a nabíjecích rozhraní vozidlo-infrastruktura. Toto téma dále rozvedla do podrobností přednáška Schunk Carbon Technology, jednoho z průmyslových partnerů konference.

Trendy v oboru elektrických autobusů a městských a příměstských vlaků

Obor elektrických autobusů je v současné době charakterizován plně rozvinutým trhem bateriových elektrobusů ve všech délkových/kapacitních kategoriích. V kategorii kloubových 18m autobusů již mají provozní zkušenosti i elektrobusy se superkapacitorovými zásobníky energie.

Rozvinutý je nyní rovněž evropský trh 12m palivočlánkových autobusů. Proto například tlak dodavatelů či administrativy na zahrnutí neodzkoušených řešení pro tyto autobusy do soutěžních podmínek na dodavatele lze bez nadsázky považovat za hazardování s životy a zdravím lidí, s ohledem na prezentované bezpečnostní aspekty vodíku.

Bateriový zásobník energie u trolejbusů se stává pravidlem (např. ve Švýcarsku již jiné než bateriové trolejbusy nepoužívají). V ČR připravuje DP Praha trolejbusovou dopravu typu BRT s 50% pokrytím sítě trolejí pro trasu Veleslavín – letiště. Příležitosti tohoto typu dopravy k zefektivnění hospodaření s energií rozvedla prezentace Dr. Bartlomiejczyka z Politechniky Gdańske, akademického partnera konference.

Zatímco u tramvají slouží bateriové zásobníky pro relativně krátký dojezd bez trolejí, u městské a příměstské železnice je trendem využívat pro neelektrifikované úseky o délce 80 km i více bateriové elektrické jednotky. Při uvažovaném zavádění je nicméně třeba posoudit a porovnat všechny přímé i nepřímé investice, včetně případného posílení napájecí infrastruktury, aby výsledné řešení bylo skutečně efektivní. Podrobnosti řešení pantografů pro tyto vlaky rovněž rozvedl partner konference Schunk Carbon Technology. Ten ukázal také inovace v oboru digitalizace pantografů pro elektrické vlaky, které mohou významně přispět k prevenci nečekaných přerušení provozu se všemi souvisejícími negativními dopady.

Jako potenciální náhrada dieselových vlaků přicházejí v úvahu také palivočlánkové elektrické jednotky, které již nyní mají v EU dva dodavatele s provozními zkušenostmi. Jejich dojezd na jedno naplnění nádrží vodíkem reálně přesahuje 1000 km.

Problém vytápění bateriových elektrobusů

Samostatným problémem u elektrobusů je spotřeba energie pro jejich vytápění v zimním období a odpovídající zdroj energie. Nízká účinnost tepelných čerpadel při větších mrazech bývá řešena přídavným přímotopem. Naftový přímotop může být ve výsledku uhlíkově efektivnější než elektrický přímotop, vzhledem k absenci filtru spalin však produkuje místní emise převyšující (i mnohonásobně) provoz dieselového autobusu, a tudíž je z lokálního pohledu zdraví velice nebezpečný. Trend proto směřuje spíše k využívání plně elektrického vytápění.

Trendy v oblasti automatického provozu bez řidiče

Historie automatického provozu bez řidiče na městských rychlodráhách sahá do roku 1983 a v současnosti je nejužívanější technologie CBTC. Tato technologie se v provozu bez řidiče předpokládá i pro novou linku D pražského metra. Hlavním smyslem automatizace je vyšší efektivita, flexibilita a spolehlivost provozu městských rychlodrah.

Provoz automatických elektrických minibusů, jakožto hlavní výrazný směr v autonomní silniční mobilitě, začal v roce 2014 a v současné době existuje všude po světě množství projektů. Na trhu autonomních elektrických minibusů se profilují dva zavedení výrobci (EasyMile a Navya), v oboru se snaží uplatnit i rozmanité start-upy. Technická stránka autonomního provozu je přitom relativně nejvíce vyřešená, naopak otevřenými problémy jsou zvláště ekonomika a legislativa. Hlavním smyslem této automatizace je perspektivní zefektivnění a zatraktivnění veřejné dopravy – automatické minibusy jako „3. druh dopravy“ mezi velkokapacitní MHD a individuální dopravou. K tomuto cíli jsou zaměřeny i všechny dosud realizované provozy těchto minibusů, které v současné době trvají i více než 5 let (Bad Birnbach). Důležitou roli přitom hrají provozovatelé veřejné dopravy.

Ekonomika a financování

Současná situace v ekonomikách celého světa vede k nárůstu cen dopravních prostředků i cen vstupů včetně trakční energie. Nicméně s elektrifikací obecně klesá i podíl paliva a energie na celkových kalkulovaných nákladech.

Zatímco ve vyspělých evropských zemích je hlavním zdrojem financování investic v elektrické městské dopravě město samo, případně příspěvky ze státních a regionálních rozpočtů a bankovní úvěry, méně rozvinuté země EU včetně ČR spoléhají na investiční dotace z fondů EU.

V ČR jsou tyto prostředky poskytovány především v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v gesci MMR ČR, v omezené míře také prostřednictvím Operačního programu Doprava v gesci MD ČR. Aktuální informace k těmto programům jsou k dispozici na stránkách IROP a OPD

Dotace z IROP v rámci již otevřených výzev spolufinancují mj. nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Jejich výše je odstupňována podle rozvinutosti regionů. Jednou z podmínek získání dotace je, aby technické řešení dobíjení pořizovaných silničních bezemisních vozidel umožnilo jejich interoperabilitu. Perspektivně se předpokládá z IROP i spolufinancování nabíjecí a plnicí infrastruktury pro bezemisní veřejnou dopravu, zatím je však tato otázka předmětem jednání.

