Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Dobrá praxe z Ostravy: Bezpečnosti občanů pomáhají kamery, záznamová zařízení i detektory nestandardních zvukových událostí

19.6.2023 Městská policie Ostrava již řadu let využívá městský kamerový monitorovací systém, který jí umožňuje pružně a efektivně reagovat na zjištěná protiprávní jednání a je nepostradatelným pomocníkem v boji s kriminalitou. Jak byla veřejnost informována v polovině června 2023, ve zkušebním provozu je nyní také sedm detektorů nestandardních zvukových událostí.

Kamerový systém v Ostravě: jak funguje

Městská policie Ostrava využívá kamerové systémy již od roku 1996, kdy byly do provozu instalovány dvě analogové kamery v centru města. Postupem času docházelo k navyšování počtu kamer a rovněž k modernizaci kamer i celého systému. Analogové kamery nahradily modernější kamery s optickým přiblížením až na vzdálenost 1 km a schopností pracovat i ve výrazně zhoršených světelných podmínkách. Stejně tak došlo rovněž k digitalizaci datového toku.

Kamerový systém v Ostravě je velmi propracovaný a čítá 944 kamer, z toho 332 kamer snímajících dopravní uzly a 612 kamer sledujících veřejná prostranství. Stacionární či otočné kamery jsou situovány v místech, kde docházelo k narušování veřejného pořádku, nebo k páchání protiprávního jednání nebo kde výskyt takového jednání hrozí.

Záběry z kamer jsou přenášeny na deset kamerových stanovišť, na kterých strážníci nepřetržitě sledují a vyhodnocují záběry na monitorech. K těmto deseti přibylo nově další pracoviště, a to monitorovací dohledové centrum na ulici Zámecká. Do tohoto dohledového centra se sbíhají záběry z celé Ostravy. Toto pracoviště je tak podporou pro zbývající kamerová stanoviště, ale i pro samotný výkon služby.

Provázáním celého systému se složkami policie, hasičských sborů a záchranných služeb se městský kamerový systém stal nezbytnou součástí integrovaného záchranného systému města Ostravy.

Kamerový systém v Ostravě: malá statistika úspěchů

Městský kamerový systém již mnohokrát prokázal svou přínosnost. Díky záběrům se podařilo opakovaně a v mnoha případech buď protiprávnímu jednání předejít, anebo i velmi závažné trestní jednání objasnit a zjistit pachatele skutku.

Jen v roce 2022 tak strážníci obsluhující kamerové systémy pomocí těchto kamer zdokumentovali přes 3400 událostí. Z těchto událostí lze vyzdvihnout 35 zadržených pachatelů trestných činů, 24 hledaných osob, 34 poznatků předaných kolegům z Policie ČR či 16 událostí spojených s převozem osob do zdravotnického zařízení.

Další optické zařízení pro větší bezpečnost: osobní záznamová zařízení s online přenosem

Ostravští strážníci od začátku roku 2023 rovněž využívají ve zkušebním režimu osobní záznamová zařízení s online přenosem.

Stream online kamerového záznamu může být přenášen na vybraná dohledová pracoviště Městské policie Ostrava, na kterých může strážník obsluhující kamery reagovat na konkrétní bezpečnostní situaci tak, jako je tomu v případě ostatních kamer městského kamerového systému.

Detektory nestandardních zvukových událostí: jak fungují

Mnohá protiprávní jednání se projevují výrazněji zvukově nežli vizuálně. Zde pak pomohou právě detektory nestandardních zvukových událostí.

Na rozdíl od kamery, která sleduje pouze jeden směr, zvukový detektor zachytí zvuk ze širšího okolí a přenáší ho k vyhodnocení pomocí speciálního software. Ten pak například dokáže detekovat lidský křik, rozbití skla, výbuch bomby, střelbu nebo městský hluk. Okamžitě nato informuje strážníka obsluhujícího kamery o krizových situacích spolu s přesným určením místa incidentu.

Tato technologie tak dokáže v reálném čase detekovat a reagovat na řadu nebezpečných situací. Detektor zvukových událostí přitom, na rozdíl od kamer, zvuk nenahrává. Tím se předchází etickým problémům a zachovává se soukromí občanů.

Detektory nestandardních zvukových událostí: zkušební provoz v Ostravě

Ve zkušebním provozu zavádí nyní Ostrava celkem 7 detektorů nestandardních zvukových událostí, které jsou instalovány v bezprostřední blízkosti kamer. Umístěny jsou na zastávce Důl Odra v Přívoze (2), na Frýdlantských mostech (3) a na zastávkách Nová Karolína (2). Tato místa byla vytipována jako vhodná pro zkušební provoz detektorů zejména z důvodu pohybu většího množství lidí.

Na testování detektoru zvukových událostí Městská policie Ostrava úzce spolupracuje s městskou organizací OVANET.

Pokud se zkušební provoz detektorů zvukových událostí osvědčí, bude tento systém rozšířen i do dalších vytipovaných lokalit.

Cílem zavádění této technologie i dalších uvedených zařízení je efektivně a zejména rychleji zareagovat na detekované protiprávní jednání. Mělo by tak přispět nejen k eliminaci či snížení množství protiprávního jednání a zvýšení pocitu bezpečí občanů.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Magistrát města Ostravy

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Dobrá praxe z Českých Budějovic: detekční a senzorické systémy (nejen) pro dopravu ve městě

12.6.2023 Detektory na silnicích, kamery, meteosystémy nebo dopravní informační a řídicí centrum. To vše má přispět ke zlepšení dopravy v Českých Budějovicích. Informoval o tom na začátku června 2023 server DotaceEU.cz, který je zastřešujícím portálem Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR.

Celý článek zde
Pařížské příměstské vlaky Transilien mají systém informování cestujících o obsazenosti v reálném čase

2.6.2023 Cestující v systému pařížských příměstských vlaků Transilien mají od konce května 2023 k dispozici systém informování o obsazenosti vlaků v reálném čase. Tento informační systém motivuje cestující, aby se ve špičkových časech rozmístili podle nástupiště tam, kde je vlak nejméně obsazený.

Celý článek zde


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services