Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility: 40 % veřejná doprava, 40 % cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 % individuální automobilová doprava. Mezi cyklistiku se zde řadí i bike-sharing elektrokol.

Aspern Seesadt je nové multifunkční obytné centrum na severovýchodě Vídně v jejím 22. městském obvodu. Rozkládá se na ploše 240 hektarů a svůj název si vysloužilo od jezírka, které vzniklo naplněním bývalé pískovny spodní vodou a tvoří zde přírodní park. Jezerní město je v cílové podobě určeno pro více než 20 tisíc obyvatel a vznikne zde zhruba stejný počet pracovních míst. Bydlení pro 6 tisíc lidí a dva tisíce pracovních míst by měly být k dispozici již v roce 2016. Součástí jsou i školy a technologické centrum, jeho budova byla dokončena již v roce 2012.

Používání hromadné dopravy podporuje napojení čtvrti na síť vídeňského metra. U jeho stanice Seestadt bylo otevřeno také první stanoviště pro bike sharing (včetně elektrokol). Další se nachází u budovy technologického centra a v cílovém stavu k nim přibydou další čtyři.

Projekt se rozvíjí po etapách a jeho cílový stav je plánován v roce 2028. Celková hodnota investic činí 4 miliardy €.

Aspern Seestadt je jedním z více než dvaceti rozvojových projektů, kterými se naplňuje koncept smart city Vídeň, který je rozvíjen od roku 2011 jako iniciativa vedení města. Formálně je tato iniciativa shrnuta do strategického dokumentu „Smart City Wien, Rámcová strategie“ s časovým horizontem 2050. Dokument navazuje na environmentální cíle EU pro roky 2020, 2030 a 2050. Tyto cíle promítá do základních strategických cílů, jimiž jsou ochrana zdrojů, inovace a kvalita života ve městě.

Ochrana zdrojů zahrnuje především čistou energetiku a mobilitu, budovy a další městskou infrastrukturu, včetně podpory obnovitelných zdrojů energie, hromadné dopravy, rozvoj dopravní telematiky a ochranu městské zeleně.

Inovace zahrnují hospodářský rozvoj, technický pokrok zejména v oblasti informačních technologií a jejich využívání i podporu vzdělávání a výzkumu.

Kvalita života znamená mj. rovnoprávný přístup k občanům bez ohledu na věk, pohlaví, původ nebo další rozdíly.

Tyto oblasti jsou dále rozpracovávány do cca 40 konkrétních cílů, které jsou zpravidla (ne vždy) vyjádřeny konkrétními ukazateli a rokem jejich naplnění.

Pro oblasti energie, mobility, budov a infrastruktury jsou takovýmito cíli například
•    zvýšení efektivity a snížení celkové spotřeby energie o 40 % do roku 2050 oproti hodnotám z roku 2005;
•    zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie se zvýší na 20 % do roku 2030 a 50 % do roku 2050;
•    100% podíl motorizované individuální dopravy poháněné nekonvenčními motory (elektrická vozidla) v roce 2050;
•    snížení spotřeby energie v budovách díky jejich renovacím o 1 % na osobu a rok;
•    podíl městské zeleně vzroste do roku 2030 o více než 50 %.

Cíle v oblasti ekonomiky a vzdělávání například stanoví, že
•    v roce 2050 bude Vídeň jedním z 5 největších měst EU v oblasti výzkumu a inovací;
•    každý rok si ve Vídni 10 000 lidí založí firmu;
•    výše investic uskutečněných uvnitř Vídně a také investované Vídní se zdvojnásobí oproti roku 2013;
•    podíl vývozu technologií na celkovém vývozu se do roku 2050 zvýší z 60 % na 80 %.

Cíle v oblasti životních podmínek občanů například stanoví, že ženy budou zahrnuty do plánování, rozhodování a realizace procesů stejným dílem, jaký je jejich podíl v populaci. Další cíle v této oblasti jsou formulovány spíše obecně.

Jak uvedeno výše, pro podporu naplnění uvedených cílů jsou realizovány konkrétní projekty, jichž je nyní více než dvacet.

V oblasti ekologicky čisté energetiky je to například podpora rozvoje fotovoltaických zdrojů z městských prostředků nebo uhlíkově neutrální pošta, zahrnující budování fotovoltaických zdrojů na poštovních budovách a využívání elektromobilů pro rozvoz poštovních zásilek.

