Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Ročenka dopravy 2022: Všechny druhy dopravy se definitivně vzpamatovaly z pandemie – v tom dobrém i v tom méně dobrém

8.9.2023 Ministerstvo dopravy ČR zveřejnilo na konci srpna 2023 Ročenku dopravy za rok 2022. Ročenka obsahuje podrobné statistické údaje k uplynulému roku. Zde jsou některé zajímavé podrobnosti, týkající se objemů přepravy, nehodovosti, klimatických dopadů a investic v dopravě.

Objemy a výkony v dopravě

Díky odeznění pandemie Covid-19 a již nebylo zaznamenáno žádné omezení v mobilitě osob ani zboží. Celkový přepravní výkon v osobní dopravě oproti roku 2021 díky tomu vzrostl o cca 14 %. (Poznámka: Objem přepravy se měří v osobách nebo tunách, přepravní výkon udávají ukazatele měřené v osobokilometrech a tunokilometrech.)

V železniční dopravě činil meziroční nárůst za rok 2022 téměř 29 % u počtu přepravených osob a cca 40 % u osobokilometrů a začíná se tak přibližovat stavu před pandemií.

Autobusová doprava zaznamenala za rok 2022 také výrazný nárůst u přepravených osob o 33 %. V MHD došlo meziročně k výraznému nárůstu přepravených osob, a to o téměř 25 %.

Z pandemie se vzpamatovala i individuální automobilová doprava, u níž v roce 2022 došlo oproti roku 2021 k opětovnému nárůstu výkonů, a to o více než 3 %.

Oživení zaznamenal také letecký sektor. U českých leteckých dopravců po bezprecedentním poklesu nastal v roce 2022 meziročně nárůst počtu přepravených cestujících o 110 %.

Vnitrozemská vodní přeprava osob, zahrnující převážně rekreační přepravu osob, má dlouhodobě kolísavý trend. V porovnání s ostatními druhy dopravy je zanedbatelná (méně než jedno promile veškerých přepravních výkonů).

U silniční nákladní dopravy byl za rok 2022 zaznamenán nárůst přepravních výkonů v tunokilometrech o téměř 3 %, přičemž objem přepraveného nákladu v tunách poklesl oproti roku 2021 o cca 6 %. Nárůst výkonů tedy byl, jak patrno, způsoben vzrůstající přepravní vzdáleností. Ta je dána růstem v mezinárodní silniční nákladní dopravě.

Podobně tomu bylo v případě železniční nákladní dopravy, jejíž objem poklesl o 9 %, zatímco výkony zůstaly víceméně na úrovni roku 2021.

Stejný trend jako ostatní nákladní doprava měla i přeprava nákladu ve vnitrozemské vodní dopravě. Ta je ovšem – tak jako v případě osobní přepravy po vodě – oproti ostatním druhům dopravy zanedbatelná, s podílem na celkovém objemu řádově v promile.

Dopravní nehody

Vzrostl bohužel také počet nehod na silnicích, a to o cca 9 %. Počet nehod způsobených pod vlivem alkoholu přitom vzrostl oproti roku 2021 o téměř 11 %.

Toto porovnání je alarmující. S přihlédnutím k výše uvedenému vývoji přepravy je totiž patrno, že počet nehod na silnici roste nadporporcionálně objemu výkonů a počet nehod pod vlivem alkoholu roste nadproporcionálně počtu nehod celkem.

Optimisticky může vyznít nepatrný meziroční pokles počtu usmrcených osob na silnici o necelé 1 %. Při počtu cca 530 mrtvých na silnici v každém z těchto let je však optimismus sotva na místě.

Počet vážných dopravních nehod na železnici naproti tomu klesl oproti roku 2021 o cca 4 %, přičemž počet usmrcených osob klesl o 37 %. Z těchto obětí nebyl ani jeden cestující. O život nicméně přišli 2 zaměstnanci železnice a 20 osob zahynulo, naprosto zbytečně, při střetu s vlakem v silničních vozidlech nebo bylo vlakem přejeto.

V obchodní letecké dopravě nedošlo za rok 2022 k žádné nehodě, a tedy ani k usmrcení osob. Nikdo také nezahynul ve vnitrozemské vodní dopravě. Ve všeobecném letectví naproti tomu počet usmrcených osob vzrostl oproti roku 2021 z 10 na 14, tedy téměř o polovinu.

Vliv dopravy na klimatické změny

Emise oxidu uhličitého z dopravy vzrostly oproti roku 2021 o necelá 4 %, tedy významně méně, než činily nárůsty dopravních výkonů (viz výše). O cca 3,5 % vzrostly tyto emise u individuální automobilové dopravy, tedy víceméně proporcionálně nárůstu výkonů. O hodnotu 2 % pak vzrostly u silniční veřejné osobní dopravy včetně autobusů MHD a o více než 9 % u motorové trakce na železnici.

Tato čísla ukazují obměnu vozidlového parku ve veřejné silniční dopravě směrem k „čistším“ vozidlům. Ukazuje ovšem také stále neradostný stav motorové trakce na železnici, vzdor postupné obměně dieselových železničních vozidel, mnohdy desítky let zastaralých, za ekologičtější typy.

Výše uvedený 110% nárůst počtu leteckých cestujících se promítl do 70% meziroční nárůst emisí oxidu uhličitého v letecké dopravě. I zde lze tedy sledovat pozitivní trend.  

Investice do dopravní infrastruktury

Dopravní infrastruktura se v roce 2022 i nadále rozvíjela co do výsledků i investovaných prostředků.

V roce 2022 bylo na silniční síti zahájeno celkem 16 staveb v délce 79,7 km. Na železnici v roce 2022 pokračovaly práce na modernizaci IV. koridoru Praha-České Budějovice. Modernizací prošla také část třetího koridoru mezi Prahou a Plzní. Investováno bylo i do vodních a leteckých cest, zde zejména do Letiště Václava Havla Praha.  

V roce 2022 celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury vzrostly a činily více než 90 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst o téměř 10 %.

Ročenka dopravy je k prohlédnutí zde: https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2022/rocenka/htm_cz/index.html

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Videopořad skupiny E.ON pomáhá snižovat riziko úrazů elektrickým proudem

7.8.2023 Jedním z nejzávažnějších úrazů, který má často fatální následky, je úraz elektrickým proudem. V České republice je jejich počet v řádech stovek ročně. Podle aktuálních statistik se téměř jedna třetina z nich přihodí dětem do 18 let. Pro zlepšení této situace vytvořila společnost EG.D ze skupiny E.ON nové vzdělávací video, které bude distribuovat do škol.

Celý článek zde
Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services