Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Evropská komise prezentovala strategii nízkoemisní dopravy: důraz na elektromobilitu v kontextu inteligentních dopravních systémů

29.7.2016 V červenci 2016 prezentovala Evropská komise svoji strategii nízkoemisní dopravy. Nízkoemisní mobilita je zde pojímána nejen jako preference jedněch či druhých pohonů vozidel, ale v komplexu řešení zahrnující individuální a hromadnou dopravu jako celek včetně jejího řízení a užívání s pomocí inteligentních dopravních a odbavovacích systémů.

Hlavní elementy této strategie zahrnují:

•    zvýšení efektivnosti dopravních systémů skrze maximální využití příležitostí, které dnes nabízejí digitální technologie, „chytrá“ cenotvorba a další nástroje pro podporu přechodu uživatelů na nízkoemisní druhy dopravy,

•    urychlení nasazení nízkoemisních alternativních zdrojů energie v dopravě, jako jsou pokročilá biopaliva, elektřina z obnovitelných zdrojů, a obnovitelná syntetická paliva i odstranění překážek v elektrifikaci dopravy,

•    vývoj směrem k nízkoemisním vozidlům, jimiž se rozumí především elektrická vozidla s bateriemi a palivovými články jako zdrojem energie i některá plug-in hybridní vozidla.

Zároveň s podporou elektrických vozidel by mělo docházet k dalším technickým zlepšením u pohonů se spalovacími motory.

U vozidel se strategie zaměřuje nejen na osobní automobily, ale také na nákladní automobily a autobusy, jejichž podíl na celkové produkci uhlíkatých emisí ze silniční dopravy dnes činí zhruba čtvrtinu a stále roste. Jedním z nástrojů pro podporu bezemisních autobusů (tedy bateriových a palivočlánkových elektrobusů) by měly být mj. pobídkové nástroje zabudované do pravidel pro veřejné zakázky.   

Součástí implementace této strategie je také podpora infrastruktury pro alternativní pohony, k nimž se řadí mj. nabíjecí stanice pro bateriová elektrická vozidla a vodíkové plnicí stanice pro palivočlánkovou elektromobilitu i plnicí stanice pro CNG a LNG.

Další důležitou oblastí implementace této strategie jsou inteligentní dopravní systémy, přičemž důraz je kladen na technologie využívající komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou. Součástí jsou také systémy pro zpoplatnění silnic tak, aby byl v maximální možné míře uplatněn princip „znečišťovatel platí“.  

Za důležitý subjekt při implementaci této strategie jsou považována města v rámci konceptu smart city, podporující užívání nízkoemisních vozidel, veřejné dopravy, aktivních forem dopravy (pěší, cyklistika) i alternativních forem individuální dopravy (např. car sharing).

Tato strategie vnímá nízkoemisní mobilitu v celkovém národohospodářském kontextu EU při podpoře investic, hospodářského růstu a zaměstnanosti – rozhodně tedy nejde o „návrat zpět k přírodě“ v duchu některých ekologických aktivistů. Nízkoemisní doprava je vnímána jako příležitost k investicím a růstu ve výrobních odvětvích, v energetice a v dopravě. Nezbytnou podmínkou tohoto růstu je efektivní výzkum a vývoj v oblasti nízkoemisní mobility.

Na podporu této strategie jsou z prostředků EU vynakládány nemalé částky. V rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), z nichž jsou spolufinancovány i české operační programy (například IROP nebo OP PIK), je například 70 mld. € vyčleněno na dopravu, z čehož 39 mld. € by mělo podporovat nízkoemisní vozidla, v tom 12 mld. € se zaměřením na městskou mobilitu. Dalších 6,4 mld. € je na nízkouhlíkovou mobilitu alokováno v rámci výzkumného a vývojového programu Horizon 2020.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Czechbus 2016 je za námi, ať žije Czechbus 2017 – samozřejmě elektricky

