Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Dobrá praxe z Hradce Králové: jasná pravidla pro  elektrokoloběžky

25.4.2024 Sdílené elektrokoloběžky jsou oblíbené zejména mezi mladší generací. Zároveň však představují značně problematickou oblast mikromobility, jak se proti své vůli přesvědčili například obyvatelé Paříže. Podobně jako nedaleké Pardubice proto i Hradec Králové přistoupil k systémovému řešení jejich provozu. Veřejnost o tom byla informována v dubnu 2024.

Podmínky pro cyklistiku a mikromobilitu

Podobně jako Pardubice je i Hradec Králové svým převážně plochým terénem již historicky předurčen pro cyklistiku a mikromobilitu. Po celém městě se pohybuje řada cyklistů, bruslařů i chodců, pro které město průběžně rozvíjí a zkvalitňuje síť cyklostezek. Pozitivní zkušenost má Hradec Králové také se sdílením dopravních prostředků, především pak bicyklů, kterých je nyní po městě 250.

Pokud jde o elektrokoloběžky, problémem je nicméně jejich bezpečnost pro účastníky i pro samotné uživatele. Je třeba také připomenout, že pokud elektrická mikromobilita nahrazuje nemotorovou dopravu nebo kvalitní veřejnou dopravou (jakou Hradec Králové i Pardubice bezesporu disponují), nelze ji považovat za ekologickou. Potvrzuje to i studie americké North Carolina State University.

Přesto obě města mají za to, že za určitých, jasně stanovených podmínek může i tento druh dopravy míst své místo v městské mobilitě.

V Hradci Králové fungovaly e-koloběžky naposledy v roce 2021, kdy byla také městem upravena vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Ta stanovila poplatek pro stanoviště sdílených dopravních prostředků na 3 Kč/m2 za den. Předchozí provozovatelé, se kterými se město chystalo podepsat memorandum o spolupráci, nakonec ze svého záměru ustoupili.

Dohodnuté podmínky pro provoz

Na začátku byla žádost provozovateli sdílených elektrokoloběžek, společnostmi Lime a TO-MI electro, o spolupráci. Na základě této žádosti s nimi město Hradec Králové začalo jednat o provozu v souladu s vyhláškou o místních poplatcích.

Dohoda počítá s umístěním maximálně 100 koloběžek od jedné společnosti do veřejného prostranství. Maximální počet elektrokoloběžek po městě je stanoven na 300.

Maximální povolená rychlost e-koloběžek byla z původních 25 km/h snížena na 20 km/h. Ve vybraných zónách je tato rychlost navíc snížena na 15 km/h.

Stanoviště, na kterých budou elektrokoloběžky parkovat, budou shodná s parkovací zónou pro sdílená kola Nextbike (viz foto). Koloběžku tak nebude možné vrátit na žádném jiném místě, pouze na určených stanovištích. Ta budou podléhat místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, který činí již zmíněné 3 Kč/m2 za den.

Jsou také lokality, do kterých budou mít e-koloběžky zákaz, jako jsou například Jiráskovy, Žižkovy či Sukovy sady, podchod Karla IV. nebo náplavka u Labe.

Město neponese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou při provozu sdílených koloběžek.

Odstraňování špatně zaparkovaných e-koloběžek

V dohodě město dále stanovilo pravidla pro odstranění koloběžek, nebudou-li odstaveny řádně na místech k tomu určených. Přeparkování koloběžek bude zajišťovat provozovatel, a to bez zbytečného odkladu. V pracovní dny od 8 do 18 hodin musí být koloběžka přeparkována na stanoviště do 4 hodin. Ve zbylých časech v pracovní dny, o víkendech a svátcích to lze do 8 hodin.

Pokud tak provozovatelé neučiní, bude odtah stroje muset zajistit město. Koloběžky budou ukládány na letišti, provozovateli budou následně vráceny za úhradu nákladů na odtah, které v případě jedné koloběžky činí 260 Kč.

V případě, že bude koloběžka tvořit překážku nebo bránit silničnímu provozu, bude ji provozovatel muset odstranit neprodleně. V případě, že tak neučiní, bude odstraněna vlastníkem komunikace na náklady provozovatele.

Další postup

Návrh dohody, který byl konzultován s oběma provozovateli, technickými službami a dalšími dotčenými subjekty, projednali radní města. Její konečnou verzi schvalovat hradečtí zastupitelé koncem dubna 2024. Poté bude dokument ze strany města odeslán k podpisu provozovatelům sdílených elektrokoloběžek a následně bude podepsán městem.

Lze předpokládat, že by se po městě první e-koloběžky uvedených provozovatelů mohly rozmístit přibližně do měsíce po schválení.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.

Celý článek zde


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
Dobrá praxe z Pardubic: přísnější pravidla pro elektrokoloběžky

25.7.2023 Sdílené elektrokoloběžky jsou oblíbené zejména mezi mladší generací. Zároveň však představují značně problematickou oblast mikromobility, jak se proti své vůli přesvědčili například obyvatelé Paříže. O zpřísnění pravidel pro jejich používání proto v červenci 2023 jednali a rozhodli v Pardubicích.

Celý článek zde
Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services