Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

Videozáznamy jednotlivých přednášek a prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku, kde je také fotogalerie.

Celý nesestříhaný záznam konference je ZDE 

26.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 310 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.

Implementace a financování smart city a synergie mezi smart city a územním plánováním

Významnou informací pro účastníky konference od MMR ČR, která koncept smart city metodicky zastřešuje na vládní úrovni, byl názorný přehled metodické a vzdělávací podpory z jeho strany a dále výčet dotačních zdrojů pro smart cities, zejména pak zdrojů EU pro oživení a transformaci ekonomiky (zelená a digitální). Z této prezentace bylo ovšem také zřejmé, že na úrovni měst, obcí a regionů navzdory vší podpoře stále existují značné rezervy v porozumění a v systematickém přístupu k rozvíjení tohoto konceptu a v efektivním využívání moderních technologií. Je tedy namístě další osvěta v této oblasti.

Totéž potvrzují i zkušenosti konzultantů – organizátorů konference. V ČR existují města a obce se systematickým přístupem ke strategii smart city a její implementaci, ale také nejeden „Smart Kocourkov“.

Problematiku uvážlivého přístupu k rozvoji smart city ve velkém a v malém městě ukázal příklad Brna a Blatné. Jejich společným prvkem je systematický přístup a vytváření konceptu smart city na míru potřebám daného města.

Novým tématem v sérii konferencí „Smart city v praxi“ byla suburbanizace a „urban sprawl“ (sídelní kaše) jako závažný fenomén rozvoje měst. Zatímco suburbanizace je přirozený jev, urban sprawl je velmi nezdravý po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Lze mu však zabránit vhodnými synergiemi při implementaci konceptu smart city a územního plánování.

Zatímco vládní úroveň reprezentuje možnosti dotační podpory rozvoje chytrých řešení, neméně důležité a stále více žádoucí jsou v této oblasti soukromé finance. Širokou oblast jejich možného zapojení prezentoval generální partner konference ČSOB. Ten rovněž názorně předvedl fungování konceptu „mobilita jako služba“ (MaaS) a role finanční instituce, jako právě ČSOB (foto výše), v tomto systému a jeho prvcích.

Moderní technologie v oblasti inteligentní městské mobility

Prezentace moderních technologií pro mobilitu se v tomto běhu konferenční série „Smart city v praxi“ soustředila zejména na elektromobilitu a její „chytrou“ infrastrukturu.

Téma čistě bateriové elektromobility prezentovali oba hlavní partneři, ČEZ E/Mobilita (foto vlevo) a Unicorn (foto níže), i partner nano power. Je patrné, že v oblasti nabíjecí infrastruktury pro elektromobily jsou trendem moderní technologie propojující mobilitu, energetiku a jejich informační podporu tak, aby celý proces využívání nabíjecí infrastruktury byl uživatelsky komfortní a zároveň ekonomicky efektivní. Přitom zároveň nelze akceptovat filosofii některých elektromobilních nadšenců vnímajících užívání elektromobilů jako laskavost, kterou prokazují státu a očekávají za ni protihodnotu. I zde funguje trh s nabídkou a poptávkou.

V oblasti elektrických autobusů se stále více prosazuje koncept průběžného dobíjení, využívající standardizované rozhraní pro nabíjení elektrobusů velkými výkony na trase.

Po ukončení „mobilní“ životnosti baterií je lze účinně využít jako stacionární zásobníky energie pro vyrovnávání špiček nebo hladký ostrovní provoz.

Možnosti využití vodíkových palivových článků v mobilitě a v energetice, od pohonu elektrických automobilů po malé kogenerační jednotky, prezentoval další z partnerů konference, společnost DEVINN. 


Inteligentní energetika a informatika v chytrých městech

Oblast inteligentní energetiky se tentokrát zaměřila především na chytré řízení energií v budovách měst a městských služeb, jako například školy. Tato řešení s praktickými aplikacemi v českých městech představili partneři konference Operátor ICT a HDL Automation.

Řídicí systém Tecomat Foxtrot jako „nervovou síť“ pro chytrou energetiku města představil další partner konference, společnost TECO. Není přitom bez zajímavosti, že tento systém také mimo jiné řídí automatické dveře, turnikety a přístupový systém v budově ředitelství mosambické centrální banky (Sede do Banco de Moçambique). Je tak univerzálním nástrojem pro inteligentní řízení infrastruktury i „chytrých“ budov.

