Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Smart Cities: nový (a jiný) trh pro inovativní technologie

17.1.2019 Pojem „smart city“ se stále více dostává do popředí v souvislosti s rozvojem inovativních technologií. Dodavatelský průmysl, zabývající se těmito technologiemi, je vnímá jako příležitost k dalšímu rozvoji i k uplatnění řešení již osvědčených v průmyslu také ve veřejných službách. Koncept smart city a související trhy však zároveň bývají doprovázeny řadou nepochopení a nedorozumění. Je proto namístě se na ně podívat blíže.

Pojem smart city

Pojmem Smart City rozumíme koncept strategického řízení města (pro jednoduchost zde dále hovořme pouze o městě, ale totéž platí přiměřeně i pro obce nebo regiony), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů města. Ekonomická logika celého konceptu smart city je zřejmá: Smart city jako místo příjemné k životu a „dobrá adresa“ je místem, kam se hlásí obyvatelé k trvalému pobytu a kde se rozvíjí podnikání, včetně podnikání s velkou mírou inovací. Obojí je zdrojem příjmů města, a následně jeho hospodářského rozvoje.

Chytré město je zároveň přátelské k životnímu prostředí, protože jedině tak může být příjemným místem k životu a k podnikání z dlouhodobého pohledu. I to je dáno přirozenou logikou věci, ne „nařízením shůry“.

Takto pojatý koncept smart city je tedy poháněn kupředu velmi racionálním ekonomickým motorem, a není tak pouhým módním pojmem, který časem zapadne.

Uplatnění moderních technologií

Moderní technologie jsou součástí technické infrastruktury smart city zahrnující tři základní pilíře:

a) Inteligentní městská mobilita. Zde se uplatní například dopravní telematika, inteligentní parkovací systémy, nízkoemisní dopravní prostředky nebo inteligentní informační a platební systémy pro hromadnou dopravu.

b) Inteligentní energetika a služby. Sem spadá například technologie smart meteringu, systémy využívání obnovitelných zdrojů energie nebo inteligentní veřejné osvětlení.

c) Informační a komunikační technologie. Tyto technologie jsou jednak součástí výše zmíněných dvou pilířů, a jednak vytvářejí samostatné služby, jako jsou například dohledové systémy ve městě, eGovernment nebo třeba senzorické systémy emisí a hluku.

Jak vidět, využití moderních technologií ve smart city není samoúčelné, nýbrž je technickým prostředkem k dosažení hospodářských a sociálních cílů. Koncept smart city vnáší do jejich využívání strategický pohled a systematičnost.

Moderní technologie lze ve městech samozřejmě implementovat i bez konceptu smart city. Výsledkem pak bývají neefektivně vynaložené zdroje, když město zavede různá navzájem nekompatibilní řešení, nebo když podlehne tlaku agresivních dodavatelů neužitečných produktů s obchodní nálepkou „smart“ – například „chytrých“ laviček s přemírou různých funkcí, na nichž se ale nedá sedět.

Průmyslový trh a trh veřejných služeb

Je zřejmé, že například dálkový monitoring zařízení spolu s ukládáním a vyhodnocováním zjištěných dat, podporující prediktivní údržbu, lze stejně dobře uplatnit pro průmyslová zařízení, jako třeba pro prostředky veřejné dopravy nebo pro systémy veřejného osvětlení. Podobně tomu může být u jiných inovativních technologií. Spojovacím článkem mezi zavedeným průmyslovým uplatněním moderní technologie a jejím využitím ve smart city často bývá internet věcí a široké možnosti, které nabízí.

Oba trhy – průmyslový trh a trh veřejných služeb – nicméně mají odlišnosti, s nimiž musí dodavatel počítat.

Především zde zdůrazněme: Smart city není zkratkou k veřejným zakázkám! Tam, kde legislativa nebo interní předpisy daného města vyžadují výběr dodavatele v soutěži, neexistuje legální způsob, jak soutěž obejít.

V té souvislosti je třeba předem počítat se značnou administrativní náročností celého procesu a množstvím nejistot. Dvojnásob to platí, pokud nákup nabízené technologie je bezprostředně podmíněn získáním dotace z veřejných zdrojů.

V neposlední řadě se při jednání s veřejným sektorem mohou projevit rozdíly v organizační kultuře („podnikatelská“ versus „úřední“), vedoucí k vzájemným nedorozuměním.

Potřeba vzdělávání trhu

Potenciální uživatelé z měst ovšem často nevědí, že požadovaná technologie, která by vyřešila jejich problém, existuje a dodavatelský trh ji nabízí. Je pak na dodavatelském průmyslu, aby tento trh průběžně vzdělával. Záchranné složky například volají po řešení, které by umožnilo hladký průjezd jejich vozidel městem, aniž by přitom způsobilo v okolí dopravní chaos. Takovéto řešení přitom existuje a je nabízeno.

Přitom je třeba hledět na dodávanou technologii nikoli očima technika – dodavatele, nýbrž očima města hledajícího konkrétní užitek. Kupříkladu senzorický systém pro kontrolu ovzduší v jednotlivých lokalitách zní technicky velmi zajímavě. Pro informace o čistotě ovzduší ve městě jako celku a pro případné vyhlášení smogové pohotovosti ale zpravidla poslouží údaje meteorologického ústavu. Ovšem třeba sledování kvality ovzduší a hluku podél dopravních tepen v souvislosti s intenzitou dopravy už může dát velmi zajímavé a hlavně průkazné informace pro dopravní plánování.

Konkurence

A konečně je třeba počítat s konkurencí. Konkurence pro nově vstupujícího hráče na trhu číhá od zavedených firem s tradičními zákaznickými vztahy v oboru, stejně jako od ostatních inovačních firem chtivých růstu. Je proto nutné přijít s jasně definovanou a komunikovanou konkurenční výhodou. Zákony trhu, včetně trhu s moderními technologiemi, jsou neúprosné.

ELO SYS 2019 a konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“

24.5.2019 Vše, co tu bylo řečeno, je pro dodavatele inovativních technologií výzvou k prezentování jejich řešení městům a městským službám a k navazování obchodních kontaktů v tomto odvětví. Není proto divu, že konceptu smart city byla věnována i část slovenského veletrhu ELO SYS 2019 v Nitře. Součástí byla odborná konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“ (slovenská verze již tradiční české konference) pořádaná zavedenou českou konzultační firmou v oboru chytrých měst a obcí.

Expozici na veletrhu i partnerství na konferenci může dodavatelský průmysl využít jako velmi zajímavou příležitost ke vzdělávání „toho svého“ tržního segmentu chytrých řešení pro chytrá města.

Jakub Slavík

Foto © Smartcityvpraxi.cz

Konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“ již proběhla, zprávu z konference včetně fotogalerie a prezentací ke stažení naleznete zde


Autor článku, konzultant v oboru chytrých měst, vede seminář k smart city na radnici v Nitře

 Přečtěte si také:

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde
http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services