Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Smart rozvaděč veřejného osvětlení založený na otevřených technologiích a na systému Tecomat Foxtrot 2

4.11.2020 Promyšlená rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích a městech nemusí začínat prostou výměnou výbojkových svítidel za LED svítidla jenom proto, že dotace jsou podmíněny především imperativem úspor. A s přívlastkem úsporný je spojena dnes LED technologie především.

Systematičtější přístup je začínat od rekonstrukce infrastruktury. Tedy od zapínacích míst – rozvaděčů veřejného osvětlení (RVO). Od lokálních bodů rozprostřených po městě nebo obci. Tímto směrem se vydala společnost Technologie hlavního města Praha, která ověřovala tento koncept na pilotních projektech začátkem roku 2020. Následuje velmi stručný popis řešení jednoho z nich. Je založen na otevřených datech a technologiích, zabezpečených komunikacích a na nejnovější generaci řídicího systému Foxtrot 2 kolínské firmy Teco a.s.

Do zapínacích míst lze směřovat mj. širokopásmové bezdrátové připojení (4G/LTE/5G) poskytované některým z operátorů, a vytvořit tak základní páteřní síť městského IoT. Samotné zapínací místo pak může vytvořit vlastní bezdrátovou síť v otevřeném bezlicenčním pásmu ISM (868MHz), přes kterou technologií mesh nebo postupnými retranslacemi lze pokrýt komunikaci každého svítidla připojeného k podřízeným vývodům. Pro takovou koncepci je Foxtrot 2 ideálním základním „stavebním prvkem“ každého moderního rozvaděče.

Koncept bezdrátové komunikace zapínacího místa veřejného osvětlení na nadřazený dispečink, komunikace se servisním personálem a komunikace s každým podřízeným světleným bodem. Komunikační a řídicí centrálou je tu nový Foxtrot 2 a přes jeho síť v pásmu 868 MHz lze připojovat i další senzory, a přirozeně tak rozšiřovat internet věcí (IoT).

V takovém případě je možno rozvaděč vybavit online podružným měřením zapínacího místa nejen jako celku, ale i detailním měřením na každém vývodu. Měřením okamžitého příkonu a jeho porovnáváním s nominální hodnotou lze odhalit výpadek i jednotlivého svítidla, na který lze upozornit emailovou nebo SMS varovnou zprávou nebo WEB notifikací do mobilního telefonu servisního personálu a včasnou výměnou se vyhnout reklamacím ze strany obyvatelstva. Průběžné online monitorování stavu jističů, stykačů, přepěťových ochran, měření teploty vnitřní i venkovní, venkovní osvětlení nebo monitoring stavu záložních baterií, autodiagostika řídicího systému a všech jeho komunikačních linek a přepínání z automatického do ručního režimu jsou v tomto případě samozřejmostí.

Typické a standardizované zapínací místo pražského veřejného osvětlení: 1 Přívodní část, 2 Elektroměrná část, 3 Řídicí a monitorovací část

Moderní „Smart“ zapínací místo:
1     Řídící a komunikační centrála Foxtrot CP-2005 s LTE modemem pro připojení do sítě VPN nebo TecoRoute
2     Rozšiřovací moduly vstupů, výstupů
3     Napájecí zdroj 230 V AC/24 V DC/ s UPS funkcí
4     Zálohovací baterie 24 V DC
5     Elektroměr 36 kanálový (až 12 třífázových vývodů měřených po jednotlivých fázích)
6     Měření celkového 3f odběru ZM
7     Měření odběru jednotlivých 1f vývodů
8     1f hybridní stykače (spínání v 0 – připravené na zátěže LED s kapacitním charakterem zátěže)
9     1f jističe vývodů s pomocným kontaktem
10    Hlavní jištění, hlavní vypínač, bleskojistky
11    Ručně/Automaticky – přepínač
12    Senzory teploty a jasu/soumraku
13    Výstupní svorkovnice jednotlivých směrů
14    Servisní osvětlení rozvaděče
15    Dveřní kontakt

Novým a důležitým momentem je dálkový přístup k rozvaděči. Díky Foxtrotu 2, který má integrovaný LTE modem, díky kterému ho lze připojit do internetu kdekoliv, je situace jednoduchá a lze k tomu využít vnitřní webové stránky. Pro zabezpečený, autorizovaný přístup přes libovolný prohlížeč lze využít službu TecoRoute – přístup přes zabezpečený https protokol a bez veřejné IP adresy, nebo nově přes VPN síť. Foxtrot 2 má integrovanou nejmodernější VPN Wireguard. Tato úroveň přístupu je postačující pro obce a malá města, která nehodlají přístup k jednotlivým rozvaděčům veřejného osvětlení integrovat pod vyšší celek nebo do databázového systému.

Servisní webová stránka aplikačního programu zapínacího místa s přehledným zobrazením stavu a parametrů jednotlivých vývodů, komunikací a celého rozvaděče.

Větší a velká města naopak mohou pro integraci do stávajícího nebo budovaného centralizovaného dispečinku technických služeb využít standardizovaného protokolu MQTT, který je oblíben ve světě internetu věcí (IoT) a někdy je i jeho synonymem. Pomocí tohoto protokolu, který patří do základní výbavy systému Foxtrot, publikuje zapínací místo do nadřízené databáze všechny potřebné a požadované údaje (viz první obrázek nahoře).

Aplikační program a jeho webové stránky v části nastavení umožňují uživatelsky konfigurovat prakticky jakýkoliv parametr, a to i v části ovládání obsahu a frekvence komunikace těchto parametrů do nadřízené databáze. Provozovatel tak má systém plně ve svých rukou a v běžných provozních úpravách nebo servisu není závislý na dodavateli.

Pohled dispečera na zapínací místa přes tabulku nebo přes mapu. Barva ikon určuje na první pohled základní stavy zapínacího místa.

Na jaře roku 2020 byl výše popsaný koncept realizován v rámci pilotního projektu podniku Technologie hlavního města Praha na sedmi místech v Praze. Beznárazová záměna starých rozvaděčů za tyto nové ze dne na den a komunikující, trvalý provoz od konce dubna s centralizovaným monitoringem na dispečinku provozovatele potvrzují praktičnost a spolehlivost výše popsaného konceptu.

Tento projekt je replikovatelný do dalších měst a obcí, protože je připraven k integraci do již provozovaných městských informačních systémů. Ač se jedná o realizaci ve venkovním prostředí, je tento koncept použitelný i na jakékoliv jiné odběrní místo prakticky s libovolným počtem vývodů a příkonů. Dotazy lze směrovat přímo na firmu Teco a.s.

Ing. Jaromír Klaban, Teco a.s., Kolín

Foto © Teco

www.tecomat.cz

 Přečtěte si také:

Regulátor a stabilizátor elektřiny pro osvětlení

7.10.2020 Elektrická energie je v dnešní době nezbytnou součástí našeho soukromého i veřejného života. Spotřeba elektřiny je proto opakující se každodenní záležitost, která navíc obvykle roste úměrně s počtem spotřebičů i s životní úrovní obyvatel. S řešením přichází česká společnost ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o.

Celý článek zde


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

26.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Články z této brožury jsme již také začali publikovat v plynulém textu na našich portálech a následovat budou další. V tištěné podobě budeme tuto brožuru rozdávat na všech našich obchodních jednáních a vzdělávacích akcích k tématům smart city a elektromobility. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city.

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services