Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt ZeEUS o financování elektrobusů v Evropě: roztříštěné zdroje, podpora výzkumu nepomůže bez podpory investic

13.10.2017 Elektrobusy jsou obecně cca 2–3krát dražší než srovnatelné dieselové autobusy. K investicím je přitom třeba připočíst také náklady na nabíjecí infrastrukturu. Úspora v provozních nákladech není zpravidla tak velká, aby tento rozdíl v investicích za dobu provozní životnosti vozidla vykompenzovala. Přínosem, který na celospolečenské úrovni zvýšené náklady vykompenzuje, jsou bezesporu ušetřené externality a s nimi i související socioekonomické výdaje. Nicméně to, co nakonec rozhoduje o jejich pořízení, bývají konkrétní peněžní toky pro dopravce a zadavatele veřejné dopravy. Elektrické autobusy v městské dopravě se proto až na výjimky neobejdou bez nějaké formy finanční podpory z veřejných zdrojů. Jak konstatuje zpráva evropského projektu ZeEUS zveřejněná v září 2017, tyto zdroje jsou dnes velmi roztříštěné a nesourodé.

Zpráva s názvem „Analysis of Existing Legislation and Funding Applicable to Urban Electric Buses“, tedy Analýza stávající legislativy a financování využitelných pro městské elektrické autobusy“ byla publikována jako jeden z výstupů zmíněného projektu ZeEUS pod zastřešením Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP). Zpráva kromě jiného analyzuje zdroje a nástroje pro financování projektů elektrických autobusů na úrovni EU a dále jako příklady na národních a regionálních úrovních ve Francii, Německu, Itálii, Polsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Z této zprávy dále vybíráme některé zajímavé poznatky.

Zpráva identifikovala na úrovni EU celkem 14 různých finančních nástrojů, tak či onak relevantních k podpoře elektrických autobusů. Z nich jedenáct nabízí granty, tedy nevratné dotace, nebo kombinaci grantů a půjček, zbývající tři pouze půjčky. Mezi jedenácti jmenovanými grantovými nástroji jsou jmenovány i Fond soudržnosti a Evropský fond regionálního rozvoje, z jehož zdrojů je spolufinancován mj. náš Integrovaný regionální operační program (IROP), podporující investice do bezemisní MHD.

Bližší rozbor těchto finančních nástrojů ukazuje, že významnou míru spolufinancování elektrických autobusů pro rutinní provoz v MHD nabízejí z grantových nástrojů prakticky pouze zmíněny Fond soudržnosti a Evropský fond regionálního rozvoje, určené pro méně rozvinuté země EU. Z dosavadních informací je však zřejmé, že s těmito štědrými zdroji lze v ČR po roce 2020 počítat v dosavadní míře jen stěží.  

Ostatní grantové nástroje na úrovni EU se soustřeďují především do oblasti technické pomoci, výzkumu a vývoje nebo demonstračních provozů. Jejich příspěvek na investice v bezemisní veřejné dopravě je zpravidla malý, s množstvím omezení, nebo se dosavadní výzvy nevztahují na oblast mobility. Výjimku tvoří CEF – Connecting Europe Facility (viz prezentace ČEZ na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích II) , který je však zaměřen na financování infrastruktury pro elektromobilitu při hlavních evropských tazích, a proto je méně relevantní pro vnitroměstskou dopravu.   

Z nástrojů nabízejících zvýhodněné půjčky pro bezemisní městskou dopravu lze jmenovat zejména úvěry od Evropské investiční banky. Jeden z nich byl využit například pro financování trolejbusů s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu v lotyšské Rize.

Na sledovaných národních úrovních se rovněž vyskytují zvýhodněné půjčky, převládají však dotace. Struktura a podmínky jednotlivých finančních nástrojů jsou zde velmi rozmanité. Dotace se zaměřují především na spolufinancování pilotních projektů a na financování rozdílů mezi investičními náklady bezemisních vozidel včetně infrastruktury a srovnatelných emisních vozidel, případně fixní finanční pobídky pro jejich pořízení. Ve Velké Británii je k dispozici i finanční nástroj, který přispívá na provoz nízkoemisních autobusů nad rámec standardních provozních dotací do veřejné dopravy.  

Zpráva ZeEUS upozorňuje, že dotace orientované především na výzkum v oblasti elektrických autobusů musí být následovány investičním dotacemi na jejich pořízení, jinak výsledky výzkumu – tedy nové, lepší elektrobusy – najdou těžko uplatnění v provozní praxi.

Zpráva zároveň upozorňuje na omezení EU v oblasti veřejné podpory investic podle Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), která stanoví maximální možnou úroveň podpory na 40 % vícenákladů. Vyšší úroveň je možná až po předchozí notifikaci ze strany EU.

Zpráva dále apeluje na koordinovaný přístup k podpoře bezemisní městské mobility na všech úrovních, na využití dalších (zejména daňových) nástrojů a na strategický pohled na tuto problematiku.

Jakub Slavík

Ilustrační foto © redakce Smartcityvpraxi.cz   

Zpráva je ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Iniciativa CIVITAS pomáhá při sestavování plánů udržitelné městské mobility (SUMP)

29.9.2017 Plán udržitelné městské mobility (SUMP) představuje strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace. Po roce 2020 půjde o hlavní strategický nástroj plánování udržitelné mobility v městských oblastech (blíže k této problematice viz prezentace ze semináře Čistá mobilita v chytrém městě). Na pomoc jejich přípravě přichází evropská iniciativa CIVITAS, která v září 2017 umístila na svých internetových stránkách registr zpracovaných SUMP.

Celý článek zde


Publikace Smart city v praxi: 1100 výtisků od slavnostního křtu v březnu 2017

28.8.2017 Odborná publikace Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, která je zároveň první publikací k tématu chytrých měst od českého autora, zaznamenala v srpnu 2017 významný milník: Od slavnostního křtu v březnu 2017 bylo prodáno 1100 výtisků, tedy více než polovina nákladu. Svědčí to o zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku, podanou přehledně a čtenářsky přístupně. V neposlední řadě je to dobrá zpráva pro partnery publikace, společnosti E.ON, ABB, ČEZ a Gordic, kteří s ní spojili své jméno, a dali tak najevo svůj zájem o aktivní rozvíjení konceptu smart city. 

Celý článek zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

3.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services