Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Poptává se metro s CBTC: Pražský dopravce vypsal veřejnou zakázku na dodavatele automatických vlaků a dopravního systému pro linky C a D pražského metra

19.4.2024 Pro budovanou linku D a automatizaci stávající linky C plánuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nakoupit nový dopravní systém, který bude schopen plně automatizovaného provozu metra v nejvyšším stupni automatizace GoA4, tj. bez provozního personálu na palubě vlaku, s využitím technologie CBTC. Za tímto účelem vypsal v dubnu 2024 veřejnou soutěž na dodavatele.

Technologie CBTC, automatizace a nástupištní stěny

Řídicí a zabezpečovací technologie CBTC má následující charakteristické znaky:

•    nezávislost na pevných traťových úsecích (tzv. pohyblivý blok),

•    vysokokapacitní obousměrná komunikace dat mezi vlakem a traťovým zařízením, díky níž je velmi přesně určena poloha vlaku (zpočátku přes indukční cívky, nyní rádiové spojení),

•    vykonávání životně důležitých funkcí vlakovými a traťovými procesory.

Díky tomu je schopna bez zásahu člověka zajistit bezpečnou a zároveň hospodárnou jízdu vlaku a zároveň plynulý a účelný provoz všech vlaků na sledovaných tratích podle jízdního řádu.

V praxi to vypadá tak, že plně automatický systém v každém okamžiku ověřuje přesnou polohu všech vlaků v provozu a zejména jejich nejmenší přípustnou vzdálenost, což umožňuje dosažení kratšího špičkového intervalu oproti stávající technologii tzv. pevného bloku kolejových obvodů, kdy do daného obvodu je vpuštěn vlak až ve chvíli, kdy jej opustí předchozí souprava.

Historii CBTC začal psát vancouverský SkyTrain již v roce 1985. Je nejčastěji nasazována v provozu bez řidičů, lze ji však uplatnit i v provozu s řidičem.

Blíže k této technologii viz v nápovědě k článkům ZDE.

Základními důvody pro plně automatický systém jsou vyšší provozní spolehlivost, výrazně vyšší schopnost operativního přizpůsobení provozu přepravní poptávce a nižší provozní náklady.

Nástupištní stěny nejsou podmínkou automatického provozu, tedy nejsou zcela nezbytné pro záchranu životů při pádu do kolejiště. K tomuto účelu mohou posloužit (a v praxi slouží) i jiné, sofistikované technologie. Ovšem pouze fyzická bariéra spolehlivě zabrání zastavení provozu celého metra při takovéto události, nebo při „obyčejném“ pádu jakéhokoli předmětu do kolejiště.

Proto je doporučováno jejich nasazení, i když představují další technologii, kterou je třeba integrovat tak, aby bezchybně spolupracovala s ostatními technickými systémy metra.

Zakázka pro pražské metro

Součástí zakázky by mělo být 69 plně automatických vlakových souprav, zabezpečovací zařízení využívající technologii CBTC, bezpečnostní stěny na nástupištích stanic, nový vlakový dispečink pro obě linky, odpovídající modernizace depa Kačerov a vybavení depa Písnice. Kromě toho je součástí veřejné zakázky zajištění údržby nových vlaků po dobu 35 let, nástupištních stěn a dopravního systému po dobu 25 let.

Na komplexní dodávku dopravního systému tzv. na klíč DPP vypsal veřejnou zakázku formou soutěžního dialogu. Její předpokládaná hodnota je 85,98 mld. Kč bez DPH.

Přesný počet vlaků, které DPP bude potřebovat a nakonec nakoupí, vyplyne ze soutěžního dialogu, během kterého uchazeči budou mít za úkol spočítat simulaci provozu na lince C při špičkovém intervalu minimálně 90 sekund a současně zohlednit nároky na servis a zálohu. Obdobně budou počty vlaků ověřeny i pro budoucí linku D.

Soutěž ve třech fázích

Veřejná soutěž na nákup dopravního systému pro linky C a D pražského metra bude mít tři fáze: kvalifikační, fázi soutěžního dialogu a nabídkovou.

V první, kvalifikační fázi mohou uchazeči podat žádost o účast v zadávacím řízení.

Uchazeče, kteří podle zákona o zadávání veřejných zakázek splní základní a profesní způsobilost, jakož i ekonomickou a technickou kvalifikaci, DPP vyzve k účasti ve druhé fázi, tj. v soutěžním dialogu. Jeho cílem je seznámit účastníky tendru se zamýšleným řešením požadavků DPP a následně upřesnit technické, finanční a smluvní podmínky předmětu veřejné zakázky.

Výsledkem fáze soutěžního dialogu bude zadávací dokumentace včetně kritérií hodnocení a závazného vzoru smlouvy, na jejichž základě budou uchazeči vyzváni k podání nabídek.

Ukončení kvalifikační fáze soutěže předpokládá DPP, za příznivých okolností, do konce srpna 2024. Poté začne fáze soutěžního dialogu, u níž se předpokládá trvání přibližně do léta 2025. Končený vítěz soutěže by pak měl být znám v říjnu 2025.

