Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Prognóza elektroenergetiky ČR do roku 2040: útlum uhlí, mírný nárůst spotřeby, elektromobilita nemá vážný vliv

15.1.2021 Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS vydal na sklonku roku 2020 své Hodnocení zdrojové přiměřenosti výrobních kapacit elektrizační soustavy ČR do roku 2040 (MAF CZ 2020). Dokument analyzuje různé směry vývoje energetického mixu ČR, včetně variantních scénářů odklonu od uhlí nebo vývoje obnovitelných zdrojů. V tomto článku z něj vybíráme některé zajímavé skutečnosti.

MAF CZ 2020 a jeho metodika

Unijní legislativa stanoví členským státům povinnost hodnotit přiměřenost výrobních zdrojů na evropské úrovni a zároveň jim dává možnost doplnit tuto analýzu o vnitrostátní hodnocení. MAF CZ 2020 navazuje na evropskou analýzu asociace ENTSO-E, sdružující provozovatele přenosových soustav v Evropě, a rozšiřuje ji o scénáře možného vývoje energetického mixu v ČR (Referenční, Koncepční a Progresivní scénář). Data pro evropské hodnocení přiměřenosti poskytuje ČEPS již od roku 2011. Vnitrostátní hodnocení zdrojové přiměřenosti publikuje ČEPS od roku 2016, v loňském roce bylo rozšířeno o výhled až do roku 2040.

V analýzách ČEPS přednostně používá rozvojové scénáře a metodiky, které jsou definovány jednotně v rámci Evropské unie (ENTSO-E) a koordinované s plynárenským sektorem (např. ENTSO-G). Data použitá při výpočtech vychází jak z dotazníkového šetření s provozovateli elektráren, tak z českých a evropských veřejných informačních zdrojů. Výpočty jsou provedeny v souladu s metodikou ENTSO-E, což umožňuje srovnávání s výsledky obdobných zahraničních analýz.

Při zpracování variantních scénářů vývoje energetického mixu je důraz kladen na několik aspektů:

•    spolehlivost (udržení spolehlivostních standardů dodávky elektřiny),

•    soběstačnost (zachování výroby elektřiny na území ČR alespoň na úrovni 90 % poptávky po elektřině – požadavek Státní energetické koncepce),

•    ekonomická oprávněnost (uvažování ekonomicky opodstatnitelného rozvoje zdrojové základny),

•    emisní stopa (snižování emisí skleníkových plynů se zohledněním závazků vůči EU v energetickém sektoru).

Společným předpokladem Referenčního, Koncepčního a Progresivního scénáře je mimo jiné transformace teplárenství a závodních energetik z uhlí na zemní plyn, biomasu, energetické využití odpadů, popřípadě jiná paliva nebo spoluspalování.

Dalším předpokladem je zprovoznění nového jaderného bloku v Dukovanech v roce 2036 (v souladu s přípravnými kroky mezi MPO a ČEZ, a.s.) a souběh provozu s původními bloky do období 2045–47.

Vedle vyhodnocení dopadů na spolehlivost a bezpečnost provozu soustavy přináší analýza i zhodnocení potřeby dobudování nových zdrojů při útlumu uhelných zdrojů, předpokládanou úsporu emisí CO2, srovnání ekonomických dopadů i vyhodnocení efektivity investic do nových zdrojů ve vztahu k dosažené úspoře emisí u jednotlivých scénářů.

Příklad vývojového scénáře: Koncepční scénář

Jako příklad možného vývoje českého energetického mixu zde ukážeme výše uvedený koncepční scénář, který představuje střední vývoj mezi referenčním a progresivním scénářem – viz graf na obrázku.

Koncepční scénář možného vývoje energetického mixu v ČR

Od roku 2030 zde dochází k výraznějšímu útlumu uhelných zdrojů až do roku 2038, který je rokem úplného odklonu od uhelné energetiky. Vývoj instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů v horizontu let 2020 až 2040 je shodný s vývojem v základním, referenčním scénáři. Počítá se zde s bateriovou akumulací, která po roce 2030 progresivně vystoupá k poměru 20 % celkového netto instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren. Aby byly včas dostupné nové paroplynové elektrárny k zajištění bezpečnosti dodávky v pozdějších letech, dochází do roku 2040 k výstavbě až 2 400 MW nových zdrojů v podobě plynových elektráren.

