Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt ASSURED: publikovány komplexní ukazatele pro měření demonstračních provozů elektrických autobusů a elektrických nákladních automobilů

10.10.2018 Evropský projekt pro rozvoj elektrobusů a elektrických nákladních automobilů ASSURED, následovník evropského projektu elektrických autobusů ZeEUS, publikoval v září 2018 své první výstupy. Mezi nimi je i soustava provozně technických a ekonomických indikátorů pro provoz elektrobusů, určených k důkladnému měření a vyhodnocování demonstračních provozů v rámci tohoto projektu. Tyto indikátory nicméně mohou, v přiměřeně aplikované podobě, sloužit i pro průběžné hodnocení elektrických autobusů nasazených do pravidelného provozu u dopravců.

Kromě elektrických autobusů zahrnuje projekt ASSURED také elektrická nákladní a užitková vozidla. Hlavními cíli tohoto projektu jsou vývoj nové generace modulární infrastruktury pro průběžné dobíjení elektrických vozidel vysokými výkony (do 600 kW) a podpora standardizace nabíjecích technologií, včetně např. inovativních strategií pro řízení dobíjení. Kromě kontaktních systémů dobíjení projekt pokrývá i indukční systémy s výkonem do 100 kW.

Součástí projektu je také hodnocení a optimalizace nákladů, energetické efektivnosti a dopadů na distribuční síť. Do projektu je ve třech „pilířích“ zahrnuto šest provozů elektrických autobusů (Turín nebo Lyon, Göteborg, Bayonne, Jaworzno, Helmond a Castejón), dva provozy těžkých nákladních automobilů (Mnichov a Göteborg) a jeden provoz elektrického užitkového vozidla s indukčním dobíjením v Turíně.

Na rozdíl od projektu ZeEUS projekt ASSSURED již nesleduje otázky „zda“, „kde“ a „proč“ elektrické autobusy, nýbrž se zaměřuje na konkrétní aspekty jejich provozu a na možnosti využití inovativních technologií. Tomuto detailnějšímu zaměření odpovídá i soustava navrhovaných hodnoticích ukazatelů (KPI – key performance indicators, tedy hlavní výkonové indikátory).

Tyto ukazatele tvoří šest okruhů podle rozhodujících kritérií hodnocení:

•    náklady,

•    disponibilita/stabilita,

•    spolehlivost,

•    dopady na životní prostředí,

•    výkonové ukazatele,

•    kvalita služeb,

•    lidský faktor.

Do okruhů nákladů spadají investiční a provozní výdaje, náklady a výnosy spojené s likvidací a s prodejem zbylých součástí a tržby z přepravy.

U okruhu disponibilita/stabilita je důležité, že do disponibility se kromě doby na opravy a údržbu nezapočítává ani doba strávená při dobíjení. V rámci tohoto okruhu se hodnotí také vliv nabíjení na stabilitu a kvalitu přípojné energetické sítě (ve vztahu k harmonickým poruchám).

Do okruhu spolehlivosti se započítává poruchovost všech prvků elektrického dopravního systému, tedy vozidla, baterií, nabíjecí infrastruktury a souvisejícího silového vedení.

U ekologických aspektů se hodnotí lokální emise, emise skleníkových plynů a hluk.

Do výkonových ukazatelů spadají spotřeba energie, dojezd, předpokládaná životnost komponent a doba provozu.

Do ukazatelů hodnotících kvalitu služeb spadají tepelný komfort řidiče a cestujících (topení a klimatizace), vnitřní hluk a cestovní rychlost, tedy rychlost přepravy včetně nutných provozních zastávek.

Ukazatele lidského faktoru popisují ukazatele chování řidiče s ohledem na nabíjení baterií a energetickou efektivnost jízdy. Vzhledem ke složitosti popisu však tento okruh není zahrnut do „stromu“ KPI (viz níže).

V závislosti na povaze problému je většina těchto okruhů dále rozpracována do dvou až čtyř podúrovní podrobnějších ukazatelů, vzájemně souvztažných formou „stromu“, viz obrázek:

Ze současných požadavků provozu a možností průmyslu již zároveň vyplývají některé konkrétní požadavky na hodnoty těchto ukazatelů, s rozlišením na elektrobusy a elektrická nákladní vozidla (těžká a lehká). Příkladem jsou požadavky na nabíjecí výkony elektrobusů (190 – 500 kW, v budoucnu 600 kW, pro průběžné dobíjení a 50 – 150 kW pro dobíjení v depu), nabíjecí výkony těžkých elektrických nákladních vozidel (50 – 300 kW pro průběžné dobíjení a 10 – 43 kW pro nabíjení v garáži) a nabíjení lehkých nákladních vozidel (50 – 150 kW pro průběžné dobíjení a 6,6 – 22 kW pro nabíjení v garáži.

