Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

5.9.2018 Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Východisko: smart city jako koncept strategického řízení bez ohledu na velikost sídla

Vycházíme z předpokladu, že cílem smart city je sociální, a následně hospodářský rozvoj měst, obcí a regionů, tažený jednoduše srozumitelným „motorem“: Město příjemné k životu, přátelské k podnikání a nakloněné inovacím láká občany k trvalému pobytu, podnikatele k podnikání a investory k investicím přitahujícím kvalifikovanou pracovní sílu. Výsledkem je růst příjmů města a životní úrovně jeho obyvatel.

Město příjemné k životu je zároveň městem dlouhodobě přátelským životnímu prostředí. To není dáno pokyny a příkazy „shora“ – od orgánů OSN, Evropské komise, české vlády nebo odjinud, nýbrž objektivními potřebami přírody a člověka, který je její součástí. Emise z dopravy a pevných topenišť, nadměrný hluk nebo světelný smog z nevhodně voleného veřejného osvětlení zkrátka škodí stejně rostlinám a živočichům v přírodě, jako občanům města či obce.

K tomu všemu mohou dopomoci moderní technologie, které spolu s městskou zelení tvoří infrastrukturu smart city. Tyto technologie tvoří infrastrukturu „chytrého“ města či obce v oblasti mobility, energetiky a dalších služeb a informatiky, to vše jako doplněk nezbytné zelené infrastruktury (blíže viz v úvodním představení konceptu smart city nebo v naší publikaci Smart city v praxi).

Aktualizace „oficiální“ české metodiky smart city: snaha přiblížit metodiku každodenní realitě

Ani „oficiální“ česká metodika smart city, vydaná před třemi lety, nebyla jasně a jednoznačně vedena touto jednoduchou logikou, na jejímž základě by pak obecně srozumitelným jazykem vysvětlovala základní principy a nástroje smart city, aplikovatelné ve městě jakékoli velikosti, v obci či regionu. O to se snaží právě probíhající aktualizovaná metodika smart city, vznikající na MMR ČR za účasti dalších ministerstev a jiných zainteresovaných institucí, na níž se naše konzultační firma podílí v roli externích specialistů.

Během této spolupráce, kdy se nezřídka střetávají naše praktické zkušenosti z konzultační a vzdělávací práce „v terénu“ s byrokratickým přístupem některých zainteresovaných vrcholových organizací, se potvrzuje obecně známá věc: Sebelepší metodika může nabídnout právě jen dobré pochopení obecných principů smart city a seznámit města s možnými nástroji pro jeho uplatnění v praxi. Vlastní realizace konceptu smart city je pak již plně v rukou vedení měst a na jejich odpovědnosti. Smart city musí reagovat na problémy a potřeby daného města, obce či regionu, jinak se stane pouhým líbivým heslem bez praktického obsahu.

Smart city rovněž nevzniká „na zelené louce“, nýbrž v situaci, kdy města zpravidla mají svoji vlastní strategii, plány, cíle a rozvojové projekty, které již smysl a cíle smart city de facto naplňují. Je pak třeba je vhodným způsobem zasadit do kontextu smart city tak, aby se na nic nezapomnělo a nic se nedělalo navíc.

Politický kontext zavádění smart city: pozor na „chytré“, ale neužitečné projekty!

Koncept smart city a projekty, jimiž se tento koncept naplňuje, mají významný politický kontext, zejména v souvislosti s vynaloženými prostředky z veřejného rozpočtu a dosaženými viditelnými výsledky. Při realizaci smart city je vždy nutno zabránit situacím, kdy by město vynaložilo značné finanční částky na realizaci atraktivně vyhlížejícího rozvojového projektu, o nějž nakonec není žádný nebo je jen minimální zájem, protože projekt nebyl kvalifikovaně připravený a založený na realistických základech.

Školení pro „srovnání not“ v budoucím chytrém městě, obci či regionu

V této situaci nabízíme městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu půldenní interaktivní školení. Zde si mohou vedení města a jeho specialisté vytvářející smart city takříkajíc „srovnat noty“ s externími konzultanty, vnést systém do spousty často protichůdných informací o tomto konceptu, jimiž jsou zahrnováni, a zároveň získat od externích konzultantů zpětnou vazbu ke svým vlastním potřebám, plánům a cílům.

Školení je nabízeno jako projekt „na klíč“ v prostorách zákazníka a předpokládá se jeho trvání v délce jednoho půldne, tedy cca 4 – 5 hodin. Zahrnuje přednáškovou část od konzultantů, interaktivní workshop účastníků s konzultanty a jednoduchou SWOT analýzu, kterou po ukončení workshopu vypracují již sami konzultanti na základě získaných poznatků a předají zákazníkovi. Případné odlišné řešení a další podrobnosti lze dohodnout individuálně.

Nabízené školení má svůj předobraz v celodenním školení a workshopu na radnici slovenského města Nitry. Důležitým cílem, s nímž se celého školení účastnil i primátor města, bylo propojit a přivést k diskusi celý tým smart city Nitra. Přitom byly porovnávány plány a projekty smart city Nitra s obecnými principy smart city a zkušenostmi externích konzultantů.

Podrobnější nabídku školení včetně organizačních a finančních podmínek a předpokladů rádi zašleme na vyžádání, viz kontaktní údaje na našem portále zde.

Tým Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace o naší konzultační firmě zde

 Přečtěte si také:

Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services