Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

Zpráva z konference Smart city v praxi VII

Prezentace a záznam z konference jsou k dispozici na konci zprávy

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Města a městské služby mají zájem o inovativní řešení

Navzdory celkové únavě z končící pandemie a neradostné geopolitické situaci měla konference 70 přímých účastníků a dalších 80 ji zhlédlo během dne. Počet sledujících ze záznamu se dále průběžně navyšuje. Opět se tak potvrdil zájem měst a městských služeb, které tvořily převážnou část účastníků, o inovativní řešení, která pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti země.

Podpora z vládní úrovně i ze soukromého sektoru

Podpora konceptu smart city a jeho chytrých řešení z vládní úrovně figuruje především v metodické oblasti. Pokud jde o konkrétní technologie, je v centru pozornosti podpora zavádění internetu 5G a jeho aplikací pro potřeby municipalit a městských služeb.

V neposlední řadě je důležitou zprávou, že na přelomu března a dubna 2022 by měly být spuštěny nové internetové stránky smart cities se všemi potřebnými informacemi, včetně možných zdrojů financování, přehledně na jednom místě. 

Financování chytrých řešení není závislé pouze na dotacích. Aktivně se do něj zapojuje i bankovní sektor se svými nástroji, ať už je to klasický úvěr, leasing nebo postoupení pohledávek. Banky hrají rovněž významnou roli při financování různých forem veřejně soukromého partnerství (PPP), kde předpokladem úspěchu je správné nastavení platebního mechanismu. Komerční banky fungují i jako zprostředkovatelé zvýhodněných půjček u mezinárodních institucí, například Evropské investiční banky. Nejde však jen o bankovní financování, Banky také mohou vystupovat mj. v roli provozovatele back-endového systému, který se uplatní například u konceptu mobility jako služba (MaaS). Bankovní identita, tedy přesná identifikace uživatele ve vztahu k bance i k veřejným institucím, může napomoci také dalším „chytrým“ aplikacím.

Smart city Brno na postupu

Brno jako jedno z našich významných smart cities a tradiční účastník této série konferencí představilo aktuální situaci v rozvoji chytrých řešení.

Důležitý je strategický přístup zakotvený ve dlouhodobé vizi města prezentované pod názvem Strategie #brno 2050.

Konkrétními rozvojovými směry jsou digitalizace městských služeb, participativní rozpočtování a podpora inovativních řešení ve spolupráci se soukromým sektorem a akademickou sférou. Stranou nezůstává ani podpora inovativního podnikání prostřednictvím iniciativ Prototypuj a ověřuj a Kreativní vouchery Brno. Na postupu je rovněž rozvoj nové moderní brněnské čtvrti Špitálka (viz naše fotoreportáž z Brna).

Dvojí pojetí chytré obce

Na konferenci bylo představeno dvojí pojetí chytré obce:

To, které prezentoval partner konference, společnost EG.D, na příkladu obce Starovice, znamená výstavbu zcela nové rezidenční čtvrti v katastru obce ve spolupráci developera a distributora elektřiny, určené pro nové obyvatele. Tato rezidenční čtvrť je od začátku koncipovaná jako „chytrá“ a k tomuto účelu vybavena energetickou infrastrukturou široce využívající inovativní technologie.

Chytrá obec může nicméně znamenat i aplikaci konceptu smart city v obci se stávající zástavbou a obyvatelstvem, s jeho kulturou a s omezenými finančními zdroji. Zde je pak nutno se zaměřit na konkrétní problémy obce a jejich řešení v rámci finančních možností obce i kultury jejích obyvatel.

Elektromobilita

Elektrická doprava je nejen ekologická, ale zároveň představuje směr v mobilitě, který je nejméně náročný na dodávky energetických zdrojů ze zahraničí, a tedy i nejméně zranitelný. Na konferenci bylo toto téma přítomno hned v několika prezentacích.

Skupina ČEZ podporuje elektromobilitu ve všech třech klíčových tržních segmentech: rozvoj veřejných dobíjecích stanic (ČEZ a.s.), segment B2B a městská doprava (ČEZ ESCO) a segment B2C, tedy jednotliví uživatelé (ČEZ Prodej).

Skupina ČEZ v rámci svých aktivit podporuje naplnění cílů „Fit for 55“. Jde o balíček legislativních návrhů Evropské komise, které mají vést k 55% snížení evropských emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Je nicméně důležité nastavit podmínky, ať už regulatorní nebo finanční, tak aby dosažení stanovených cílů bylo atraktivní pro investory a reálně dosažitelné pro uživatele. Přitom je třeba neustále vzdělávat odbornou i laickou veřejnost o elektromobilitě a jejích aspektech.

