Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

3.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

V prvním bloku semináře, jemuž předcházela úvodní souhrnná prezentace MMR ČR, získali účastníci komplexní pohled na řešení čisté mobility ve smart city a jejích synergií s ostatními oblastmi chytrého města, přehled vybraných moderních technologií pro čistou mobilitu (včetně, ale zdaleka nejen, „alternativních“ pohonů vozidel) a užitečné poznatky k ekonomické stránce čisté mobility. Ačkoli jsou tedy alternativní pohony vozidel důležitou součástí čisté mobility, nelze na ně čistou mobilitu redukovat – viz schéma na obrázku níže:

V druhém bloku si účastníci předvedli, jak poznatky z prvního bloku aplikovat v praxi. K tomu sloužily jednak řešené příklady s otevřeným koncem k racionalizaci vozidlového parku městských organizací a k zavádění ekologických vozidel v MHD, a jednak diskuse nad případovými studiemi k tématům využívání ekologických vozidel v městské logistice, regulace vjezdu do centra a racionalizace svozu městského odpadu a jeho synergií s městkou mobilitou. Následoval shrnující třetí blok semináře.

V diskusi během celého semináře zazněly zajímavé podněty, z nichž bylo zřejmé, že města i další orgány a organizace v ČR mají o problematiku čisté mobility a její praktické realizace velký zájem.

V průběhu semináře zdůrazňoval přítomný odborník z úřadu vlády, jak důležité je řešit čistou mobilitu ve městech, s ohledem na velmi významná zdravotní rizika, která představuje neekologická doprava pro městské obyvatelstvo.

U problematiky plánování čisté mobility, reprezentované zejména plány trvale udržitelné mobility (SUMP) byly účastníkům předvedeny některé užitečné obecné nástroje strategické analýzy, jako je PESTEL analýza (analýza politických, ekonomických, sociálních, technologických, ekologických a legislativních vlivů na strategii), SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, vztahujících se k samotné strategii či projektu, a příležitostí a hrozeb, vztahujících se k vnějšímu prostředí) nebo tzv. mapa zainteresovaných subjektů (viz obrázek níže). S využitím těchto nástrojů mohou, resp. by měly být, plány udržitelné mobility především potřebným nástrojem pro město samé, nejen splněním nutných podmínek daných „seshora“. 

V souvislosti s elektrickými pohony vozidel bylo v diskusi poukázáno na potřebu rozvinuté servisní základny i na možnost zapojení „elektrifikovaných“ dopravních podniků do těchto aktivit. Přednášející i účastníci se shodli, že elektromobily v širším měřítku jsou při současném stavu technologií určeny především pro organizace a jejich vozidlový park, spíše než pro jednotlivé automobilisty.

V souvislosti s bezemisní městskou logistikou a její podporou formou výjimek z regulací upozornili účastníci semináře na to, že parkující vozidlo bez rozdílu pohonu může blokovat provoz, a s výjimkami je tedy potřeba nakládat opatrně. Tentýž problém může nastat, pokud by se ve větší míře v budoucnu rozmohlo nasazení autonomních vozidel. Jediným řešením je jejich regulace a kontrola ze strany orgánů zodpovědných za organizaci dopravy ve městě.

V souvislosti s ekonomikou čisté mobility potvrdil zástupce MMR ČR, že nelze donekonečna spoléhat na investiční dotace z evropských zdrojů. Období 2014+ je v tomto směru posledním „štědrým“ obdobím, které se již nebude opakovat. Je tudíž třeba hledat nové, „alternativní“ zdroje financování, včetně spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

V diskusi bylo také několikrát poukázáno na nutnost soustavné osvěty mezi obyvatelstvem k problematice čisté mobility, počínaje nejmladší generací, i na možnost využít k tomuto účelu programy v gesci MŽP ČR, případně další zdroje.

V neposlední řadě pak byla zdůrazněna vzájemná provázanost mezi „šedou“ – technologickou a zelenou infrastrukturou ve městech. Chytré město je zkrátka zelené město.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto a obrázky © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Prezentace Jakuba Slavíka ke stažení zde

Další informace k akcím MMR ČR pro smart city zde

 Přečtěte si také:

Konference Smart city v praxi II: chytré technologie se zabydlují, od „feudálních“ dotací ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru

24.3.2017 Jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2017 proběhla 21. března 2017 odborná konference Smart city v praxi II, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a Sdružení dopravních podniků ČR. Konference byla, stejně jako její první běh před rokem, zaměřena především na ty, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Tomu odpovídala i struktura cca 190 účastníků konference. Většina z nich pocházela z municipalit a městských organizací, zastoupen byl i průmysl, rozvojové agentury a další zájemci o téma smart city z praktického pohledu. Celý článek zde

Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován.
Knižní publikace, které souhrnně popisují koncept smart city a jeho zavádění v každodenní praxi, bylo dosud možné získat pouze ze zahraničí. To se nyní mění. Vydavatelství Profi Press s.r.o. vydává v březnu 2017 knížku Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, manažerského konzultanta a odborníka na problematiku smart city, který je zároveň provozovatelem našeho portálu.

Celý článek zde

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? Technologická revoluce se tu, myslím, nekoná. Ovšem ekonomická a manažerská revoluce při používání technologií? Možná ano. Co mne k téhle domněnce vede, ukážu na pár jednoduchých příkladech. Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services