Přečtěte si: Národní program Životní prostředí podpoří zadržování vody v krajině

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Knihovny, mateřské školy, sociální služby, eGovernment i vozidla veřejné dopravy: „horké léto“ s prvními výzvami z IROP 2021–2027

18.7.2022 Na začátku července 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro nové programové období 2021–2027. V návaznosti na to byl kromě jiného schválen i systém hodnocení projektů IROP a harmonogram výzev pro rok 2022. Pro budoucí žadatele to znamená, že na konci července 2022 mohou očekávat vyhlášení prvních výzev.

Výzvy z IROP 2021-2027 plánované na období červenec – září 2022

První dvě výzvy z nového IROP, plánovanými již na červenec 2022, se týkají Specifického cíle 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích a zaměřeny budou na podporu knihoven. Další výzva s tímto zaměřením pro integrované území nástroje (ITI) je plánována na září 2022.

Následovat by měla výzva ke Specifickému cíli 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány, zaměřená na kybernetickou bezpečnost. Její vyhlášení je plánováno na srpen 2022. K témuž specifickému cíli se budou vztahovat také čtyři výzvy zaměřené na eGovernment, plánované na srpen 2022 a další výzva plánovaná na září 2022.

Na srpen 2022 je plánovaná také výzva zaměřená na podporu mateřských škol v rámci Specifického cíle 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu. Další výzva s tímto zaměřením je plánována na září 2022. K témuž specifickému cíli se vztahují i dvě výzvy na podporu základních škol, plánované rovněž na září 2022.

V srpnu 2022 lze očekávat i výzvu zaměřenou na podporu integrovaného záchranného systému v rámci Specifického cíle 2.1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům. Další tři výzvy s tímto zaměřením jsou plánovány na září 2022.

Na podporu sociálních služeb jsou na září 2022 plánovány dvě výzvy v rámci Specifického cíle 4.2: Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb. Na září 2022 jsou plánovány také další dvě výzvy v rámci tohoto specifického cíle, zaměřené na podporu sociálního bydlení.

Podpora silnic II. třídy na Prioritní regionální silniční síti v rámci Specifického cíle 3.1: Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility je rovněž plánována ve dvou výzvách na září 2022.

Na září 2022 je plánována v rámci dvou výzev také dlouho očekávaná podpora nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu v rámci Specifického cíle 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.  

Různé výzvy k témuž tématu se zpravidla liší podle typu příjemce nebo jiných specifikací. Detailní harmonogram výzev včetně jejich zaměření je, spolu s vysvětlujícím programovým dokumentem IROP, ke stažení zde.

Změny oproti minulému programovému období

Oproti obdobím 2014-2020 má podpora z IROP 2021-2027 některé důležité změny, například:

Všechny výzvy v IROP jsou průběžné: Jedná se o nesoutěžní výzvy, projekty se nebodují – tzn. hodnocení probíhá průběžně ihned po podání žádosti o podporu; hodnotí se splnění nastaveného standardu.

Zjednodušení hodnocení v integrovaných výzvách: Veškeré žádosti o podporu se budou hodnotit pouze na Centru pro regionální rozvoj (dále jen Centrum). MAS a ITI nehodnotí žádné žádosti o podporu, pouze vydávají vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií.

Byl zřízen Konzultační servis Centra (https://ks.crr.cz/), ve kterém probíhá

komunikace mezi budoucími žadateli o podporu (zpracovateli žádostí o podporu) a Centrem k projektům ve fázi před předložením žádosti o podporu. Po předložení žádosti o podporu probíhá komunikace k projektu již s přirazeným manažerem projektu, který slouží jako kontaktní osoba pro žadatele/ příjemce.

Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+ a Příručka pro práci v MS2021+ již nebudou součástí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, budou umístěny na webu https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty.

Registrace uživatele probíhá nově přes Národní identitní autoritu (více naleznete na výše uvedeném odkazu v kap. 1.2 Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+).

Zavedení tří kategorií regionů: maximální míra spolufinancování z EU fondů pro méně rozvinuté regiony je 85 %, pro přechodové regiony – 70 %, pro rozvinutější regiony – 40 %.

Byla zrušena povinnost předkládat eCBA a sledovat příjmy v projektu. Poznámka: Je nicméně žádoucí, aby cost-benefit analýza jako taková byla součástí přípravy projektu v rámci studie proveditelnosti nebo obdobného dokumentu, blíže viz např. kapitola 4, krok 9 v Průvodci přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie ZDE.

Žádost o přezkum – žadatel může podat žádost o přezkum nejen proti výsledku hodnocení, ale i proti výběru projektů. Lze podat i opakovanou žádost o přezkum (více naleznete v kap. 3.4 Obecných pravidel).

Plný výčet změn je k dispozici zde

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Nový park místo brownfieldu na Kraví hoře v Brně

22.10.2021 V květnu letošního roku začala revitalizace brownfieldu bývalé vojenské jídelny na Kraví hoře. Stavbařům stačilo 63 dní, aby místo o rozloze více než 3 tisíce m² proměnili v nový park. Následně byl ponechán čas na to, aby se ujala vysázená tráva a další zeleň. V úterý 19. října 2021 byl park slavnostně otevřen.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services