Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Nová výzva MŽP a MPO na podporu veřejného osvětlení: prospěšný počin vlády i rozpaky

21.8.2019 Města a obce mohou získat příspěvek na rekonstrukci veřejného osvětlení díky společným výzvám Ministerstva životního prostředí (pro obce v chráněných krajinných oblastech) a Ministerstva průmyslu a obchodu (pro ostatní obce), vyhlášeným v srpnu 2019. Žádosti mohou být podávány od 1. září do 31. října 2019. Tuto vládní podporu lze v principu považovat za velmi užitečný počin, který ve svém důsledku může městům a obcím přispět k lepšímu a ekologicky šetrnějšímu veřejnému osvětlení i k úsporám energie, a následně i peněz z městských či obecních rozpočtů. S tímto užitečným počinem se nicméně pojí i některá „ale“, na které chceme v tomto článku rovněž upozornit.

Dotace z uvedených výzev směřují na několik druhů opatření, jako například na nákup a montáž osvětlovacích těles, na optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích (v případě, že proběhne společně s výměnou svítidel), na rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení (také při společné výměně svítidel) nebo na výměnu kabeláže u nově instalovaného svítidla. Další příspěvek mohou obce získat i na projektovou dokumentaci nebo energetický audit. Maximální výše podpory nesmí překročit 50 % způsobilých výdajů.

Projekty určené k podpoře musí splňovat mimo jiné následující kritéria:

Žádná část světelného toku vyzařovaného svítidlem nesmí směřovat nad vodorovnou rovinu procházející středem svítidla.

Úroveň osvětlení nebo jasu komunikace nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o osvětlení pozemních komunikací o více než 30 %.

Teplota chromatičnosti (tedy barevný odstín) vyzařovaného světla každého ze svítidel, které je předmětem podpory, nesmí být vyšší než požadované hodnoty uvedené v tabulce níže.

Na vysvětlenou k barevnému tónu vyjádřenému jako teplota chromatičnosti: Teplota chromatičnosti 2 700 K až 3 300 K znamená teple bílou. Teplota chromatičnosti pod 2 700 K směřuje k žlutočervené až červené. Teploty chromatičnosti nad 3 300 K představují neutrálně bílou s menší či větší příměsí modré složky. Barevný tón obvykle nazývaný studeně bílá má teplotu chromatičnosti 5 300 K a více.

Na vysvětlenou k zatřídění komunikací podle zmíněné normy ČSN EN 13201 v prvním sloupci tabulky:

Komunikace třídy P jsou určeny pro pěší a cyklisty pohybující se po komunikacích pro pěší nebo cyklisty, zpevněných krajnicích a ostatních částech pozemních komunikací, které leží odděleně nebo podél jízdního pásu, po komunikacích v sídelních útvarech, pěších zónách, parkovacích plochách, školních dvorech apod.

Komunikace třídy C se vztahují se na řidiče motorových vozidel a jiné uživatele pozemní komunikace v konfliktních oblastech, jako jsou např. obchodní třídy, složitější křižovatky, okružní křižovatky, úseky, kde se tvoří dopravní zácpy, atd. Je také možno je použít v oblastech používaných chodci a cyklisty, jako jsou např. podchody a podjezdy.

Komunikace třídy M se vztahují se na řidiče motorových vozidel pohybujících se střední až vysokou povolenou rychlostí.

Nyní k oněm výše zmíněným „ale“ v souvislosti s těmito výzvami a jejích požadavky.

Požadavek na maximální teplotu chromatičnosti (tedy barevný tón světla) se v principu nejeví jako problematický. Rozpaky však budí kritérium pro bodové ohodnocení, kde zvýhodnění (naštěstí pouze s váhou 20 %) navádí k použití žlutočerveného tónu, a to i pro třídu M, tedy pro komunikace s provozem ve vysokých rychlostech, a pro třídu C, tedy na komunikace v konfliktních místech (křižovatky apod.). 

Jisté rozpaky budí také tisková zpráva Státního fondu životního prostředí, která uvedené výzvy představuje odborné veřejnosti. Čtenář se zde mimo jiné dozví následující: „Veřejné osvětlení má často špatnou barvu, která nepříznivě působí na lidský organismus. Světelný smog se negativně projevuje na zdraví lidí, ale i zvířat, protože narušuje biologické rytmy v nočních hodinách. Dalším problémem je pak energetická neefektivita takového osvětlení, a tím pádem i vyšší výdaje na jeho provoz.“ Tady už se dostáváme na tenký led ověřených skutečností a jejich zjednodušeného nebo tendenčního výkladu. Považujeme proto za užitečné na tomto místě si některé věci ujasnit:

Primárním cílem veřejného osvětlení od jeho vzniku je prevence úrazovosti a pouliční kriminality, včetně podpory bezpečnosti silničního provozu. Je ověřeno, že vypínání nebo nešetrné tlumení veřejného osvětlení má okamžitý negativní dopad na bezpečnost občanů. Tam, kde je ve hře bezpečnost, není prostor pro kompromisy. Je nutno svítit tak, aby každý viděl a byl viděn.

