Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Průmysl, energetika, banky a stát společně pro rozvoj elektromobility: zpráva z konference Efektivní elektromobilita v organizacích II

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

3.10.2017 Dne 3. října 2017 se v Praze již podruhé konala konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Konference byla pořádána pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva dopravy ČR. Hlavním partnerem konference byl ČEZ a.s. v rámci projektu elektromobility spolufinancovaného Evropskou unií. Za bankovní sektor byl partnerem konference ČSOB Leasing a za dodavatelský průmysl společnosti ABB (zde jako dodavatel nabíjecí infrastruktury), Eurogreen (zde jako prodejce elektrických užitkových vozidel francouzského výrobce Goupil) a automobilky Nissan a Toyota. Odborným garantem konference a zároveň moderátorem byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy.

Součástí konference byla prezentace a předváděcí jízdy vozidel zúčastněných partnerů, tj. značek Nissan, Toyota a Goupil.

Konference se účastnila stovka zástupců měst, městských služeb a soukromých firem. Z konference a z diskusí během následné prezentace vozidel vyplynuly následující závěry:

a) Elektromobilita jako komplexní problém

Elektromobilitu nelze redukovat na pouhá vozidla s elektrickým pohonem. V městském i celostátním měřítku je třeba ji řešit komplexně v rámci systematicky rozvíjené rovnováhy mezi dopravou motorovou a nemotorovou, individuální a hromadnou, nákladní a osobní a používáním klasických či alternativních pohonů. Nástrojem je plán udržitelné městské mobility (SUMP), generel dopravy nebo jiný odpovídající dokument.

Rozvoj elektromobility má aspekty technické, ekonomické, ekologické a právní. Elektromobilitu nelze úspěšně rozvíjet bez pochopení těchto aspektů a jejich vzájemné provázanosti. Příkladem je nutnost důsledně vymáhaných zákazů a regulací dopravy ve městech pro klasická vozidla a udělování výjimek pro vozidla bezemisní, což v konečném důsledku vede k ekonomickým přínosům pro provozovatele bezemisních vozidel.

Pokud jde o segmenty přepravního trhu, je zaznamenáván stále větší zájem o využívání elektrických vozidel v městské nákladní dopravě. Týká se to jak městské logistiky (zásobování či svoz a rozvoz zásilek), tak technologické dopravy (např. péče o městskou zeleň nebo svoz odpadu).

b) Vývoj v oblasti elektrických automobilů

Vývoj v oblasti elektromobilů směřuje zejména ke zvýšené kapacitě trakčních baterií, a tím k prodlužování dojezdu. Konstrukce baterií je přitom řešena tak, aby nárůst kapacity byl výrazně větší než příslušný nárůst v době jejich nabíjení.

Trakční baterie u vozidel pro technologickou dopravu zároveň mohou sloužit jako zdroj elektrické energie pro související pracovní stroje a nástroje (např. elektrické sekačky a pily při péči o městskou zeleň).

Hybridní elektrické automobily se postupně co do cenové úrovně přibližují tradičním vozidlům se spalovacími motory.

c) Vývoj v oblasti nabíjecí infrastruktury

Nabíjecí infrastruktura stále více využívá výhodnou symbiózu s informačními a komunikačními technologiemi, umožňujícími její efektivní vzdálenou správu a maximalizující disponibilitu zařízení.

Interoperabilita mezi nabíjecími stanicemi různých provozovatelů bude částečně řešena mechanismem jednorázových plateb (tedy možností zaplatit bez předchozí registrace a paušálních poplatků). Konečné řešení by představovaly bilaterální dohody mezi provozovateli zahrnující mj. využívání jednotné tarifní struktury (paušál versus platba za jednotku, typ používané jednotky – např. minuta nebo kilowatthodina aj.). Toto řešení je prozatím sledováno spíše v dlouhodobém horizontu.

d) Financování projektů elektromobility

Existují rozmanité dotační zdroje pro spolufinancování osobních a nákladních elektromobilů a jejich nabíjecí infrastruktury. Kompetence v této oblast jsou rozděleny mezi MPO ČR, MŽP ČR a MD ČR.  

Zejména dotace využívající evropské strukturální a investiční fondy skrze operační programy jsou zatíženy značnou mírou byrokracie, která neodpovídá možnostem a potřebám žadatelů. Dotace z národních zdrojů (konkrétně Národní program Životní prostředí) jsou méně byrokratické, ale je zde na druhé straně alokováno méně prostředků.

Kromě toho existují bankovní nástroje, jako půjčky či leasing, které umožňují využít k financování projektů elektromobility bankovní kapitál.

V podmínkách roztříštěnosti a komplikovaných pravidel pro dotace je pro běžného zájemce o elektromobilitu zapotřebí kontaktního bodu typu „one-stop-shop“, který kvalifikovaně určí aktuálně možné zdroje financování, ať už z dotací nebo pomocí bankovních nástrojů. Tuto roli mohou efektivně sehrát banky disponující dotačním poradenstvím a potřebnou znalostí sektoru, jehož majetek financují.

e) Palivočlánková elektromobilita

Vedle bateriových či hybridních elektrických vozidel má podporu také rozvoj palivočlánkové (vodíkové) elektromobility. V gesci MD ČR je rozvoj vodíkové plnicí infrastruktury, která je podmínkou zájmu ze strany potenciálních uživatelů i dodavatelského průmyslu. Roli pilotního projektu by přitom mohl sehrát např. car sharing palivočlánkových automobilů, jakým je kupříkladu mnichovský projekt BeeZero.

Jakub Slavík

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Prezentace ke stažení:

Ondřej Tomšej: Podpora elektromobility pro podnikatelské subjekty (OP PIK)

Jaroslav Kepka: Podpora elektromobility z pohledu MŽP

Jan Bezděkovský: Podpora rozvoje čisté mobility ze strany Ministerstva dopravy

Jakub Slavík: Bezemisní městská logistika a evropský projekt FREVUE

Pavlína Šiknerová: Elektrokredit - Vaše příležitost k financování vozů s alternativním pohonem

Tomáš Chmelík: Výstavba veřejné dobíjecí infrastruktury v rámci Projektu /E/MOBILITA ČEZ

Tomáš Chmelík: Uplatnění Elektromobility ve flotilovém provozu – řešení na klíč od ČEZ

Miroslav Kuželka: Nabíjecí infrastruktura v ČR pro osobní a městskou hromadnou dopravu

Veronika Svobodová: EV Novinky Nissan

Václav Zikmund: Hybridní mýty a omyly

Partneři konference

Fotogalerie:

 Přečtěte si také:

Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Konference Smart city v praxi II: chytré technologie se zabydlují, od „feudálních“ dotací ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru

24.3.2017 Jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2017 proběhla 21. března 2017 odborná konference Smart city v praxi II, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a Sdružení dopravních podniků ČR. Konference byla, stejně jako její první běh před rokem, zaměřena především na ty, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Tomu odpovídala i struktura cca 190 účastníků konference. Většina z nich pocházela z municipalit a městských organizací, zastoupen byl i průmysl, rozvojové agentury a další zájemci o téma smart city z praktického pohledu. Celý článek zde

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services