Z provozního a ekonomického hlediska je na uvedené soustavě ukazatelů zajímavá systémová provázanost technických a ekonomických parametrů všech prvků sledovaných elektrických vozidel a jejich infrastruktury.

U ekonomických ukazatelů jsou například brány v potaz nejen náklady, ale také tržby. Zkrátka, elektrobus nebo elektrický nákladní automobil, který stojí při nabíjení, svému majiteli nevydělává, což je problém. Projekt ASSURED proto mimo jiné předpokládá, že podíl doby dobíjení na celkové době provozu těžkého elektrického vozidla (elektrobusu nebo nákladního elektromobilu) by měl činit nanejvýš 10 % a dále klesat.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázek © ASSURED

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Zpráva s přesným popisem indikátorů je ke stažení zde 

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Elektrobusy v Rumunsku: Cluj-Napoca naplno využívá rámcovou smlouvu na 41 elektrobusů Solaris

9.10.2018 Rumunské město Cluj-Napoca podepsalo, jako první rumunské město zajímající se vážně o elektrobusy, v srpnu 2017 rámcovou smlouvu na dodávku celkem 41 elektrobusů od polského dodavatele Solaris Bus & Coach. I když se původně předpokládalo plnění této smlouvy v průběhu následujících tří let, události se daly do pohybu mnohem rychleji. Na jaře 2018 dostalo město prvních 11 elektrobusů, dalších 12 vozidel bude dodáno do konce roku 2018. Dodavatelská smlouva na poslední sérii z této rámcové smlouvy, čítající 18 elektrobusů, byla podepsána koncem září 2018. Tyto elektrobusy by měly být dodány do devíti měsíců od podpisu smlouvy.

Celý článek zde

Elektrobus jako služba: Volvo dodá full servis elektrobusů pro město Uddevalla

21.8.2018 Elektrobusy a jejich nabíjecí infrastruktura představují samostatný dopravní systém, nejen tedy pouhé vozidlo, jako u tradičního autobusu. Zároveň je to stále de facto „vozidlo bez historie“ – rozšířené ve městech příliš krátce, než aby byly k dispozici dostatečně vydatné provozní zkušenosti. Tato situace vyžaduje nová řešení, a to nejen pokud jde o sám výrobek, ale i pokud jde o obchodní model. Příkladem je dodávka a „full service“ čtyř elektrobusů Volvo pro cca 30tisícové město Uddevalla na západě Švédska, na niž výrobce získal objednávku v srpnu 2018. 

Celý článek zde

Superkapacitorové elektrobusy: pozoruhodné řešení (zvláště) pro elektrifikované dopravce

Rozhovor s Filipem Ferferievem z Chariot Motors

27.6.2018 Superkapacitorové (či ultrakapacitorové) elektrobusy mohou být slibnou volbou zvláště pro „elektrifikované“ dopravní podniky, které provozují tramvaje nebo trolejbusy. Důvodem je, že nabízejí využití stávající stejnosměrné trakční infrastruktury pro průběžné dobíjení, ale při mnohem kratší době nabíjení v porovnání s klasickým dvoupólovým pantografem. Tuto technologii nyní nabízí, poprvé v bývalém Československu, izraelsko-bulharský dodavatel Chariot Motors a prezentována byla v červnu 2018 ve slovenské Nitře na konferenci “Elektrické autobusy pre mesto”, organizované provozovateli našeho portálu. Jak už to často bývá, informace prezentované na konferenci budí další otázky, zvláště u užitečného, ale dosud všeobecně nerozšířeného řešení. Zeptali jsme se proto Dipl. Wirt. Ing. Filipa Ferferieva, business development manažera z Chariot Motors. Celý rozhovor zde


Zpráva z konference „Elektrické autobusy pre mesto“: slovenská premiéra v Nitře představila aktuální problematiku elektrických autobusů v kontextu smart city

8.6.2018 V prvním červnovém týdnu hostilo slovenské smart city Nitra první slovenský autobusový veletrh BUS SHOW 2018. Hned první den veletrhu, 5. 6. 2018, ještě před jeho vlastním zahájením, jej uvedla konference „Elektrické autobusy pre mesto“, pořádané konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Tato konference navazuje na svoji českou verzi „Elektrické autobusy pro město“, která proběhla v uplynulých letech již šestkrát a stala se tradičním doprovodným programem veletrhu Czechbus v Praze. Odborným garantem a moderátorem konference byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services