Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

O studii proveditelnosti, organizační kultuře a týmové práci

26.10.2021 Od letošního jara jsem zapojený jako poradce zadavatele u studie proveditelnosti pro projekt autonomní mobility a její infrastruktury, který by měl být realizován ve městě onoho zadavatele. Není zde důležité, kdo je zadavatelem, které je to město ani kdo je zpracovatelem té studie. Dosavadní příběh té studie je nicméně zdrojem poučení o multidisciplinárních úkolech a o organizační kultuře.

Text zadání studie byl poněkud zmatený. Za tu zmatenost částečně může skutečnost, že autonomní mobilita, v tomto případě pouliční provoz automaticky řízených silničních vozidel, je problematika dosti složitá po stránce technické, právní i společenské, a příliš mladá po stránce ekonomické.

Nicméně studie proveditelnosti je prostě studie proveditelnosti – technicko-ekonomická studie, která má prověřit realizovatelnost investičního záměru s ohledem na jeho technické, obchodní, organizační, finanční, ekologické a právní aspekty, ohodnotit jeho finanční a sociálně ekonomickou efektivnost a následně dát doporučení k realizaci projektu. Nic víc a nic méně. Z toho je také vidět, že každá studie proveditelnosti je multidisciplinární úkol, vyžadující úzkou spolupráci týmu složeného z různých odborností a nezřídka pocházejících z různých organizací.

A tady nastal první problém, od něhož se odvinula řada dalších. Zpracovatel zaměřil svoji práci a priori na problematiku autonomní mobility v České republice, ne na zpracování studie proveditelnosti. Přizval si k tomu přední české odborníky na autonomní mobilitu, pocházející z akademické sféry. Výsledkem jejich práce však ani po mnoha měsících není studie proveditelnosti, nýbrž soubor dílčích analýz, které nemají jasné, přesvědčivé a prakticky využitelné vyústění.

Základní příčinu této situace vidím ve střetu organizačních kultur. A cože mám na mysli tou organizační kulturou?    

V nejobecnějším smyslu je to souhrn základních hodnot, předpokladů, přesvědčení a způsobů jednání, sdílených lidmi v organizaci, které fungují nevědomky a vytvářejí tak styl pohledu organizace na své okolí a na sebe samou. Profesor C. B. Handy kdysi vymezil čtyři základní typy organizačních kultur: kulturu moci, kulturu rolí, kulturu cílů a kulturu osobností.  

Kultura moci vychází z jednoho mocenského zdroje, zpravidla konkrétní osoby, která fakticky řídí celý chod organizace. Tato kultura se může dobře uplatnit v prostředí malé, podnikatelsky zaměřené firmy. S jejím růstem se však stává přítěží a může vést až k jejímu zániku.

Kultura rolí vychází z pravidel a procedur, psaných i nepsaných. Jejich dodržování je nejvyšší uznávanou hodnotou v organizaci, zpravidla složitě hierarchicky strukturované. Tato kultura je typická pro většinu organizací ve veřejném sektoru.

Kultura cílů je zaměřena na řízení konkrétních úkolů nebo projektů a jako taková povzbuzuje týmovou spolupráci, flexibilní reakci na požadavky trhu a tvořivost. Je-li však manažersky nezvládnutá, může vést k až nezdravé vnitřní konkurenci mezi konkrétními lidmi nebo týmy v organizaci.

Kultura osobností nebo též „kultura hvězd“ staví na nejvyšší úroveň konkrétní osoby, které sdílejí společné technické a finanční zdroje, přičemž ostatní lidé v organizaci slouží jako jejich organizační podpora. Tato kultura je typická pro vysoké školy a jiná akademická pracoviště, kde „hvězdami“ jsou uznávaní odborníci.

Jak si nešlo hned od počátku nevšimnout, při práci na zmíněné studii proveditelnosti se střetly kultura rolí na straně zadavatele z městské organizace a kultura hvězd na straně hlavních zapojených odborníků z akademické sféry. Kultura cílů na straně soukromé konzultační firmy jako hlavního dodavatele studie tu byla potlačena.

