Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Bezdrátová zónová regulace vytápění v 1. základní škole Hořovice

Článek z brožury Příběhy chytrých pomocníků, 2. vydání

Typická základní škola

12.3.2020 1. základní škola v Hořovicích je, alespoň pokud jde o energetické hospodářství, poměrně typickou českou školou. Její budova (viz foto níže) je stará řádově desítky let – patří tedy mezi ty novější a v rámci možností upravené zvenčí i zevnitř, ale ne již zcela moderní.

Škola sestává z několika pavilónů vytápěných z lokální kotelny.

Jednotlivé rozlehlé budovy byly osazeny množstvím klasických teplovodních radiátorů s ruční regulací (viz foto vpravo).

Jak je tomu u škol obvyklé, jednotlivé třídy a kabinety mívají odlišný časový rozvrh.

V neposlední řadě je škola plná zvídavých žáků, které by snadno ovladatelné prvky energetického hospodářství ve třídách mohly svádět k neodborným zásahům.

Jako nejvhodnější řešení pro zlepšení vytápění se proto ukázala bezdrátová zónová regulace.

Projekt a jeho cíle  

Hlavními cíli projektu bezdrátové zónové regulace byla úspora nákladů na vytápění, zjednodušení a zefektivnění regulace vytápění, tzn. regulace teploty v závislosti na čase, místnosti, počtu osob a požadavcích uživatelů.

Dalším důležitým cílem, který se od projektu očekával, bylo získání online přehledu teplot v jednotlivých místnostech v čase a možnost vzdáleného dohledu.

Technické řešení…

V 1. základní škole Hořovice jsou v 5. pavilonu školy po instalaci bezdrátového systému IQRC napojeny na jeden topný okruh tři nadzemní podlaží s 96 původními radiátory vybavenými nově termostatickými hlavicemi (viz foto níže).

Systém je dále osazen 22 regulačními jednotkami na stěnách (viz foto vpravo).

Regulační jednotky jednak měří prostorovou teplotu v určených místnostech a následně na základě naměřené teploty řídí termostatické hlavice. Z těchto regulačních jednotek lze v přednastaveném rozmezí manuálně měnit centrálně nastavenou teplotu dle aktuální potřeby.

Celý systém je koordinován centrální řídicí jednotkou. Jelikož jsou prostory rozsáhlé, bylo nutné zapojit 3 prodlužovače RF signálu pro spolehlivé pokrytí signálem.

Do počítače správce budovy byl naimplementován software IQRC pro správu a vzdálený dohled nad topným systémem – příklad jeho používání ukazuje obrázek dole. V případě požadavku na měření teploty na více místech lze řešení posílit o snímače teploty.

Systém může být dále rozšířen o spínání kotle.

…a jeho výsledek

Žákům, učitelskému sboru a návštěvníkům školního areálu přinesla regulace vytápění tepelnou pohodu.

Dalším významným přínosem byl komfort spojený s fungováním systému bez obsluhy uživatelem.

Díky tomuto projektu se 1. základní škola zařadila mezi průkopníky energetické efektivity veřejných budov v Hořovicích. A nejen to. Základní škola v rámci projektu prakticky předvedla velmi důležitou věc. Ukázala, jak jednoduchou, dostupnou a rychlou rekonstrukcí bez větších stavebních úprav lze účelně, hospodárně a se systémovým přístupem využívat moderní technologie. To je základem konceptu Smart City.

Občané Hořovic ocenili pokrokovost vedení školy při využívání moderních technologií. 1. základní škola se stala inspirací pro další městské či obecní provozovatele škol a jiných organizací veřejných služeb.

Pozitivním mediálním obrazem se v neposlední řadě zvýšila prestiž a popularita školy i jejího vedení a narostl zájem ze strany nových žáků.

Pozadu nezůstala ani ekonomická stránka. Rychlá návratnost investice v horizontu 2 až 5 let má vliv také na budoucí vývoj školy, neboť uspořené finance se dají použít na jiné, škole prospěšné aktivity.

Celkové shrnutí

V dnešní době je obrovský tlak na energetickou efektivitu, obzvláště energetickou efektivitu veřejných budov. Velký objem investic je využíván na zateplování či výměnu oken, ale málokdy se myslí i na efektivní využití energie. I moderní a zateplená budova, ve které jsou vytápěny neobsazené prostory nebo přetápěny místnosti s větším počtem osob, je neefektivní.

1. základní škola Hořovice se může pochlubit tím, že vytápí efektivně, i když její budova – jak řečeno v úvodu – nepatří k těm nejmodernějším. Je to díky příkladnému přístupu vedení školy k efektivnímu vytápění a snaze šetřit náklady.

Je nicméně třeba vidět, že nainstalovaný systém regulace IQRC je jen nástrojem, který pomáhá dosáhnout úspor. Jak bude využíván, je již na správci systému. Po prvním roce provozu 1. ZŠ Hořovice vyhodnotí úspory a zváží možnost rozšíření systému IQRC do celého areálu školy.

Text, foto a obrázky © HDL Automation s.r.o.

Další informace: www.hdl-automation.cz

 Přečtěte si také:

Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city. Je to příběh z konzultační praxe konzultační firmy provozující tento portál. Rozumné Město a Smart Kocourkov jsou fiktivní názvy dané skutečným městům. Jak název napovídá, tento příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, méně rozumný. Články z této brožury také publikujeme na našich portálech. 

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services