Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

       

                    Pozvánka

                    Srdečne Vás zveme na odbornou konferenci

        „Smart city FOR ARCH“


s podtitulem

„Chytré plánování a rozvoj měst a obcí“

doprovodný program veletrhu FOR ARCH 2020

25. září 2020 od 9 hodin, Výstaviště PVA EXPO PRAHA – Letňany

Beranových 667, Praha 9-Letňany


Tato konference je sdružena s konferencí „Smart city v praxi V“ připravovanou na březen 2020.

Odborný garant konference: Ing. Jakub Slavík, MBA, spoluautor aktualizované verze oficiální metodiky smart city pod MMR ČR a autor úspěšné knihy Smart city v praxi, která je první českou knihou o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě.

Konferenci Smart city FOR ARCH organizuje konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference navazuje na úspěšnou sérii odborných konferencí „Smart city v praxi“, pořádaných v roce 2020 již popáté a „Elektrické autobusy pro město“, pořádaných touto firmou v roce 2019 již poosmé. Z těchto konferencí vznikly praktické výstupy ve formě realizovaných projektů ve městech.

Konference je zaměřená na komunální politiky, řídící pracovníky a specialisty na úrovni měst, obcí a regionů a jejich veřejných služeb, kteří rozhodují o realizaci konceptu smart city a sami se na ní aktivně podílejí.

Obsah konference vychází ze základního pojetí smart city jakožto konceptu strategického řízení města, obce či regionu, při němž jsou využívány moderní technologie spolu se zelenou infrastrukturou s cílem zvýšit kvalitu života občanů, tím zvýšit atraktivitu daného sídla pro bydlení a podnikání, a následně tak zvýšit jeho ekonomickou úroveň. Důraz je přitom kladen na systematický přístup a strategický pohled.

Smart cities v tomto pojetí nejsou ideální „města budoucnosti“, nýbrž současná města využívající systematicky všech možností, které současné technologie a praktické zkušenosti nabízejí pro ekologicky a ekonomicky udržitelný rozvoj. Koncept smart city přitom nenahrazuje citlivé a promyšlené územní plánování, ale dává mu strategický rámec a poskytuje mu potřebnou technickou podporu.

Praktická realizace konceptu smart city sleduje moderní technologie právě a pouze tam, kde slouží komunitě jako celku v rámci poskytovaných veřejných služeb. Neklade si tedy za cíl obsáhnout tu část městského života, na niž vedení města nemá žádný nebo má jen minimální vliv, jako například obytné domy v soukromém vlastnictví nebo průmyslové objekty. Realizace konceptu smart city zároveň často cílí na „neviditelnou infrastrukturu“ měst, jako například systémy pro efektivní správu městského majetku.

Obsah konference je tvořen následujícími tematickými bloky:

Blok 1. Průřezové problémy – strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst

Tento blok se zaměřuje na zkušenosti s vytvářením strategií smart city. Dále sleduje financování projektů smart city z veřejných zdrojů, jako jsou zejména nejrůznější dotační tituly, nebo s pomocí nástrojů soukromého financování (bankovní nástroje nebo „alternativní“ modely financování a provozu). V neposlední řadě si všímá udržitelného územního rozvoje měst a jeho vztahu ke konceptu smart city, včetně například aktuálního problému suburbanizace nebo vytváření přátelského městského parteru s odpovídající rolí zelené infrastruktury a vodních prvků.

Blok 2. Inteligentní městská mobilita

Tento blok je zaměřený na koncepční přístup k řešení městské mobility v rovnováze dopravy motorové a nemotorové, osobní a nákladní, v klidu a v pohybu, veřejné a individuální, včetně podpory využívání ekologických pohonů motorových vozidel. Patří sem tedy například problematika získávání dat pro plánování městské mobility, inteligentní parkovací systémy, inteligentní řízení dopravního provozu, elektromobilita ve veřejné dopravě a městských službách včetně potřebné infrastruktury nebo podpora ekologické městské nákladní dopravy.

