Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

Videozáznam konference je ZDE

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Metodická role MMR ČR

Rozvoj chytrých měst a regionů v gesci MMR ČR je průběžně koordinován a podporován z vládní úrovně, a to jak v rovině metodické, tak praktické. Za všechny lze jmenovat aktualizovanou metodiku smart cities, na níž se v roli externích konzultantů podíleli i provozovatelé tohoto portálu, nebo podporu 5G internetu ve vybraných městech ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Zdroje financování projektů smart cities

Na k tomu určené stránce Ministerstva pro místní rozvoj je rovněž průběžně aktualizován přehled možností spolufinancování projektů smart cities z rozmanitých dotačních programů, viz https://mmr.cz/cs/microsites/sc/kde-ziskat-finance. Tento zdroj uvádí informace k dotačním titulům na národní a nadnárodní úrovni. Perspektivně bude sledovat také příležitosti z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy. Další možné zdroje financování pocházejí z krajské úrovně, kde je nutno hledat zdroj přímo na stránkách příslušného kraje. Pro uživatele, tedy města a obce, by bylo jistě příjemné, kdyby i tyto zdroje byly sledovány a publikovány z jednoho místa na MMR ČR.

Kromě veřejných zdrojů financování existují i mnohé další zdroje, které jsou jen málo dávány do souvislosti se smart cities, především financování projektů z úspor energie, tedy metoda EPC, nebo rozmanité formy veřejně soukromých partnerství (PPP), blíže viz v nápovědě k článkům.

Realizace smart cities v Praze a Brně

Koncept smart cities s podporou inteligentních technologiích se neustále rozvíjí mj. ve dvou našich největších městech – Praze a Brně. Jeho realizace zde zahrnuje pestrou škálu řešení, od elektromobility a její dobíjecí infrastruktury, přes „chytrý“ svoz odpadu po rozmanité aplikace, usnadňující občanům měst každodenní život. Klíčovým prvkem je robustní datová platforma, Golemio v Praze nebo data.brno.cz v Brně. Zatím ve vizualizaci, ale stále blíže realizaci, je i nová moderní brněnská čtvrť Špitálka (viz naše fotoreportáž z Brna).

Rozvoj elektromobility

Rozvoj elektromobility a její nabíjecí infrastruktury má v sobě řadu velmi praktických a ne vždy zřejmých problémů, od potřebných pozemků a energetických sítí po organizaci a finance. Municipality v tomto rozvoji mohou a musí hrát důležitou roli. K tomu je třeba této problematice rozumět natolik, aby municipality byly kvalifikovanými partnery investorů a provozovatelů nabíjecí infrastruktury.

Problém neřízené suburbanizace a jeho předcházení

Velkých, ale často i menších měst se týká problém suburbanizace, tedy přesunu obyvatel a jejich aktivit z jádra města na jeho okraj. Zatímco suburbanizace sama je přirozený proces, pak překotná, neřízená suburbanizace vede k jevu zvanému „urban sprawl“, česky „sídelní kaše“. Konference ukázala krok za krokem efektivní postup, jak tomuto nežádoucímu jevu předcházet.

Strategie smart cities a jejich praktická realizace

V neposlední řadě pak platí, že chytré město, obec či region nelze vytvářet bez systematické strategie, která má všechny potřebné náležitosti praktického řídicího nástroje. Bohužel analýza „smart“ strategií pro MMR ČR, zpracovaná v létě 2020 provozovateli tohoto portálu, ukázala, že takovýchto řídicích nástrojů je mezi českými smart cities stále spíše menšina. Při realizaci smart cities se také nezřídka projevuje „Parkinsonův efekt přístřešku na kola“, kdy jsou upřednostňovány jednoduché a efektně vyhlížející aktivity, kterým rozumí každý laik, před „příliš odbornými“, byť velmi účelnými, technickými řešeními. Ve všech těchto oblastech je žádoucí osvěta směrem k organizacím veřejného i soukromého sektoru, zúčastněným na rozvoji konceptu chytrých měst, obcí a regionů.

Místní akční skupiny jako nevyužitá příležitost k smart regionům

Dosud nevyužitou příležitostí je komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) reprezentovaný místními akčními skupinami (MAS) jako základ chytrých regionů a chytrého venkova. CLLD má oproti konceptu smart regionů odlišnou historii, ale stejné či velmi podobné cíle. Hlavním problémem je administrativní složitost souvisejících procesů i neznalost na straně hlavních aktérů. I v tomto směru je třeba vyvíjet osvětu a hledat přirozené synergie.

Jakub Slavík

Děkujeme Hlavnímu partnerovi ČEZ Elektromobilita, partnerům Operátor ICT a MMR ČR a městu Brnu za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za zajímavé podněty.

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

Věra Karin Brázová – Aktivity MMR ČR v oblasti Smart City

 Jakub Slavík – Nebojme se strategického řízení ani technické odbornosti

 Kateřina Slavíková – Metodika hodnocení suburbanizované krajiny

Tomáš Chmelík – Zkušenosti s výstavbou a provozem veřejné dobíjecí infrastruktury z pohledu ČEZ

 Matej Šandor – Projekty Smart Prague usnadňují život Pražanů a reagují na budoucí výzvy

 František Kubeš – Chytré město Brno

U příležitosti konference vychází 3. vydání brožury Příběhy chytrých pomocníků navazující na své dva úspěšné předchůdce - všechna vydání jsou ke stažení zde.

 Přečtěte si také:

Vychází třetí vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků

4.5.2021 Již potřetí vychází naše brožura Příběhy chytrých pomocníků, jako doprovod blížící se online konference Smart city v praxi VI. I tentokrát v ní čtenáři najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech, od energetického hospodářství sportoviště přes chytré městské budovy až po automatické elektrické minibusy a další rozmanitá elektrická vozidla. Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.            

Celá brožura – třetí vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2020: „naše“ chytrá Blatná má nejlepší strategii smart city

11.12.2020 V druhém prosincovém týdnu proběhlo vyhlášení celostátní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ v roce 2020. Provozovatelé tohoto portálu, konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, s potěšením zaznamenali, že vítězem této soutěže v kategorii Model (rozumí se koncepce či strategie, viz dále) se stal dokument „Blatná – moderní a chytré město“, na jehož zpracování se v roli externích odborníků podíleli.

Celý článek zde


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

26.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services