Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Zpráva EEA o kvalitě ovzduší v Evropě 2018: nejvíce škodí silniční doprava, nejpomaleji se zlepšuje zemědělství a obytné či kancelářské budovy

5.12.2018 Pevné částice způsobí ročně předčasnou smrt více než 420 tisícům Evropanů, oxidy dusíku 79 tisícům Evropanů a přízemní ozón téměř 18 tisícům Evropanů. Největším znečišťovatelem je silniční doprava, následovaná obytnými a kancelářskými budovami s emisemi zhruba třetinovými a až poté (!) průmyslem. Nejohroženější jsou obyvatelé měst. Tak lze ve stručnosti shrnout nejvýznamnější a nejvíce alarmující fakta ve zprávě „Air Quality in Europe 2018“, publikované Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) v listopadu 2018.

Výsledky prezentované ve zprávě zahrnují 41 evropských zemí, členů i nečlenů EU, a vycházejí z údajů cca 2,5 tisíce měřicích stanic. Zpráva analyzuje vývoj jednotlivých emisí v letech 2000 – 2016.

Z grafu je patrný procentní vývoj hlavních polutantů jako procento roku 2000 u 28 zemí EU v porovnání s vývojem hrubého domácího produktu (GDP).  Je z něj zřejmé, že ačkoli GDP mírně roste, emise se snižují. Významný pokles je však patrný pouze u oxidů síry, jinde je mnohem pozvolnější.

Tento celkový trend v období 2000 – 2016 víceméně sledují i jednotlivá odvětví. Několik zajímavých postřehů:

Nejmenší pokles emisí je patrný v zemědělství, kde se produkce emisí od roku 2000 prakticky nezměnila.

Poměrně malý pokles emisí lze vidět také u obytných a kancelářských budov. Fakticky sledují vývoj celkové spotřeby energie, přičemž neklesly o více než 20 %, s výjimkou oxidů síry, jejichž emise klesly o 40 %.

Na opačném konci stojí silniční doprava jako stále největší znečišťovatel. Její emise pevných částic a oxidů dusíku přitom klesly o cca 40 % a emise těkavých organických látek a oxidu uhelnatého o téměř 80 %.

Významný je také pokles emisí v energetice. Emise oxidů síry za uvedené období klesly o 80 %, oxidů pevných částic o 60 % a oxidů dusíku o 40 %, to vše při mírně rostoucí spotřebě elektřiny a mírně klesající spotřebě primární energie.

Ostatní průmysl se pohybuje v rozmezí cca 20 – 60% poklesu emisí podle jednotlivých polutantů.

A jak si vede Česká republika v mezinárodním srovnání? S výjimkou severních hranic s velkým evropským znečišťovatelem ovzduší – Polskem – se pohybuje převážně ve středních hodnotách. I v rámci ČR jsou přitom patrné velké regionální odlišnosti.

Vyjádřeno v číslech: Ročně u nás předčasně zemře více než 10 tisíc lidí v důsledku emisí pevných částic a mezi čtyřmi a pěti sty lidmi kvůli emisím oxidů dusíku a přízemního ozónu. Při srovnání se závěry Zprávy o životním prostředí České republiky za rok 2017 je tedy zřejmé, že v ní uváděné hodnoty nelze brát na lehkou váhu.

Na okraj snad ještě podotkněme dvě věci, vyplývající z obou výše uvedených dokumentů:

Uvedená fakta značně nabourávají stereotyp o elektrické dopravě, podle kterého přechod na elektrický pohon pouze přesouvá emise jinam. Výroba elektrické energie je totiž i se zohledněním různých energetických mixů různých zemí stále méně ekologicky náročná.

V oblasti emisí z lokálních topenišť se Česko zvolna stává evropským „dinosaurem“. Shánčlivý občánek, který hodí do pece vše, co hoří (a někdy i to, co nehoří), je, jak se zdá, ve většině Evropské unie tvor na vyhynutí. Doufejme, že brzy tomu tak bude i u nás.

Jakub Slavík

Obrázek © EEA

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Zpráva je ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2017: životní prostředí se lepší i při rostoucí ekonomice, přesto zůstává neuspokojivé

27.11.2018 Díky technologickému rozvoji a implementaci environmentálních opatření zátěž životního prostředí ČR v roce 2017 klesla, a to i přesto, že česká ekonomika rostla. Kvalita ovzduší zůstává přesto neuspokojivá, a to zejména kvůli silniční dopravě ve městech a vytápění domácností, situace je nadále neuspokojivá i v místech koncentrace průmyslových podniků. Tak lze v kostce shrnout obsah Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2017, kterou každoročně připravuje rezortní organizace MŽP – CENIA, česká informační agentura životního prostředí, a s níž byla koncem listopadu 2018 seznámena vláda ČR.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

5.9.2018 Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services