Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Elektromobilita pro města – stále aktuální téma

Důležitým tématem konference byla elektromobilita jako klimaticky šetrný způsob dopravy. Platí to obzvláště ve městech s nízkými rychlostmi a dlouhým stáním vozidel, kde se mezi významné zdravotní přínosy elektrického pohonu řadí i jeho velmi nízká hlučnost (při vyšších rychlostech je zvuk motoru převážen jinými zdroji hluku).

Důležitou, a zatím stále ne zcela doceněnou, oblastí městské mobility, kde elektrický pohon může významně pomoci, je městská nákladní doprava. Její možnosti prezentoval, spolu se svojí aktuální a očekávanou nabídkou řešení, jeden z partnerů konference, světová automobilka Mercedes-Benz

Nezbytnou podmínkou rozvoje bateriových elektrických vozidel je odpovídající nabíjecí infrastruktura, o jejíchž příležitostech i překážkách hovořil zástupce divize ČEZ E-mobilita, hlavního partnera konference. Je zřejmé, že česká veřejná nabíjecí infrastruktura je v evropském měřítku jedna z nejrozvinutějších. Jejím problémem je však nízké využití, dané stále relativně malým podílem elektromobilů na celkovém počtu automobilů v ČR. Přispívají k němu vysoké ceny elektromobilů i poměrně rozpačitá dotační politika v této oblasti, na rozdíl od podpory elektrifikované veřejné dopravy.

Předpokládá se, že většinu poptávky u elektromobilů budou ve střednědobém horizontu tvořit provozovatelé vozových parků, spíše než individuální motoristé. Tomu bude přizpůsobována i nabídka infrastruktury.

Další aspekty městské mobility

Městskou mobilitu mohou významně zefektivnit moderní digitální technologie, umožňující nabídnout dopravu podle aktuální poptávky. O možnostech a nabízených řešeních v této oblasti hovořil zástupce dalšího z partnerů konference, společnosti CITYA mobility, která takovéto služby městům a jejich obyvatelům nabízí.

Do městské mobility v neposlední řadě patří doprava v klidu, o níž zde hovořil hlavní konzultant pořádající firmy a odborný garant konference Ing. Jakub Slavík, MBA. Na dvou příkladech neúspěšného řešení parkování ve městech demonstroval, jak samy moderní technologie nestačí, pokud chybí systematický přístup města od samého počátku. Výsledkem pak může být třeba prázdný parkovací dům postavený s nemalým přispěním evropských dotací nebo parkovacích zóny, které pro jejich nebezpečnost krajský úřad zneplatnil.

Ukázal také na příkladech z Německa a z ČR rozdílný přístup měst k autonomní mobilitě jakožto dalšímu výraznému trendu. Zatímco v prvním případě jde o odpověď na konkrétní problém městské mobility v podobě „3. druhu dopravy“ vedle dopravy individuální a hromadné, ve druhém případě aktivita města začala a skončila studií s nejasným zadáním a stejně nejasným výsledkem.

Moderní technologie a lidský organismus

Významnou oblastí, kde se navzájem bezprostředně ovlivňují moderní technologie a lidský organismus, je osvětlovací technika – ať už v interiéru nebo venku v podobě veřejného osvětlení. Světlo totiž určuje základní lidské biorytmy. Tuto problematiku podrobně rozvedl spolu s prezentací řešení, které dnešní moderní technologie nabízejí, partner konference Spectrasol.

Další aktuální otázky městské energetiky a informatiky

Hlavní konzultant pořádající firmy Ing. Jakub Slavík, MBA na konferenci rovněž nastínil některé aktuální poznatky z oblasti energetiky a služeb.

V souvislosti s komunitní energetikou, jejíž legislativní ukotvení je v přípravě, upozornil na skutečnost, že fyzické toky elektrické energie se i v případě energetického společenství realizují prostřednictvím veřejné distribuční sítě. Její kapacita pak představuje pro energetická společenství omezující prvek. S ohledem na ni se pak nedílnou součástí komunitní energetiky stává systém inteligentního řízení, který navzájem sladí výrobu, spotřebu a kapacitu distribuční sítě, tak aby nedošlo k jejímu přetížení.  

Dále poukázal na problém městských aukcí elektřiny, které v některých případech odvedly zúčastněné občany od zavedených dodavatelů elektrické energie k levným dodavatelům, kteří později vyhlásili hospodářský úpadek. Je přitom zřejmé, že velmi nízké ceny může nabízet dodavatel s malým kapitálovým zázemím bez potřebných rezerv pro kompenzování tržních rizik.

Na domácím a zahraničním příkladu rovněž ukázal, jak se vytváření a zavádění moderních informačních systémů neobejde bez přímé součinnosti jejich uživatelů a provozovatelů. Bez toho může dojít v lepším případě k neefektivnímu využívání „chytrých“ technologií, v horším případě ke kolapsu systému s fatálními důsledky.   