Pracovníci zadavatele z veřejné sféry věrni své kultuře rolí očekávali dodání studie ve struktuře a obsahu podle smlouvy a zadávací dokumentace, pěkně odškrtnuté položku po položce – splnil nebo nesplnil. V tomto směru také hýřili tabulkami připomínek, které posílali dodavateli studie, až se z nich nezřídka vytrácela sama podstata problému.

Akademičtí odborníci zvučných jmen jako „hvězdy“ naproti tomu zjevně pojali svoji práci jako dílčí statě zpracované z pozic svých úzce zaměřených odborností, od nichž se odvíjí jejich postavení v akademické sféře. Někteří z nich dokonce dodávali do studie pouze své hodnotící komentáře k tomu, co napsali jiní, takže nebylo zřejmé, zda a nakolik se vůbec sami cítí být členy zpracovatelského týmu.

Tmelicí roli by tu za normálních okolností měla sehrát kultura cílů na straně soukromé konzultační firmy jakožto hlavního dodavatele studie. S její pomocí by se z popleteného zadání takříkajíc vyloupla nit příběhu s praktickým jádrem a cílem studie proveditelnosti a do tohoto příběhu by byl vtažen byrokratický zadavatel i hvězdní akademici. Což není jednoduchý úkol, ale jde to – záleží na srozumitelném podání toho příběhu a na odborné erudici i osobní autoritě manažera studie proveditelnosti.

Bohužel se tak nestalo a těžko říci, proč. Obvyklým oficiálním důvodem podobných selhání bývají rozmanité objektivní okolnosti. Obvyklým skutečným důvodem bývají nesprávní lidé na nesprávných místech.

V době, kdy tento článek píšu, ještě není finální osud té studie proveditelnosti znám. Už teď je však přinejmenším zřejmé, že stála mnohem více úsilí všech zúčastněných, než bylo plánováno, čemuž odpovídá i pošramocená pověst jejího dodavatele a celého týmu. Shrňme si tedy, že multidisciplinární úkoly, jako je studie proveditelnosti (ale zdaleka nejen ona), mohou vyžadovat spolupráci lidí z různých organizací, které mohou mít různou organizační kulturu. Je úkolem manažera či koordinující organizace těmto kulturám porozumět a najít společnou řeč, tak aby byl všem zřejmý společný cíl a aby toho cíle bylo dosaženo.

Jakub Slavík

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

O řízení rizik, krizovém řízení a dnešní neklidné době

16.11.2020 Nazrál čas, abychom se i my za naši konzultační firmu a naše portály vyjádřili k současnému dění plnému vládních veletočů, nečekaných zvratů i existenčních starostí, to vše ve jménu veřejného zdraví. Nemíníme si tu takříkajíc hrát na chytré – budeme se držet své odbornosti manažerských poradců, k níž patří i řízení rizik a krizové řízení. Nemáme ani ambice vtělit do našeho komentáře kompletní manažerské školení. Chceme pouze čtenářům ukázat, z čeho vycházíme a jaké jsou naše závěry, založené na veřejně dostupných informacích a našich nejlepších znalostech a zkušenostech.

Celý článek zde


Ach ta SWOTka…

13.11.2019 Víte, co mají společného SWOT analýza (tedy analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb) a výchova dětí? V zásadě čtyři věci: Zaprvé: kdekdo s tím přišel do styku, ale každý trochu jinak. Zadruhé: kdo s tím kdy přišel do styku, mívá pocit, že právě on tomu rozumí nejlíp. Zatřetí: selský rozum často přináší lepší výsledky než lpění na odborné literatuře. A konečně začtvrté: vždycky záleží na konkrétní situaci.

Celý článek zde

Novoroční bajka o pejskovi, kočičce, dortu a připomínkovém řízení

17.12.2018 Všichni známe tu Čapkovu pohádku, jak pejsek s kočičkou pekli dort a jak to nakonec dopadlo. Všimněme si teď okamžiku, kdy dort byl skoro hotový a kočička ho jen jen strčit do trouby.

                       

Zde pokračuje naše bajka pro dospělé.


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services