Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Konečně do díla! DPP získal pravomocné stavební povolení na první úsek metra D a odeslal výzvy k zahájení stavby

25.3.2022 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) obdržel 24. března 2022 pravomocné stavební povolení na stavbu metra D v úseku I.D1 Pankrác – Nové Dvory včetně pravomocného povolení kácení v úseku Pankrác – Olbrachtova. Po desítkách let přípravných prací bude díky tomu moct DPP zahájit samotnou stavbu prvního úseku metra D, tj. I.D1a Pankrác D – Olbrachtova, pro kterou v loňském roce vysoutěžil zhotovitele i dodavatele monitoringu a pasportizace.

Z historie metra D

Historie metra D je pro provozovatele tohoto portálu zčásti známá i takříkajíc zevnitř – jako konzultant se na ní aktivně podílel mj. dnešní majitel a hlavní konzultant firmy Jakub Slavík.

První koncepce trasy metra D se datuje již od druhé poloviny šedesátých let. První studie samostatné trasy metra D v rozsahu Náměstí Míru – Zálesí, později prodloužena na Nové Dvory byla zpracována na počátku devadesátých let.

V první dekádě dvoutisících let byly prověřovány různé varianty technického řešení:

Zkoumalo se mimo jiné využití metra na pneumatikách s ohledem na předpokládané velké sklony trasy. S přispěním odborných konzultací současného provozovatele našeho portálu a zahraničních zkušeností bylo nakonec od této varianty upuštěno. Bylo to jednak kvůli nekompatibilitě s ostatním systémem pražského metra, a jednak proto, že takovéto řešení jednoduše nebylo třeba – se sklony metra D, včetně podjíždění hlubokého Nuselského údolí, které trasa C překonává uvnitř Nuselského mostu, si poradí i kovové kolo na kovové kolejnici.

Také bylo ujasněno, že metro bude plně automatické, přičemž pro tento účel bude využita nejmodernější technologie systémem CBTC. Pro systém CBTC je charakteristická nezávislost na pevných traťových úsecích, vysokokapacitní obousměrná komunikace dat mezi vlakem a traťovým zařízením, díky níž je velmi přesně určena poloha vlaku, a vykonávání životně důležitých funkcí vlakovými a traťovými procesory. Blíže k této technologii viz v nápovědě k článkům zde.

Základními důvody pro plně automatický systém jsou vyšší provozní spolehlivost, výrazně vyšší schopnost operativního přizpůsobení provozu přepravní poptávce a nižší provozní náklady.

V neposlední řadě bylo doporučeno využít průhledné nástupištní stěny. Pro záchranu životů při pádu do kolejiště mohou sice posloužit i jiné, sofistikované technologie, ovšem pouze fyzická bariéra spolehlivě zabrání zastavení provozu celého metra při takovéto události, nebo při pádu jakéhokoli předmětu do kolejiště.

V letech 2010 – 2011 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) a o rok později bylo vydáno závěrečné stanovisko.

O dva roky později, v roce 2014, bylo úspěšně završeno územní řízení a vydáno územní rozhodnutí na celou trasu Náměstí Míru – Depo Písnice (viz mapka dole pod článkem).

Souběžně s tím byla v letech 2014 – 2015 na tuto trasu zpracovávána obsáhlá studie proveditelnosti. Jako metodik cost-benefit analýzy (CBA) se na ní podílel provozovatel našeho portálu.

Od roku 2016 probíhá proces přípravy projektu a výběru dodavatele, který průběžně sledujeme i na našich portálech v rubrice Automatizace dopravy.

Mezi tím došlo k významným legislativním změnám, bez nichž by provoz automatického metra bez strojvedoucího nebyl možný: V roce 2019 vešla v platnost novela zákona č. 266/1994 Sb. (Zákon o drahách), umožňující automatický provoz metra. O rok později umožnila automatický provoz metra změna související prováděcí vyhlášky 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah).

Vydáním stavebního povolení v březnu 2022 se začala psát další důležitá kapitola v historii tohoto projektu: Od přípravy se přešlo k realizaci.

Nejbližší další kroky

DPP na základě získaného pravomocného stavebního povolení téhož dne odeslal zhotovitelům stavby, dodavatelům monitoringu a pasportizace, jakož i technologickému dozoru investora výzvy k realizaci prvního úseku metra D, tj. I.D1a Pankrác – Olbrachtova. Následovat bude vstupní pasportizace budov, komunikací a inženýrských sítí v zóně ovlivnění, tj. zdokumentování jejich aktuálního stavu v oblasti, kde bude výstavba probíhat. Poté budou DPP a zhotovitelé moct navázat na geologický průzkum (viz foto s vizualizací nahoře), ukončit jeho údržbu a zahájit samotnou stavbu prvního úseku čtvrté linky pražského metra.

Kvůli zbytečným obstrukcím metro D ztratilo bezmála dva roky, což přišlo hl. m. Prahu a daňové poplatníky na stovky milionů korun. I s ohledem na aktuální vysokou míru inflace DPP nechce promarnit žádný další den, proto ihned zahajuje přípravné práce. Kromě předání výzev začal DPP okamžitě předávat také staveniště zhotovitelům.

Získání pravomocného stavebního povolení umožní DPP rovněž vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a dodavatele monitoringu a pasportizace dalšího úseku metra D, tj. I.D2b Olbrachtova – Nové Dvory.

Na financování první etapy metra D se bude podílet Evropská investiční banka.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázky © DPP a Metrostav

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Turínské metro: systém CBTC bude fungovat na „konkurenčních“ vlacích

14.2.2022 Řídicí a zabezpečovací systém CBTC představuje vrcholnou technologii pro automatizaci vlaků na městských rychlodráhách. Tento systém dodávají světoví výrobci, kteří zároveň dodávají vlakové soupravy pro tyto dráhy. Vzhledem ke standardizaci CBTC však nehrozí tzv. uzamčení zákazníka – tímto systémem mohou být automatizovány i vlaky konkurenčních výrobců. Příkladem je projekt automatizace metra v italském Turíně, který byl odborné veřejnosti představen v únoru 2022.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Elektromobilita jako součást konceptu inteligentních měst vytváří příležitost k efektivnímu využívání osobních a užitkových elektromobilů pro ozdravění prostředí ve městech a regionech. Zároveň otevírá možnosti spolufinancování z evropských zdrojů pro příslušně zaměřené projekty. Konference Efektivní elektromobilita ve smart city se těmito tématy zabývá a je určena odborné veřejnosti z řad municipalit, městských služeb, průmyslu a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services