Zelená infrastruktura měst

Člověk je součástí přírody, a zelená infrastruktura měst by proto neměla být ve smart city „popelkou“. Veřejná zeleň totiž představuje významný městotvorný prvek a ten nejpřirozenější způsob, jak ochlazovat městské prostředí v horkých dnech.

Rozvoji městské zeleně je žádoucí věnovat odpovídající péči, přičemž je nutno zohlednit nejen její estetickou stránku, ale také její funkčnost a ekonomiku. Ne vše co je hezké, je zároveň funkční a ekonomické. Na příkladech z praxe to ukázala Ing. Kateřina Slavíková, odborná konzultantka v oboru veřejné zeleně a plánování krajiny.

Podpora „smart“ řešení z úrovně vlády

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) ve své prezentaci představil vládní podporu rozvoje konceptu smart city, a to především v metodické a vzdělávací rovině.

Velký důraz klade MMR na digitalizaci, což nabývá konkrétní podoby například jako podpora demonstračních projektů využití 5G sítí ve městech.

Po finanční stránce jsou konkrétní investiční projekty sloužící implementaci konceptu smart city i nadále financovány z různých dotačních programů. Významnou roli zde hraje Integrovaný regionální operační program (IROP) v gesci MMR ČR. Podporována je rovněž mezinárodní spolupráce měst v rámci programu URBACT.

V rámci vzdělávacích aktivit MMR byla na konferenci kromě jiného představena publikace Aby chytré město nebylo hloupé, právě připravovaná k vydání v rámci samostatné edice MMR ČR. Tato publikace nabídne čtivě podané poučení ze špatných i dobrých příkladů implementace konceptu smart city, moderních technologií a inovativních postupů. Text publikace vytvořil autorský tým organizátora této konference.

Zapojení soukromého sektoru – PPP

Jedním ze způsobů, jak realizovat nákladné infrastrukturní projekty, je využití veřejně-soukromých partnerství (PPP).

Hlavní konzultant pořádající firmy Ing. Jakub Slavík, MBA ukázal na zahraničních příkladech podmínky úspěchu PPP a možná úskalí vedoucí k neúspěchu.

Je především třeba mít na zřeteli, že PPP není pouhý alternativní způsob financování (ačkoli je takto veřejným sektorem nezřídka chápán), nýbrž veřejnou službou, jejíž součástí je i investice. Uplatní se tam, kde lze využít schopností soukromého sektoru pro zapojení inovativních postupů a optimalizaci investičních a provozních výdajů a kde lze na soukromého partnera přenést rizika překročení nákladů a doby dodání.

Zkušenosti z českých metropolí

Praktické uplatnění konceptu smart city ukázali ve svých prezentacích zástupci Statutárního města Brna a pražské městské organizace Operátor ICT, která má mj. ve své gesci projekty Smart Prague. Nosným tématem zde bylo využívání moderních digitálních technologií.

V Praze se to týká například monitoringu městských budov i veřejných prostranství a jejich mikroklimatu, dopravních proudů, mobilních dopravních značek nebo nádob na tříděný odpad, ale také zavádění inovativní aplikace proplánování tras v pražské aglomeraci. Projekty Smart Prague vznikají z iniciativy magistrátu, občanů i podnikatelské sféry.

Podobně i chytré Brno staví zavádění „smart“ řešení na spolupráci s akademickou sférou, podnikateli, občanskou veřejností i městskou administrativou. Zvláštní podpora je přitom dávána rozvoji mladých talentů a inovačního podnikání a digitalizaci služeb. „Výkladní skříní“ chytrého Brna je pak například chytrá čtvrť Špitálka nebo veletrh Urbis.  

Shrnutí

Současné moderní technologie nabízejí řadu příležitostí pro uplatnění v rámci chytrých měst a obcí. Je však přitom třeba mít na paměti některé praxí prověřené zásady:

Je přirozené, že bez nadšení nelze dělat nové věci. Nicméně není moudré zůstat jen u nadšení – nezbytný je systematický přístup od samého začátku. To se týká bez rozdílu všech oblastí smart city a dokládají to poučení z úspěchů i neúspěchů.

Při implementaci moderních technologií je nutno vzít v potaz trh, na němž se uplatňují, a sledovat, nakolik zaváděná řešení reagují na jeho potřeby a výzvy. Bez jasného tržního zacílení může docházet k plýtvání veřejnými financemi, prostředky z evropských dotací nevyjímaje.  

Nezbytné pro úspěšnou implementaci „smart“ řešení je rovněž do ní od samého začátku zapojovat jejich budoucí provozovatele. Tím lze v samém zárodku předejít budoucím selháním.