Konkrétní kroky v tomto směru zahrnuje i výše zmíněná chytrá vesnice Starovice, která počítá v nových domech s instalacemi pro nabíjení elektromobilů.

Premiérou a lákadlem konference byla prezentace 17t elektrického nákladního automobilu Volvo FL společnosti Volvo Truck, dalšího z partnerů konference. Tento automobil může sloužit tiché a bezemisní přepravě nákladu v městské logistice, ale také jako platforma pro městské služby, například svoz odpadu.

K tématu elektromobility zde také byla poprvé představena publikace Elektrické autobusy efektivně – Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie, připravovaná pořádající firmou ve spolupráci s partnery k uveřejnění v dubnu/květnu 2022. Ukázka z této publikace předvedla na příkladu z Berlína, jak je důležité rozlišovat mezi investičními a vývojovými projekty, byť by používaly stejné technologie.

Koordinace a komunikace nezbytné pro moderní technologie i městskou zeleň

A nejde přitom jen o technologie – i koordinace a komunikace jednotlivých orgánů a organizací podílejících se na veřejných službách může ve výsledku ušetřit nemalé částky z městských a obecních rozpočtů. Rovněž komunikace a porozumění mezi odborníky z různých prostředí a různých organizačních kultur je nutnou podmínkou úspěšné realizace „chytrých“ řešení.

Jedním z příkladů byl prezentovaný problém městské zeleně, kde je koordinace zúčastněných složek někdy podceňována, což ve výsledku může tuto důležitou část městské infrastruktury značně prodražit. Řešení spočívá v systematickém přístupu na úrovni plánování a realizace městské zeleně. Přitom je třeba – stejně jako v případě technologií – sledovat celoživotní náklady zeleně, tedy nejen její založení, ale také údržbu, a vyvarovat se nevhodně přejímaných praktik z jiných oblastí fytotechniky, zde konkrétně ze zemědělství.

Jiným příkladem byla případová studie nevyřešeného střetu organizačních kultur při zpracování studie proveditelnosti autonomní mobility, který ve výsledku vedl k nevyužitému potenciálu zapojených vrcholových odborníků.

Systematický přístup a znalost věci – základní podmínka úspěchu

Jako motto se celou konferencí prolínala nutnost systematického přístupu a znalosti věci při realizaci konceptu smart city.

Systematický přístup znamená především zasazovat inovativní řešení do strategického kontextu měst a obcí, v provázanosti mezi jednotlivými oblastmi řízení města a městských služeb. Znalost věci je nejlepší způsob, jak nepodlehnout – byť i v dobrém úmyslu – rozmanitým mýtům o moderních technologiích, a v důsledku toho si počínat neefektivně.

Shrnuto, koncept smart city a využití inovativních přístupů není v současné komplikované době „cosi navíc“, nýbrž naopak je to cesta, jak v této době mohou města a obce pomáhat sobě samým i svému životnímu prostředí.

Jakub Slavík

Záznam konference je k dispozici na youtube.com na odkaze zde: https://youtu.be/AAha_ki7O2s    
          
Děkujeme všem partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za účast a zajímavé podněty.


Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

Marie Zezůlková: Smart Cities v praxi: metodická a koordinační role MMR

František Kubeš: Aktuální projekty chytrého města Brna

Jakub Slavík: Případové studie z implementace konceptu smart city

Jan Troják: Financování veřejné infrastruktury se zaměřením na projekty smart cities

Kateřina Slavíková: Veřejná zeleň pro chytré město

Tomáš Chmelík: Očekávaný rozvoj elektromobility v ČR ve světle balíčku „Fit for 55“

Miroslav Točín: Jak může vypadat chytrá síť v praxi? Moderní energetické technologie na příkladu Smart Village Starovice

Petr Jirásek: Elektrická nákladní vozidla pro město
 Přečtěte si také:

Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2020: „naše“ chytrá Blatná má nejlepší strategii smart city

11.12.2020 V druhém prosincovém týdnu proběhlo vyhlášení celostátní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ v roce 2020. Provozovatelé tohoto portálu, konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, s potěšením zaznamenali, že vítězem této soutěže v kategorii Model (rozumí se koncepce či strategie, viz dále) se stal dokument „Blatná – moderní a chytré město“, na jehož zpracování se v roli externích odborníků podíleli.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services