Dotace z OPD zahrnují mj. novostavby, rekonstrukce a modernizace tratí pro městskou drážní dopravu, a to včetně jejich technického zázemí. Tyto výzvy jsou plánovány na listopad 2022. Spadají sem i již otevřené výzvy OPD k zlepšení celostátní železniční infrastruktury, jejichž prostředky mohou přispět ke zlepšení elektrické městské a příměstské železniční dopravy.

I v ČR nicméně přicházejí ke slovu rozmanité bankovní nástroje pro pořízení a pronájem vozidel, včetně např. zvýhodněných úvěrů z Evropské investiční banky, využívaných i v rozvinutých zemích EU. Bankovní nástroje lze s úspěchem kombinovat s investičními dotacemi z evropských a jiných zdrojů. Na konferenci prezentovala tuto problematiku společnost UniCredit Leasing, další z jejích partnerů. 

Závěrem

Vyznění celé konference lze shrnout do následujících konstatování:

Rychlý rozvoj moderních technologií napomáhá dosahování klimatických cílů v městské mobilitě.

Těžiště úspěchu zpravidla spočívá v ekonomice a organizaci, zejména v kvalitní přípravě projektu a využívání odzkoušených řešení.

Je třeba přitom nezapomínat, že základním smyslem veřejné dopravy je přemisťování cestujících podle jízdního řádu. To ostatně bylo i jedním z hlavních sdělení při vůbec prvním běhu této konference v roce 2013 a platí stále.

Jakub Slavík

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Děkujeme všem partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za účast a zajímavé podněty.

Partneři konference

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

Jakub Slavík: Představení průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie

Martin Janda: Financování nízkoemisních vozidel MHD z IROP

Dana Neubergová: Možnosti financování vozového parku

Marcel Páter: EN 50696 nabíjecí rozhraní pro rychlé a efektivní nabíjení bateriových vozidel

Jakub Slavík: Vývojové trendy a novinky v oblasti elektrických autobusů a městské a příměstské kolejové dopravy

Martin Dutko: Elektrická doprava v ODIS

Martin Chovanec: Elektrické autobusy v Dopravním podniku Ostrava - elektrobusy , vodíkové autobusy

Marcel Páter: Nabíjení drážních vozidel s bateriovým nebo hybridním pohonem

Michal Zahrádka: Digitalizace pantografů – konvenční technologie pro moderní dobu

Mikolaj Bartlomiejczyk: Inovativní technologie v trolejbusové dopravě – zkušenosti

Fotogalerie:


 Přečtěte si také:

Autonomně v Hofu: všední pátek autonomního minibusu v rušném městě

31.10.2022 Jak jsme avizovali v naší srpnové reportáži o autonomních minibusech v bavorském Bad Birnbachu, v této spolkové zemi jsou provozovány autonomní elektrické minibusy i na jiných místech. Jedním z nich, nejblíže českým hranicím, je 45tisícové město Hof v bavorském regionu Horní Franky (Oberfranken) s historickým centrem na kopci, které od jara 2021 spojuje s hlavním nádražím okružní linka vedená autonomním minibusem. V poslední říjnový pátek 2022 jsme se sem vypravili prožít s ním jedno zdánlivě úplně všední odpoledne. 

Celý článek zde


Bad Birnbach podruhé: Když to lidé autonomním minibusům trochu zkomplikují, ale přesto spolehlivě jezdí

23.8.2022 Od naší reportáže o autonomním elektrickém minibusu v bavorském Bad Birnbachu uplynulo čtyři a půl roku. Od té doby se tento zajímavý projekt dále úspěšně rozvíjí. Bylo tedy na čase si jej opět prohlédnout zblízka. Naše zkušenost ze srpna 2022 potvrdila to, co známe i z provozu automatických vlaků: Technika funguje nejlépe, když jí to člověk nekomplikuje, ale i takový případ je řešitelný.
           

Celý článek zde


Úspěšné zavádění „chytré“ elektromobility: efektivní využití elektrických vozidel, nabíjecí infrastruktury a moderních digitálních technologií

18.5.2022 Dne 17. května 2022 proběhla v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu AMPER 2022 odborná konference k tématu elektromobility, pořádaná provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Tematicky navazovala na šířeji pojatou nedávnou konferenci Smart city v praxi VII  a stejně jako ona se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online.

Celý článek zde


Elektrické autobusy efektivně: právě vydávaná volně přístupná publikace nabízí bázi znalostí a návod k přípravě kvalitního projektu elektrifikace městských autobusů

12.5.2022 Elektrifikace městských autobusových parků pomocí bateriových, superkapacitorových nebo palivočlánkových (vodíkových) zdrojů energie se stává stále aktuálnějším tématem, a to z řady důvodů. Jako důležitý příspěvek ke zmírnění klimatických dopadů je zakotvena v evropské a domácí legislativě. Významné jsou i ekologické a zdravotní přínosy elektrických autobusů (na obyvatele měst doráží skrytý záškodník v podobě nízkofrekvenčního hluku konvenčních autobusů). V neposlední řadě znamená elektrifikace používání zdroje energie, který není jednoznačně podmíněn dovozem fosilních paliv ze zahraničí.

Celý článek a publikace ke stažení zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2020: „naše“ chytrá Blatná má nejlepší strategii smart city

11.12.2020 V druhém prosincovém týdnu proběhlo vyhlášení celostátní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ v roce 2020. Provozovatelé tohoto portálu, konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, s potěšením zaznamenali, že vítězem této soutěže v kategorii Model (rozumí se koncepce či strategie, viz dále) se stal dokument „Blatná – moderní a chytré město“, na jehož zpracování se v roli externích odborníků podíleli.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services