24.1.2017 „Samozřejmě že dědeček nemá kapesní hodinky poháněné elektřinou. Takový nesmysl si může vymyslit jen Saturnin.“ Tak zní jedna z vět z nesmrtelného Jirotkova románu. Něco podobného by se dalo donedávna tvrdit i o elektrických autobusech a s odstupem času by to bylo tvrzení stejně úsměvné. Parky městských autobusů ve světě se zkrátka postupně elektrifikují. Není náhodou, že ocenění „nejlepší městský autobus roku“ si na posledním mezinárodním veletrhu IAA Nutzfarzeuge v Hannoveru poprvé v historii odnesl elektrobus, konkrétně od polského výrobce Solaris. A elektrické autobusy se předvedly i na veletrhu Czechbus 2016 v listopadu loňského roku, jehož součástí byla již tradičně také konference „Elektrické autobusy pro město V“, pořádaná provozovateli našeho portálu. Celý článek zde


Ohlédnutí za rokem 2016: chytrá města, elektromobilita a průmyslová automatizace pro životní prostředí i ekonomiku

Milí čtenáři,

právě uplynulý rok 2016 byl pro všechny, kdo usilují o lepší životní prostředí na naší planetě, ve znamení praktického naplňování závěrů 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP21), jejímž výsledkem bylo přijetí mezinárodní smlouvy vytvářející rámec pro přechod na odolné a nízkouhlíkové společnosti a ekonomiky. Svou troškou do mlýna k tomu, odvažuji se tvrdit, přispěly i naše portály a naše konzultační a osvětová činnost.

Celý článek zde


Čisté autobusy do chytrého města

20.9.2016 K „zelenému“, „čistému“ či „chytrému“ městu patří také „zelená“ nebo „čistá“ veřejná doprava. Na její rozvoj je ostatně zaměřen i Integrovaný regionální operační program (IROP). V tomto článku se blíže podíváme na možnosti a omezení, které nabízejí „zelené“ pohony pro městské autobusy, o nichž se v ČR hovoří. Zaměříme se přitom na elektrobusy a trolejbusy v porovnání s dieselovými autobusy a s autobusy používajícími stlačený zemní plyn (CNG). Podíváme se pak i trochu dále do budoucnosti – na palivočlánkové autobusy, poháněné elektřinou z vodíku. Pro jednoduchost budeme sledovat hlavně standardní dvanáctimetrové autobusy jako typický dopravní prostředek ve městech. Celý článek zde


Elektromobilita ve městech jako nedílná součást SUMP

16.9.2016 Plánem udržitelné městské mobility (anglická zkratka SUMP podle Sustainable Urban Mobility Plan) rozumíme strategický plán, určený k uspokojování potřeb mobility osob a organizací ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života. Je to rovněž důležitý nástroj pro realizaci konceptu smart city. Plánování a realizace rozvoje elektromobility ve městech by měly být zapojeny do těchto plánů. Vysvětlení a doporučení k tomu podává dokument CIVITAS Insight „E-mobility: Make it happen through SUMPs!“, tedy „E-mobilita: zrealizujte ji pomocí SUMP!“, zpracovaný pod hlavičkou evropské iniciativy CIVITAS, který byl publikován v září 2016. Celý článek zde


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? Technologická revoluce se tu, myslím, nekoná. Ovšem ekonomická a manažerská revoluce při používání technologií? Možná ano. Co mne k téhle domněnce vede, ukážu na pár jednoduchých příkladech. Celý článek zde


Reportáž Smartcityvpraxi.cz: Týden s Nissanem Leafem

24.5.2016 Japonská automobilka Nissan patří k těm, které o sobě velmi dávají vědět v souvislosti s rozvojem elektromobility nejen v Japonsku, ale také v zahraničí včetně ČR. Její elektromobily byly prezentovány mj. i na naší konferenci Smart city v praxi. S potěšením jsme proto v květnu 2016 přijali nabídku českého zastoupení Nissanu na týdenní zapůjčení elektromobilu Nissan Leaf k ozkoušení a publikování našich zkušeností. Tato reportáž je popisuje den za dnem. Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services