Blok 3. Inteligentní městská energetika, služby a informatika

Tento blok je zaměřený na zdroje a spotřebu energie v městských službách nezahrnutých do oblasti městské mobility a dále na kultivaci prostředí pro poskytování městských služeb. Patří sem například využívání obnovitelných zdrojů energie a kogenerace pro městské služby, systémy energetického managementu městských služeb, využívání moderních technologií ve veřejném osvětlení i ve vnitřním osvětlení budov pro veřejné služby (kanceláře, školy, sportoviště apod.), smart metering nebo rozmanité vnitřní a vnější senzorické sítě s přínosem pro poskytování městských služeb a komunitní život. Zahrnuje i další příležitosti k využívání informačních a komunikačních technologií v chytrém městě, shrnuté akademickým partnerem konference.

Z povahy konceptu smart city plyne, že obsah bloků se částečně prolíná, proto některé přednášky partnerů obsahují témata z více bloků - viz program konference níže:

  Pod záštitou:                                                                             Odborný garant:             Ve spolupráci:          
                                                                                      
 
 
Čestný partner:
                                 
                    
                                 
Město Blatná


Generální Partner:


Hlavní Partneři:

                                                                                                                                        

Partneři:

                                              

        

                                                     

                                                                                      

                       

Mediální partneři:

                                                                          


Konference bude přenášena online na youtube - odkaz zde: https://youtu.be/8ij_f7dSGxE

Program konference 25.9.2020:*

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference

Blok 1. Průřezové problémy – strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst

Dr. Ing. Marie Zezůlková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Smart Cities v praxi: metodická a koordinační role MMR
Diskuze

Ing. Jan Troják, ČSOB
Financování veřejné infrastruktury se zaměřením na projekty smart cities  
Diskuze

Ing. Pavla Slavíková, Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, konzultanti pro smart city
Rozumné Město, Smart Kocourkov a strategie smart city – praktické zkušenosti konzultantů
Bude strategie smart city řídicím nástrojem a praktickým vodítkem pro další rozvoj města nebo pouze efektním, ale prakticky nepoužitelným artefaktem? Rozhodují manažerské zkušenosti, systémové myšlení i obyčejný zdravý rozum zpracovatelů, které nelze nahradit „smart folklórem“. S oběma přístupy se konzultanti setkali ve své praxi a zde je demonstrují na skutečných městech s fiktivními názvy.
Diskuze

Ing. Kateřina Slavíková, Consulting Services, konzultantka pro plánování krajiny
Problém „urban sprawl“ a jeho řešení v kontextu smart city a smart regionu
Rozvoj mnoha měst je ohrožen jevem nazývaným „urban sprawl“ (česky též „sídelní kaše“), tedy překotným nekoordinovaným rozvojem zástavby, kdy je velmi rychle zabírána volná krajina satelitními městy, s řadou negativních dopadů na lidi, přírodu a městské finance. Proces suburbanizace, tedy vysídlování z center měst, je přirozený a nelze mu zabránit. Lze však předejít vzniku „urban sprawl“ díky vzájemné synergii mezi územním plánováním a konceptem smart city/smart region.
Diskuze

Mgr. František Kubeš, Město Brno
Zkušenosti se zaváděním konceptu Smart Cities ve městě Brně
Mgr. František Kubeš, vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna představí zkušenosti se zaváděním konceptu SC v Brně, včetně jeho institucionální a strategického ukotvení; zaměří se také na konkrétní projekty.
Diskuze

Kateřina Malečková, starostka města Blatná
Koncept Smart city selským rozumem
Diskuze

Přestávka

Blok 2. Inteligentní městská mobilita

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference
Úvod do tématu

Tomáš Chmelík, ČEZ
Téma: elektromobilita a její rozvoj z pohledu energetické společnosti
Diskuze

Ondřej Synek, Unicorn
ChargeUp – komplexní řešení pro elektromobilitu

Diskuze

Ing. Jan Plomer, Ph.D., nano power
Bateriové technologie pro městskou mobilitu a energetiku
Diskuze

Karel Souček, DEVINN
Reálné vodíkové aplikace pro smart cities
Diskuze

Přestávka

Blok 3. Inteligentní městská energetika, služby a informatika

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference
Úvod do tématu

Lukáš Weisz, ENERTIG TECHNOLOGIES
Platforma ENERTIG SYSTEMS - komplexní správa energií a technologie pro úsporu spotřeby a nákladů
Diskuze

Ing. Jiří Peterka, Operátor ICT
Energetický management v budovách Hlavního města Prahy
Pražská městská společnost OICT zavedla, v úzké spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, energetický management na celkem 16 budovách, ve vlastnictví města, ve kterých s využitím moderních technologií monitoringu spotřeb odhaluje nehospodárné chování v objektech. Projekt má rovněž za cíl přispět k naplňování závazku české metropole stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním městem.
Diskuze