Předpokládaný vývoj celkové spotřeby elektřiny a vliv elektromobility

Prognózovaný vývoj celkové spotřeby elektřiny předpokládá, že ačkoli základní odběr domácností a průmyslu začne v druhé polovině třicátých let klesat, celková spotřeba bude dál růst. Důvodem je postupný přechod části sektoru dopravy a vytápění na využívání elektřiny, jako metody k dosažení ekologických cílů a snížení koncové spotřeby energie ve všech jejích formách (snížení spalování paliv a větší využívaní energie okolí). Předpokládá se nárůst netto spotřeby ze současných cca 62 tis. GWh/rok na cca 78 tis. GWh/rok.

Pokud jde o elektromobilitu, je její rozvoj predikován ve dvou scénářích – nízký a vysoký, s exponenciálními růstovými křivkami. Oba scénáře obsahují jak osobní bateriové elektromobily, tak lehké užitkové vozy. Nízký scénář představuje do roku 2040 nárůst spotřeby elektřiny v ČR oproti současnému stavu o cca 2,5 tis. GWh, ve vysokém scénáři je to o cca 5,5 tis. GWh. Nízký scénář je zahrnutý ve výše uvedené prognóze spotřeby.

Z porovnání uvedených hodnot je patrno, že elektromobilita v základním scénáři bude činit cca 3 % veškeré netto spotřeby a ani v nejoptimističtějším scénáři nepřesáhne 7 % veškeré netto spotřeby. Pro srovnání, vyšší než spotřeba elektřiny u elektromobility budou například spotřeba tepelných čerpadel nebo ztráty v distribučních a přenosových sítích.

ČEPS a redakce Proelektroptechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektroptechniky.cz

Obrázek © ČEPS

Další informace a MAF CZ 2020 ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2020: „naše“ chytrá Blatná má nejlepší strategii smart city

11.12.2020 V druhém prosincovém týdnu proběhlo vyhlášení celostátní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ v roce 2020. Provozovatelé tohoto portálu, konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, s potěšením zaznamenali, že vítězem této soutěže v kategorii Model (rozumí se koncepce či strategie, viz dále) se stal dokument „Blatná – moderní a chytré město“, na jehož zpracování se v roli externích odborníků podíleli.

Celý článek zde


Pohled z druhé strany světa: vzdělaní lidé a moderní digitální technologie pomáhají rozvoji v Subsaharské Africe

Rozhovor s Miguelem Massinguem, manažerem a informačním specialistou z Mosambiku

1.12.2020 Konferenci Smart city v praxi V, pořádanou provozovateli tohoto portálu, sledovali v online přenosu také naši kolegové a přátelé z Mosambiku při jihovýchodním pobřeží Afriky. Jsou to bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění „chytrých“ moderních technologií v podmínkách mosambických měst, byť jsou jejich podmínky v mnohém odlišné od těch českých. S jedním z nich, Miguelem Massinguem, manažerem mosambické inovační technologické firmy KIMAS TCS, si zde budeme povídat o tom, co mají naše světy společné anebo naopak různé. Jako dobří přátelé si v rozhovoru budeme tykat, i když v jeho rodné portugalštině by se slušela spíše třetí osoba patřící ke zdvořilému oslovení „você“. 

Celý rozhovor zde


O řízení rizik, krizovém řízení a dnešní neklidné době

16.11.2020 Nazrál čas, abychom se i my za naši konzultační firmu a naše portály vyjádřili k současnému dění plnému vládních veletočů, nečekaných zvratů i existenčních starostí, to vše ve jménu veřejného zdraví. Nemíníme si tu takříkajíc hrát na chytré – budeme se držet své odbornosti manažerských poradců, k níž patří i řízení rizik a krizové řízení. Nemáme ani ambice vtělit do našeho komentáře kompletní manažerské školení. Chceme pouze čtenářům ukázat, z čeho vycházíme a jaké jsou naše závěry, založené na veřejně dostupných informacích a našich nejlepších znalostech a zkušenostech.

Celý článek zde


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

26.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city. Je to příběh z konzultační praxe konzultační firmy provozující tento portál. Rozumné Město a Smart Kocourkov jsou fiktivní názvy dané skutečným městům. Jak název napovídá, tento příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, méně rozumný. Články z této brožury také publikujeme na našich portálech. 

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services