Různé živé organismy (rostliny, živočichové) jsou skutečně citlivé na různé barevné spektrum. Tento problém je však složitější, než se obvykle prezentuje. Praktickým důkazem jsou individuální „světelné recepty“ pro jednotlivé zemědělské plodiny v uzavřených pěstírnách.

Lze nicméně jednoduše říci, že není důvod svítit do stromů a keřů – je to zkrátka neekologické i neekonomické.

Tlumit a opět rozjasňovat veřejné osvětlení má smysl tam, kde je provoz minimální a zároveň cesta prochází přírodou, tedy například v parcích.

Změna barevného tónu veřejného osvětlení podle požadavků okolního prostředí (tedy princip tzv. biodynamického osvětlení) je problém zahrnující technické, ekologické a zdravotní aspekty. Tento problém je stále v řešení a neexistuje na něj v současnosti jednoznačná odpověď v podobě jedné konkrétní technologie.

Větší spotřebu energie i větší investici, a tedy „méně ekologické“ i méně ekonomické osvětlení, může v praxi zapříčinit také objevující se požadavek na „svícení pouze dolů“ – například pokud se kvůli němu musí instalovat více svítidel, aby byla komunikace rovnoměrně osvětlená.

Pokud obyvatelé rezidenční čtvrti subjektivně považují – bez ohledu na příčinu – veřejné osvětlení v bezprostředním okolí svého bydliště za nedostačující z pohledu ochrany své bezpečnosti, nic jim nezabrání instalovat si na svých nemovitostech vlastní svítidlo, zpravidla ovládané senzorem pohybu, které kromě jejich nemovitosti osvítí i část veřejné komunikace. Takovéto svítidlo obvykle nebude brát jakékoli ohledy na ekologické nebo jiné požadavky dotačních programů. Jednoduše řečeno: Necítí-li se občané dostatečně chránění veřejnými službami, pomohou si zpravidla sami podle vlastního uvážení a možností. To platí zcela obecně, a tedy i pro veřejné osvětlení. Subjektivní vnímání veřejného osvětlení občany proto není radno podceňovat.

Veřejné osvětlení není jediným, a někdy ani převažujícím, zdrojem umělého světla ve městech a zmiňovaného světelného smogu. Neméně závažný problém představují různobarevné intenzivně zářící světelné reklamy, jejichž vliv na životní prostředí je však neprávem opomíjen.

Shrnuto: K otázkám veřejného osvětlení je nutno přistupovat individuálně a s rozmyslem. Je nebezpečné podléhat módním trendům a skupinovým nátlakům, ať už jsou vedeny komerčními zájmy, nebo obyčejnou nevědomostí. Věřme, že jim nepodlehnou ani předkladatelé a hodnotitelé žádostí o tuto podporu veřejného osvětlení.

Jakub Slavík, Pavla Slavíková

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Tabulka © MŽP ČR

Další informace k uvedeným výzvám zde

 Přečtěte si také:

Solární veřejné osvětlení chrání pěší v sevillském městském parku

3.7.2019 Hlavním cílem veřejného osvětlení od jeho prapočátků je zvýšit bezpečnost chodců a chránit je před úrazy a pouliční kriminalitou. Tuto funkci plní i v odlehlých lokalitách, například v městských parcích. Zároveň však budování a provozování tradičního veřejného osvětlení zde může být ekonomicky neefektivní. Řešením, které zavádí španělské město Sevilla, je solární veřejné osvětlení. V městském parku Infanta Elena bylo instalováno během června 2019.

Celý článek zde


Chytrý sloup veřejného osvětlení se stává komerčně nabízenou platformou pro široké využití

2.7.2019 Chytrý sloup veřejného osvětlení, známý také pod anglickým pojmem „smart pole“, není v praxi „velkou hračkou pro velké kluky“ ani experimentováním vývojových firem na účet daňových poplatníků. Jde o moderní technologii, jejíž komerční potřeba byla vyvolána především poptávkou po vysokorychlostním internetu v kombinaci s nedostatkem volných pozemků v hustě zalidněných městských oblastech a která využívá svůj technický potenciál pro další užitečné aplikace. Tuto technologii jako součást své standardní nabídky pod značkou BrightSites představila odborné veřejnosti v červnu 2019 firma Signify (dříve Philips Lighting).

Celý článek zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Aktualizovaná „oficiální“ česká metodika smart cities zveřejněna

27.2.2019 Pod názvem „Metodika Smart Cities“ s podtitulem „Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů“ byla v únoru 2019 na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR publikována aktualizovaná verze původní tzv. oficiální metodiky smart cities z roku 2015. Jako externí odborníci se na této metodice podíleli i provozovatelé našeho portálu – firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services