V oblasti ekologické dopravy je to například projekt informačních a jízdenkových technologií SMILE (Smart Mobility Info and Ticketing System Leading the Way for Effective E-Mobility Services), projekt energeticky úsporných tramvají nebo výzkumný projekt „e-mobility on demand“, zaměřený na optimální podporu rozvoje individuální elektromobility.

V oblasti inteligentních budov je to například právě zmíněný projekt nové obytné čtvrti „Aspern Seestadt“ nebo nová budova Marxbox nabízející k pronájmu laboratoře.

Konkrétním výstupem podpory otevřených dat je portál wien.at, nabízející pestrou paletu důležitých informací občanům i návštěvníkům města.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Wien 3420 Aspern Development AG

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován.
Knižní publikace, které souhrnně popisují koncept smart city a jeho zavádění v každodenní praxi, bylo dosud možné získat pouze ze zahraničí. To se nyní mění. Vydavatelství Profi Press s.r.o. vydává v březnu 2017 knížku Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, manažerského konzultanta a odborníka na problematiku smart city, který je zároveň provozovatelem našeho portálu.

Celý článek zde
Projekt CITYkeys: co potřebují občané a organizace od smart cities

15.10.2015 Naše redakce získala v říjnu 2015 od svých spolupracovníků první průběžnou zprávu evropského projektu CITYkeys, financovaného z programu Horizon 2020. Zpráva uvádí přehled o potřebách municipalit, občanů a dalších zúčastněných stran při implementaci konceptu inteligentního města (smart city) a souvisejících projektů z hlediska měření jejich výsledků. I když se – alespoň z pohledu každodenního internetového zpravodajství – nejedná přímo o „žhavou novinku“ (zpráva byla publikována v květnu 2015), uvedené poznatky jsou natolik zajímavé, že stojí zato s nimi, alespoň ve stručnosti, seznámit i naše čtenáře. Celý článek zde


Projekt iCity: smart city Genova má osm aplikací usnadňujících život občanům

5.10.2015 Evropský projekt iCity pro rozvoj konceptu smart city, který průběžně sledujeme na našem portále, představil v létě 2015 osm fungujících informačních aplikací v italském Janově (italsky: Genova), usnadňujících každodenní život občanům a návštěvníkům tohoto inteligentního města v nejrůznějších oblastech. Projekt iCity využívá moderní technologie pro efektivní řízení základních životních funkcí města. Partnery tohoto projektu, který probíhá již od roku 2012, jsou města Barcelona, Bologna, Janov a Londýn. Barcelona je vedoucím městem tohoto projektu. Mezi průmyslové partnery patří společnosti, jako CISCO nebo Albertis Telecom. Sektor výzkumu reprezentují organizace Citilab, Fraunhofer a UOC.  Celý článek zde


iCity Platform: systémová architektura představena veřejnosti

7.7.2015 Jedním projektů pro rozvoj konceptu smart city, který na našem portále průběžně sledujeme, je mezinárodní projekt iCity. Jeho hlavním výstupem je informační platforma iCity Platform, umožňující široký veřejný přístup k potřebným datům na bázi otevřených dat.  V červnu 2015 byla široké veřejnosti představena systémová architektura této informační platformy, jako pokračování první oficiální prezentace na březnové konferenci Net Futures v Bruselu. Projekt iCity, jakožto jeden z pilotních projektů konceptu „smart city“ v Evropě, využívá moderní technologie pro efektivní řízení základních životních funkcí města. Celý článek zde


IDPass: integrovaný informační systém usnadní mobilitu ve Francii

19.5.2015 Francouzské státní železnice (SNCF) seznámily veřejnost v polovině května 2015 se záměrem investovat během příštích tří let 120 mil. € do zavedení integrovaného informačního systému pro cestující, který umožní propojit do jedné digitální sítě informace o městské mobilitě s informacemi pro cestování po národní železnici. Od letošního června by tento systém měl být k dispozici uživatelům v 15 největších městech Francie. Celý článek zde


„Smart screens“ pro cestující na letišti Heathrow: inspirace pro smart cities

6.5.2015 V hale u příjmu zavazadel na londýnském letišti Heathrow v terminálu 2 byly v dubnu 2015 instalovány zajímavé informační panely: V reálném čase vedle sebe porovnávají ceny a aktuální jízdní doby taxislužby a letištního rychlovlaku Heathrow Express mezi letištěm a centrem města, resp. nádražím Paddignton, které je koncovou stanicí rychlovlaku. Cestující tak mají možnost se rozhodnout o volbě dopravního prostředku podle svých preferencí a aktuální situace v silničním provozu. Celý článek zde
http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services