Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Zákon o digitální ekonomice zlepší transparentnost a bezpečnost internetového prostoru

13.10.2023 Udržet bezpečné on-line prostředí a umožnit rozvoj inovativním firmám. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proto připravilo návrh zákona o digitální ekonomice, který vložil v polovině října 2023 do mezirezortního připomínkového řízení.

Kontext evropské legislativy

Návrh zákona o digitální ekonomice má Českou republiku připravit zejména na adaptaci evropského Nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) a nařízení o evropské správě dat. Tato nařízení upravují fungování digitálního prostoru v Evropské unii tak, aby v některých oblastech posílila svobodu slova a ochránila tak veřejnou diskuzi před cenzurou, a na druhou přináší nová pravidla, jejichž cílem je ochránit uživatele před nelegálním obsahem.

Cíl DSA a nového zákona o digitální ekonomice

DSA, a tedy i nový zákon, stanovuje povinnosti a odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, jakou jsou on-line platformy, sociální sítě nebo on-line tržiště. Hlavním cílem je posílit ochranu a bezpečnost uživatelů on-line. Nařízení rovněž chrání zranitelné skupiny, kdy například zcela zakazuje cílení reklamy na nezletilé osoby nebo cílení na základě citlivých osobních údajů jako je zdravotní stav, náboženské vyznání či rasový původ.

Zlepší se také pozice uživatelů digitálních služeb, kteří získají nová práva ve vztahu ke svému obsahu. V případě, kdy on-line platforma odstraní uživateli obsah nebo mu omezí přístup k účtu, uživatel musí od platformy obdržet jasné a konkrétní odůvodnění tohoto rozhodnutí a může se proti němu odvolat prostřednictvím interního systému pro vyřizování stížností nebo i u soudu. Má také možnost požadovat náhradu škody, pokud mu rozhodnutím platformy vznikla újma. Těmito novými pravidly je chráněna svoboda projevu.

Dalším cílem je chránit zákazníky před nezákonným obsahem. Pro DSA totiž platí zásada, co je nelegální off-line, má být nelegální i on-line. Uživatelé budou mít možnost prostřednictvím řádně odůvodněného oznámení upozornit na nelegální obsah. Toto upozornění bude muset zahrnovat vysvětlení, proč je obsah nezákonný. A pouze v případě, že bude za nezákonné uznáno, bude ho muset platforma smazat.

O tom, zda se jedná o nezákonný obsah, rozhoduje platforma. Pokud nějaký takový obsah smaže, musí poskytnout přesné odůvodnění, včetně odkazu na právní řád, podle kterého je obsah nezákonný. Uživatel může samozřejmě využít odvolání – nejprve k platformě, ale také k mimosoudnímu orgánu sporu nebo k soudu, u kterého už rozhoduje stát.

Obsah DSA shrnuje česky psaná publikace ke stažení zde.

Význam zákona o digitální ekonomice pro uživatele

a) Transparentnost a posílení pozice uživatelů

Svoboda projevu a další práva uživatelů v digitálním prostředí musí být dostatečně chráněna. Obecná pravidla v digitálním prostředí ale dosud chyběla a uživatelé zde tak často tahali za kratší konec provazu. V průběhu veřejné konzultace DSA valná většina zúčastněných stran požadovala, aby všechny platformy transparentně informovaly o svých zásadách týkajících se moderace obsahu, podporovaly mechanismy pro oznamování nezákonných činností a požadovaly, aby se profesionální uživatelé jasně identifikovali. Proto je nezbytné, aby v rámci online světa byly všechny informace, pravidla a procesy transparentní a snadno dostupné a aby byla pozice uživatelů posílena.

V této souvislosti předpokládá zákon o digitální ekonomice následující přínosy pro uživatele:

•    Uživatelé mohou jednoduchým způsobem nahlašovat nezákonný obsah, zboží nebo služby na online platformách.

•    Platformy mají povinnost informovat uživatele o odstranění jejich obsahu a uživatelé mají možnost se proti tomu odvolat.

•    Díky systému ověřování mají uživatelé důvěryhodnější informace o prodejcích na online tržištích.

•    Platformy musí být transparentnější v řadě aspektů včetně algoritmů pro doporučování obsahu.


b) Bezpečnější online prostředí

Otázka bezpečnosti v digitálním prostředí je klíčová. Z důvodu obecné absence pravidel však dosud nebyla dostatečně řešena. Podle průzkumu Eurobarometru si 65 % respondentů myslí, že internet není pro uživatele bezpečný a 90 % souhlasí s tím, že je třeba zavést opatření k omezení šíření nelegálního obsahu na internetu. DSA, a tedy i navrhovaný zákon, si klade za cíl prostřednictvím systému pravidel a povinností vytvořit z digitálního prostředí bezpečnější místo.

V této souvislosti předpokládá zákon o digitální ekonomice následující přínosy pro uživatele:

•    Nezletilé osoby budou více chráněny, i díky zákazu cílené reklamy na tuto skupinu.

•    Uživatelé mohou odmítnout doporučení obsahu na základě profilování.

•    Velmi velké online platformy a velmi velké vyhledávače musí řešit rizika spojená se šířením dezinformací.

•    Platformy musí přijmout kodexy chování jako opatření ke zmírnění rizik.

•    Platformy musí mít připraveny mechanismy k řešení krizí v oblasti veřejného zdraví či bezpečnosti.

Kontext české legislativy

Návrh zákona má nahradit zastaralý zákon o některých službách informační společnosti. Předkládaný zákon by tak měl být základním kamenem právní úpravy digitální a datové ekonomiky v České republice, na který bude možné navazovat další evropské předpisy v této oblasti, např. nedávno schválené nařízení o datech.

Jako koordinátora digitálních služeb určuje návrh zákona Český telekomunikační úřad. Dozorovou pravomoc v oblasti ochrany osobních údajů získá také Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále návrh určuje sankce za porušení povinností, jejichž výše také vyplývá z evropských předpisů.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace jsou k dispozici zde a také zde a také zde

 Přečtěte si také:

Dobrá praxe z Plzně: portál Bezpečí pro videopřenos nebo chat se strážníky

9.10.2023 Bezpečnostní dispečink Městské policie Plzeň získal na začátku října 2023 novou funkci. Strážníci díky takzvanému portálu Bezpečí mohou ke standardnímu telefonickému hovoru uskutečněnému z chytrého mobilního zařízení na linku 156 připojit video, chat s jazykovým překladem a lokalizaci volajícího. V případě potřeby mu zašlou SMS zprávu s odkazem pro navázání spojení, hovor se bez přerušení přepne na on-line videopřenos z místa události.

Celý článek zde
Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services