Jedním z problémů implementace moderních technologií bývá jejich obecná srozumitelnost pro představitele měst – některé z nich mohou běžnému uživateli připadat „příliš odborné“. V ČR jsou nicméně města, která se nezalekla takovéto „odbornosti“ a úspěšně je využívají. Příkladem může být inovativní zařízení pro zkvalitnění parametrů dodávané elektrické energie (napětí, proud a kmitočet), které významně šetří její spotřebu, aniž by bylo nutno měnit spotřebiče. Takovéto zařízení nabízí Enertig Technologies, rovněž partner této konference.

Názornou prezentací základních principů využívání informačních technologií ve městech zakončil konferenci akademický partner – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Ukázal mimo jiné na některé zdánlivě samozřejmé věci. Například, že využívání informačních systémů městem záleží na tom, zda jej technicky lze vůbec zavést (například kvůli kapacitě datových sítí), jak bude systém provozován a zabezpečen, kdo jej bude využívat a jak toto využívání reálně ovlivní rozvoj města. Vyzdvihl přitom také hrozbu uzamčení zákazníka (vendor lock-in), tedy závislosti na jednom dodavateli, do níž se města v neznalosti věci mohou dostat.

Shrnutí

Je zřejmé, že rozvoj chytrých měst je dlouhodobý proces, k němuž je nutno přistupovat systematicky a cílevědomě. Je přitom nutno se zaměřit na osvětu v oblasti strategického přístupu k vytváření smart cities v ČR a v oblasti efektivního zavádění moderních technologií a jejich praktických přínosů pro města.

Strategie smart city musí být bez výjimky řídicím nástrojem se všemi atributy takového nástroje – nikoli tedy pouhým „artefaktem do vitríny“, jak jsme toho stále svědky u některých českých „smart“ strategií.

Moderní technologie musí být implementovány nikoli jako „velké hračky pro velké kluky“, nýbrž jako technické prostředky pro dosahování zcela konkrétních sociálních, a následně ekonomických cílů města, obce či regionu. K tomu je potřeba porozumět užitku pro jejich budoucí uživatele. Toto porozumění je důležitou výzvou pro odpovídající marketing moderních technologií na straně jejich dodavatelů.

Při realizaci a financování projektů je stále více žádoucí spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, včetně využívání tzv. alternativních modelů financování.

V neposlední řadě je užitečné nezapomínat na provázanost a možné synergie mezi konceptem smart city a územním plánováním, které pomohou řešit i tak nežádoucí aktuální jev, jako je urban sprawl.

Jakub Slavík

Děkujeme Generálnímu partnerovi ČSOB, Hlavním partnerům ČEZ Elektromobilita a Unicorn a všem ostatním Partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za zajímavé podněty.

 Partneři konference


Videozáznamy jednotlivých přednášek a prezentace z konference jsou ke stažení zde:

         
Marie Zezůlková: Smart Cities v praxi: metodická a koordinační role MMR

         
         
Jan Troják: Financování veřejné infrastruktury se zaměřením na projekty smart cities

           
         
Pavla Slavíková, Jakub Slavík: Rozumné Město, Smart Kocourkov a strategie smart city – praktické zkušenosti konzultantů
 
                  
         
Kateřina Slavíková: Problém „urban sprawl“ a jeho řešení v kontextu smart city a smart regionu
 
                
         
František Kubeš: Zkušenosti se zaváděním konceptu Smart Cities ve městě Brně
   
                
         
Kateřina Malečková: Koncept Smart city selským rozumem
     
              
         
Tomáš Chmelík: Elektromobilita a její rozvoj z pohledu energetické společnosti
       
           
         
Ondřej Synek: ChargeUp – komplexní řešení pro elektromobilitu
   
                   
         
Jan Plomer: Bateriové technologie pro městskou mobilitu a energetiku
       
          
         
Karel Souček: Reálné vodíkové aplikace pro smart cities
     
                 
         
Jiří Peterka: Energetický management v budovách Hlavního města Prahy
       
            
         
Lukáš Weisz:
Platforma ENERTIG SYSTEMS - komplexní správa energií a technologie pro úsporu spotřeby a nákladů
       
              
         
Jaromír Klaban: Tecomat Foxtrot – nervová síť pro chytrou energetiku města
     
                
         
Ladislav Mazač: Inteligentní městské budovy = úspora energií
     
              
         
Leonard Walletzký, Jaroslav Zelený: K čemu Smart City potřebuje IT?
           
      

Fotogalerie:


 

    

  

 Přečtěte si také:

Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde
http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services