Podobně jako v případě technologií je i při rozvoji městské zeleně žádoucí zohlednit její funkčnost a ekonomiku.

Obecně lze konstatovat, že úspěšné městské „smart“ projekty se nejlépe rozvíjejí v součinnosti příslušně zaměřených odborníků s městskou administrativou, občany a soukromým sektorem, kterého se týkají.

Zapojovat veřejný sektor do financování a provozování městské infrastruktury v rámci veřejně-soukromých partnerství má smysl tam, kde může uplatnit své schopnosti ohledně zapojení inovativních postupů a optimalizaci investičních a provozních výdajů. PPP tedy není pouhým alternativním způsobem financování.

O organizátorech konference: firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

Díky čtyřicetileté praxi umíme být efektivními poradci zadavatele (města nebo městské společnosti), kteří mu pomohou připravit a realizovat „chytrý“ projekt. Nacházíme společnou řeč mezi techniky a ekonomy, mezi zadavatelem a jeho dodavateli, a přitom nám nic důležitého neunikne. Včas najdeme řešení problému i úskalí, kterým je třeba se vyhnout. Pomůžeme vhodně nastavit obchodní model nebo platební mechanismus PPP.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Děkujeme všem partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za účast a zajímavé podněty.

Partneři konference

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

Dominik Opálka: Pojetí Smart Cities ze strany MMR a aktuální možnosti a příležitosti nejen pro obce

Jakub Slavík: Aktuální trendy v oblasti smart cities a moderních technologií z pohledu konzultanta

Kateřina Slavíková: Příklady dobré a méně dobré praxe v zelené infrastruktuře měst a obcí

Tomáš Chmelík: Elektromobilita ČEZ – rozvoj sítě veřejných dobíjecích stanic ve světle připravované evropské regulace

David Chleboun: Elektromobilita v pojetí společnosti Daimler Truck

Dominik Janík: Jaké jsou potřeby obyvatel, jejich chování a jak je naplňuje hromadná doprava v okrajových částech?

František Kubeš: Chytré Brno - aktuální aktivity a projekty

Ondřej Šárovec: Inovace a projekty – Smart Prague

Ondřej Kubíček: V budovách jako pod širým nebem – prokognitivní osvětlení Spectrasol

Fotogalerie:

 

  

 Přečtěte si také:

Když dobrý úmysl a evropské dotace nestačí: fotoreportáž z „parkovacího domu duchů“

21.2.2023 Před více než rokem byl zprovozněn moderní parkovací dům nedaleko nádraží v Brandýse nad Labem. Ze stránek města i z odborného a regionálního tisku bylo nicméně možno soudit, že má od počátku problémy s nedostatečným využitím. Svědčí o tom i záměr města nabídnout zde od 1. 3. 2023 parkování zcela bezplatně. Abychom nepřebírali pouze cizí zprávy, vypravili jsme se sem sami, a to ve všední den dopoledne, kdy bychom očekávali o parkoviště u nádraží největší zájem.

Celý článek zde


Autonomně v Hofu: všední pátek autonomního minibusu v rušném městě

31.10.2022 Jak jsme avizovali v naší srpnové reportáži o autonomních minibusech v bavorském Bad Birnbachu, v této spolkové zemi jsou provozovány autonomní elektrické minibusy i na jiných místech. Jedním z nich, nejblíže českým hranicím, je 45tisícové město Hof v bavorském regionu Horní Franky (Oberfranken) s historickým centrem na kopci, které od jara 2021 spojuje s hlavním nádražím okružní linka vedená autonomním minibusem. V poslední říjnový pátek 2022 jsme se sem vypravili prožít s ním jedno zdánlivě úplně všední odpoledne. 

Celý článek zde


Bad Birnbach podruhé: Když to lidé autonomním minibusům trochu zkomplikují, ale přesto spolehlivě jezdí

23.8.2022 Od naší reportáže o autonomním elektrickém minibusu v bavorském Bad Birnbachu uplynulo čtyři a půl roku. Od té doby se tento zajímavý projekt dále úspěšně rozvíjí. Bylo tedy na čase si jej opět prohlédnout zblízka. Naše zkušenost ze srpna 2022 potvrdila to, co známe i z provozu automatických vlaků: Technika funguje nejlépe, když jí to člověk nekomplikuje, ale i takový případ je řešitelný.
           

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2020: „naše“ chytrá Blatná má nejlepší strategii smart city

11.12.2020 V druhém prosincovém týdnu proběhlo vyhlášení celostátní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ v roce 2020. Provozovatelé tohoto portálu, konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, s potěšením zaznamenali, že vítězem této soutěže v kategorii Model (rozumí se koncepce či strategie, viz dále) se stal dokument „Blatná – moderní a chytré město“, na jehož zpracování se v roli externích odborníků podíleli.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services