Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Nové evropské nařízení stanoví požadavky na infrastrukturu alternativních paliv včetně standardizovaného rozhraní pro nabíjení elektrobusů

26.9.2023 Dne 13. září 2023 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2023/1804 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice 2014/94/EU. Toto široce pojaté nařízení je zásadní mimo jiné z hlediska definice alternativních paliv a rovněž z pohledu nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy, s důsledky pro její předpokládanou dotační podporu ze zdrojů EU.

Předmět a obsah nařízení

Toto nařízení stanoví povinné vnitrostátní cíle pro zavedení dostatečné infrastruktury pro alternativní paliva v EU pro silniční vozidla, vlaky, plavidla a stojící letadla. V oblasti infrastruktury pro alternativní paliva stanoví společné technické specifikace a požadavky na informace pro uživatele, poskytování dat a platební požadavky.

V této souvislosti stanoví nařízení zejména

-    konkrétní cíle pro dobíjecí infrastrukturu pro těžká elektrická vozidla, zejména návazně na transevropskou síť TEN-T,

-    vyžadované parametry dobíjecí infrastruktury s důrazem na interoperabilitu,

-    cíle týkající se infrastruktury pro čerpání vodíku pro silniční vozidla,

-    vyžadované parametry pro vodíkové plnicí stanice,

-    základní cíle v oblasti infrastruktury pro zkapalněný metan pro silniční vozidla,

-    cíle pro dodávky elektřiny z pevniny v námořních přístavech,

-    cíle pro dodávky elektřiny z pevniny ve vnitrozemských přístavech,

-    cíle pro dodávky zkapalněného metanu v námořních přístavech,

-    cíle pro dodávky elektřiny stojícím letadlům.

V oblasti železniční infrastruktury tam, kde nelze z technických důvodů nebo kvůli malé efektivitě plně elektrifikovat, ukládá nařízení členským státům posoudit vývoj technologií alternativních paliv a pohonných systémů, jako jsou vlaky na vodíkový nebo bateriový pohon, včetně požadavků související infrastruktury.

Další obsah nařízení je směrován do oblasti politiky členských států při zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v oblastech, pro které nejsou stanoveny povinné celounijní cíle, a podávání zpráv o zavádění této infrastruktury.

Hlavní účel nařízení

Hlavním účelem tohoto nového nařízení je, aby všechny druhy dopravy byly z hlediska infrastruktury pro alternativní paliva upraveny v rámci jediného právního aktu, který zároveň zohlední rozmanitost alternativních paliv. Využívání technologií pohonu s nulovými emisemi se totiž v různých druzích dopravy a v různých členských státech nachází v odlišných fázích vývoje.

Zejména v odvětví silniční dopravy dochází k rychlému zavádění bateriových elektrických vozidel a plug-in hybridních vozidel. Na trhu jsou rovněž k dispozici vozidla na vodíkový pohon. Kromě toho jsou v současnosti v rámci různých projektů a pro první komerční využití zaváděny menší vodíkové a bateriové elektrické lodě a vlaky na vodíkový pohon, přičemž se očekává, že v nadcházejících letech dojde k jejich plnému komerčnímu nasazení.

Naproti tomu odvětví letecké a lodní dopravy budou i nadále závislá na kapalných a plynných palivech, protože se očekává, že řešení pohonu s nulovými a nízkými emisemi bude uvedeno na trh přibližně až okolo roku 2030, nebo i později, přičemž plné komerční nasazení si vyžádá delší čas.

Alternativní paliva

Alternativními palivy se dle tohoto nařízení rozumí paliva nebo zdroje energie, které v rámci energie používané v dopravě slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy a které mají potenciál přispět k její dekarbonizaci a zvýšit environmentální výkonnost odvětví dopravy.

Dále jsou v této souvislosti specifikována

a) alternativní paliva pro vozidla, vlaky, plavidla nebo letadla s „nulovými emisemi“:

-    elektřina,

-    vodík,

-    amoniak;

b) obnovitelná paliva:

-    z biomasy, včetně bioplynu, a biopaliva ve smyslu čl. 2 bodů 27, 28 a 33 směrnice (EU) 2018/2001,

-    syntetická a parafinická paliva, včetně amoniaku, vyrobená z energie z obnovitelných zdrojů;

c) neobnovitelná alternativní paliva a přechodná fosilní paliva

-    zemní plyn, v plynné formě (stlačený zemní plyn (CNG)) a ve zkapalněné formě (zkapalněný zemní plyn (LNG)),

-    zkapalněný ropný plyn (LPG),

-    syntetická a parafinická paliva vyrobená z energie z neobnovitelných zdrojů.

Technická specifikace – požadavky na normy pro nabíjecí infrastrukturu

Důležitou součástí nařízení je její Příloha II – Technická specifikace, která definuje používání konkrétních technických norem pro infrastrukturu alternativních paliv.

Kromě jiného jsou zde definovány vyžadované normy pro infrastrukturu nabíjení elektrobusů, konkrétně:

a) Dobíjecí body na střídavý proud (AC) pro elektrobusy musí být vybaveny alespoň konektory typu 2, jak je popsáno v normě EN 62196-2:2017,

b) Dobíjecí body na stejnosměrný proud (DC) pro elektrobusy musí být vybaveny alespoň konektory kombinovaného nabíjecího systému typu Combo 2, jak je popsáno v normě EN 62196-3:2014,

c) Automatizované zařízení kontaktního rozhraní pro elektrobusy musí být vybaveno alespoň mechanickým a elektrickým rozhraním, ve smyslu normy EN 50696:2021:

-    zařízení pro automatizované připojení instalované na infrastruktuře (pantografový sběrač),

-    zařízení pro automatizované připojení instalované na střeše vozidla,

-    zařízení pro automatizované připojení instalované pod vozidlem,

-    zařízení pro automatizované připojení instalované na infrastruktuře a připojené k boku nebo ke střeše vozidla.

Základním smyslem těchto technických požadavků je zajistit interoperabilitu mezi různými dodavateli vozidel a infrastruktury. Blíže se tímto problémem zabývá metodická publikace Elektrické autobusy efektivně od provozovatelů tohoto portálu – ke stažení ZDE.

V plném znění je toto nařízení ke stažení ZDE.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Ročenka dopravy 2022: Všechny druhy dopravy se definitivně vzpamatovaly z pandemie – v tom dobrém i v tom méně dobrém

8.9.2023 Ministerstvo dopravy ČR zveřejnilo na konci srpna 2023 Ročenku dopravy za rok 2022. Ročenka obsahuje podrobné statistické údaje k uplynulému roku. Zde jsou některé zajímavé podrobnosti, týkající se objemů přepravy, nehodovosti, klimatických dopadů a investic v dopravě.

Celý článek zde
Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services