Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Politický kontext „smart“ řešení: pozor na takzvaně „chytré“, ale neužitečné projekty!

Rozvojové projekty, které jsou s pojmem smart city zpravidla spojovány, mají významný politický kontext, a to zejména v souvislosti s výdaji na projekt a dosaženými viditelnými výsledky. Je vždy nutno předejít situacím, kdy by město vynaložilo značné finanční částky na realizaci atraktivně vyhlížejícího rozvojového projektu, o nějž nakonec není žádný nebo je jen minimální zájem.

A právě takovýmto situacím pomáhá zabránit správně implementovaný koncept smart city.

Východisko: smart city jako koncept strategického řízení bez ohledu na velikost sídla

Definování smart city jako konceptu (tedy pojetí) strategického řízení měst, obcí a regionů znamená, že ona „chytrost“ nespočívá v použitých technických nebo jiných prostředcích samých, nýbrž v tom, proč a jakým způsobem jsou dlouhodobě a systematicky využívány.

Cílem smart city je zde sociální, a následně hospodářský rozvoj měst, obcí a regionů, tažený jednoduše srozumitelným „motorem“: Město příjemné k životu, přátelské k podnikání a nakloněné inovacím láká občany k trvalému pobytu, podnikatele k podnikání a investory k investicím přitahujícím kvalifikovanou pracovní sílu. Výsledkem je růst příjmů města a životní úrovně jeho obyvatel.

Město příjemné k životu je zároveň městem dlouhodobě přátelským životnímu prostředí. To není dáno pokyny a příkazy „shora“, nýbrž objektivními potřebami přírody a člověka, který je její součástí. Kupříkladu emise z dopravy a pevných topenišť, nadměrný hluk nebo světelný smog zkrátka škodí stejně rostlinám a živočichům v přírodě, jako občanům města či obce. Je proto třeba najít způsob, jak je minimalizovat.

K tomu mohou dopomoci moderní technologie, které spolu s městskou zelení tvoří infrastrukturu smart city, ale i jednoduchá opatření neinvestiční povahy. Infrastruktura zahrnuje oblasti mobility, energetiky a dalších síťových služeb, a informatiky, to vše jako doplněk nezbytné zelené infrastruktury (blíže viz v úvodním představení konceptu smart city nebo v naší publikaci Smart city v praxi).

Strategie smart city krok za krokem

Základem chytrého města, obce či regionu je strategie smart city. Ta se pak naplňuje především (ale zdaleka nejen) pomocí projektů moderních technologií.

Strategie smart city má některé základní zákonitosti společné strategickému řízení ve veřejném i soukromém sektoru.

Především je třeba provést analýzu současné situace – ujasnit si, kde jsme dobří, a kde nás bota tlačí, případně kde by nás ta bota mohla tlačit v budoucnu. To vše je potřeba nějakým způsobem vyčíslit – především proto, abychom mohli srovnávat výsledek se současným stavem.

Na základě těchto problémů a výzev do budoucna lze formulovat cíle, kterých chceme v rámci chytrého města dosáhnout. Musí být k věci, realistické a termínované. Nu, a abychom později věděli, zda jsme těch cílů dosáhli nebo ne, musí být měřitelné. Ne jednou, nýbrž průběžně a nejlépe vlastními silami.

K dosažení stanovených cílů pomáhají v rámci konceptu smart city především moderní technologie. Pro přehlednost je řadíme do tří základních pilířů infrastruktury smart city: inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby a ostatní informační a komunikační technologie.

Tyto moderní technologie se mohou implementovat v zásadě dvěma způsoby. Prvním jsou investiční projekty, kdy už nakupujeme hotové řešení a musíme za něj zaplatit (třeba i s přispěním příslušných dotací). Druhým jsou vývojové (též inovační či demonstrační) projekty, kde město slouží jako „živá laboratoř“ pro ještě nehotová řešení. Dodavatel přitom získá neocenitelná data z terénu, která v budoucnu zpeněží v hotových produktech pro trh, a měl by proto nést většinu souvisejících nákladů. Pokud ne, je za tím pravděpodobně velká nevědomost nebo velká nepoctivost.

Implementační projekty je ve strategii smart city potřeba jasně definovat a jejich realizaci promítnout do časového harmonogramu s konkrétními termíny a odpovědnostmi.

Zároveň musí být obsah strategie provázaný: Od konkrétních problémů se odvíjí konkrétní cíle, na něž reagují projekty s jasným implementačním harmonogramem. V opačném případě bude strategie smart city jen artefaktem do vitríny, ničím víc.

Jak patrno, zdravý rozum a odbornost v oblasti řízení mají při vytváření strategie smart city větší cenu než stovky módních sousloví. Tomu by pak měl odpovídat i případný výběr externích spolupracovníků při jejím zpracování.

Smart city a ostatní strategické dokumenty

Strategie smart city obvykle nevzniká na zelené louce. Ve městě či obci zpravidla již existují jiné strategické dokumenty často zahrnující i projekty, k nimž by se hodil přívlastek „smart“, například plán odpadového hospodářství.

Strategie smart city by vůči těmto dokumentům měla jasně vymezit svá rozhraní. Musí být na první pohled zřejmé, který harmonogram kterého plánu řídí který projekt. Jinak totiž bude strategie smart city nepoužitelná jako řídící dokument a navíc způsobí zbytečné zmatky.

Naše zkušenosti se strategiemi smart city

Se strategiemi smart city má naše firma zkušenosti takříkajíc na obou stranách stolu.

Na strategiích tří chytrých měst a jedné chytré obce jsme se bezprostředně podíleli v roli externích poradců. Na další strategii jsme napsali obsáhlý oponentní posudek. A v létě 2020 jsme pro Ministerstvo pro místní rozvoj detailně analyzovali a hodnotili celkem 22 „smart“ strategických dokumentů českých měst a obcí, jedné městské části a jednoho kraje.

Zkušenosti z této analýzy jsme vtělili i do naší přednášky ZDE a článku o Rozumném Městě a Smart Kocourkově. Jména těch měst jsou fiktivní, jejich strategie smart city ne – mají předobrazy v konkrétních dokumentech, které nám během zmíněné analýzy prošly pod rukama.

Díky těmto zkušenostem víme, jak se strategie smart city dělá, i jak se zaručeně nedělá.

Jako externí poradci ji městu, obci či regionu takříkajíc nevyrobíme na klíč, takhle to nefunguje. Jemně je povedeme za ruku, aby si ji s naší odbornou asistencí vlastně vytvořili sami. Do strategie přitom vneseme řád a systém, dodáme poznatky, které se municipalitě obtížně získávají, ohlídáme, aby se na nic nezapomnělo, a postaráme se, aby výsledný dokument byl přehledně strukturovaný a snadno srozumitelný.

Bude to pak strategie našeho zákazníka – města, obce či regionu – za kterou se může postavit a se kterou může dál sám pracovat jako s živým dokumentem, podle potřeby ji aktualizovat a dále rozvíjet. To bude naším společným cílem a toho cíle dosáhneme.

Podrobnější nabídku služeb rádi zašleme na vyžádání, viz kontaktní údaje na našem portále ZDE 

Tým Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

26.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services