Ing. Jaromír Klaban, TECO
Téma: Tecomat Foxtrot – nervová síť pro chytrou energetiku města
Diskuze

Ing. Ladislav Mazač, HDL Automation
Inteligentní městské budovy = úspora energií
Jak dosáhnout úspory energií jednoduchým, cenově dostupným způsobem a navíc se vyhnout náročným stavebním pracím? Vyzkoušejte bezdrátovou regulaci vytápění určenou pro rozsáhlé budovy typu školy, nemocnice, úřady. Vzdáleně lze ovládat termostatické hlavice nasazené na stávající radiátory, a tak zajistit tepelný komfort dle potřeb uživatelů v jednotlivých místnostech a v různých časech.
Mobilní aplikace Metereon Vám pomůže efektivně vyřešit problematiku  odečtů spotřeby energií. Informace o spotřebách jsou vedeny přehledně na jednom místě, data se tak nemusí zapisovat do různých tabulek případně na papír.
Diskuze

Ing. Leonard Walletzký, Ph.D., Ing. Jaroslav Zelený, CSc., Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
K čemu Smart City potřebuje IT?

Smart City je pojem, který už v České republice zdomácněl a jako „chytrá“ se ráda označuje většina měst. Zároveň jak odborná, tak laická veřejnost jasně vidí vazbu mezi „chytrostí“ města či obce a aplikací informačních a komunikačních technologií. Méně už je reflektováno a analyzováno, jak IT skutečně ovlivňuje skutečný přínos Smart City služeb, jaká jsou úskalí jejího rozvoje a řízení, které pak přímo podmiňuje další rozvoj Smart City. V přednášce se její autoři (Ing. Leonard Walletzký, PhD. a Ing. Jaroslav Zelený, CSc.) pokusí nastínit řešení těchto problémů a jejich reflexi ve vybraných Smart City strategiích měst v ČR.
Diskuze

17:00 Závěr přednáškové části

Networking u kávy

*změna programu vyhrazena 


Kontakty zde


 Přečtěte si také:

Zpráva z konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“: Slovensko rozvíjí koncept smart city, zájem municipalit i průmyslu

23.5.2019 Ve slovenské Nitře se dne 21. 5. 2019 konala konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“. Jak název napovídá, konference byla doprovodným programem 25. ročníku slovenského veletrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvětlení a telekomunikací ELO SYS. Konferenci pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Tato konference navazuje na svoji českou verzi Smart city v praxi, která proběhla v uplynulých letech již čtyřikrát a stala se tradičním doprovodným programem veletrhu AMPER v Brně. Odborným garantem a moderátorem konference byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy. Konference měla publicitu i ve slovenských médiích, např. TV Nitrička (TV Nitrička o konferenci napsala zde).

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Zpráva z konference „Elektrické autobusy pre mesto“: slovenská premiéra v Nitře představila aktuální problematiku elektrických autobusů v kontextu smart city

8.6.2018 V prvním červnovém týdnu hostilo slovenské smart city Nitra první slovenský autobusový veletrh BUS SHOW 2018. Hned první den veletrhu, 5. 6. 2018, ještě před jeho vlastním zahájením, jej uvedla konference „Elektrické autobusy pre mesto“, pořádané konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Tato konference navazuje na svoji českou verzi „Elektrické autobusy pro město“, která proběhla v uplynulých letech již šestkrát a stala se tradičním doprovodným programem veletrhu Czechbus v Praze. Odborným garantem a moderátorem konference byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy.

Celý článek zde


Vedli jsme seminář k smart city Nitra

23.1.2018 Západoslovenské město Nitra s cca 80 tisíci obyvatel a bohatou historií je významným slovenským průkopníkem konceptu smart city. Čtenářům našeho portálu je známý její úspěšný projekt bike-sharingu. Rozvoji tohoto smart city napomohl i celodenní seminář, vedený provozovateli našeho portálu, který se konal v první polovině ledna 2018. Cílem první, výkladové části semináře bylo seznámit tým smart city Nitra s konceptem a ekonomikou chytrých měst a se zajímavými zahraničními zkušenostmi.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services