Očekávané přínosy

DPP předpokládá, že díky novým technologiím bude možno snížit na minimum intervaly na lince D a zvýšit kapacitu nejvytíženější linky metra C až o 20 %.

S automatizací se pojí také celková modernizace vozového parku i zázemí metra. Je tedy zásadní včas zahájit soutěž na dodávku 69 nových plně automatických vlaků, bezpečnostních stěn na nástupištích, dopravního systému včetně vybavení depa a dispečinku a také zajištění údržby na 35 let.

Nové plně automatické soupravy pro obě trasy musí být shodné a umožňovat vzájemné nahrazování při provozu. DPP požaduje, aby dodavatel zajistil veškerá povolení u příslušných úřadů, která jsou nutná pro zavedení nových vlaků a plně automatizovaného provozu metra v Praze.

Spojením projektů nákupu dopravního systému pro linku D a automatizace linky C navíc DPP předpokládá nejen výhodnější nabídkové ceny, ale také snížení servisních nákladů a provozních výdajů.

Dodávky pro linku C, konverze za provozu

DPP předpokládá průběžnou dodávku 53 vlakových souprav pro trasu C dle harmonogramu její postupné automatizace. Při instalaci jakékoliv části dopravního systému na trase C nesmí dojít k úplnému zastavení provozu metra, kromě standardních nočních výluk. Případná další nezbytná omezení provozu lze realizovat formou předem domluvených, časově omezených krátkodobých výluk.

Současně musí být zachován plynulý přechod ze stávajícího systému ve stupni automatizace GoA2 na nový GoA4. To znamená, že během této doby musí být zajištěn smíšený provoz stávajících vlaků M1, které nejsou vybaveny technologií CBTC a nových plně automatických souprav.

Předmětem veřejné zakázky a úkolem vítězného dodavatele bude také vybudovat nový dispečink pro trasu C v budově Centrálního dispečinku DPP v ulici Na Bojišti a záložní dispečink v depu Kačerov. Úkolem vítěze bude také modernizace depa Kačerov včetně zkušební trati, aby umožňovalo automatický provoz i v jeho areálu.

Kromě toho dodavatel navrhne úpravy dalších částí stávajícího dopravního systému (např. kamerový systém, systém hlásek a rozhlasů) tak, aby byla zajištěna kompatibilita a komunikace s novým zabezpečovacím a řídicím systémem, který bude založený na technologii CBTC. Pro realizaci staveb dodavatel připraví projektovou dokumentaci, úpravy zrealizuje a uvede je do řádného provozu. V neposlední řadě zajistí zaškolení a instruktáž vybraných pracovníků DPP.

Dodávky pro linku D po etapách

Pro budovanou linku D o délce 10,6 km a deseti stanicích plánuje DPP postupně nakoupit 16 vlakových souprav. V první etapě pro úsek Pankrác D – Nové Dvory DPP uvažuje o deseti vlacích, obdobně i montáži dopravního systému pro pět stanic najednou.

Zbylé stanice a vlaky vítěz dodá na základě výzvy DPP. Úkolem dodavatele bude montáž veškerých technologií dopravního systému na trase D, vybavení depa Písnice včetně zkušební trati a příslušných technologií umožňujících automatický provoz i v jeho areálu.

Pro trasu D dodavatel vybuduje a technologiemi vybaví nový dispečink v budově sdílené se Správou železnic, která vznikne u budoucí stanice Nádraží Krč v rámci výstavby metra D od stanice Olbrachtova po Nové Dvory.

Základní požadavky na nové vlakové soupravy

A jak by měly nové vlaky metra vypadat?

Vlakové soupravy budou složeny z pěti vozů, které budou navzájem průchozí. Každý vůz soupravy bude mít na každé straně čtyři předsuvné dveře pro odbavení cestujících. Dveře musí být umístěny tak, aby byl na trase C umožněn smíšený provoz se stávajícími vlaky typu M1. Vlaky budou mít také průhledné čelo do tunelu s možností nouzového řízení vozu.

Všechny vozy vlakové soupravy budou trakční, přičemž všechny nápravy každého vozu budou opatřeny elektrickým pohonem. Maximální provozní rychlost vlaků bude 80 km/h.  

Vlaky musí být kompatibilní s ostatními trasami metra. DPP u nich požaduje on-line sledování stavu vozidel (diagnostika, kilometrický proběh apod.), dále bezbariérový vstup do každých dveří, rekuperaci brzdné energie do stejnosměrné napájecí sítě a bezpečnostní kamerový systém pro sledování situace v jednotlivých vozech vlaku.

Samozřejmostí je možnost nouzové komunikace s cestujícími, nouzové otevírání dveří, čidla pro detekci kolize s překážkou na trati a vykolejení, a v neposlední řadě možnost nouzového či manuálního řízení vlaku v případě výpadku automatického provozu.

Základní požadavky na nástupištní stěny

DPP předpokládá výšku nástupištních stěn 1,5 – 1,7 metru na trase C a 2,3 metru na trase D. Nástupištní stěny musí uzavírat celou délku nástupiště včetně vstupu do tunelu, nesmí však vzduchotechnicky uzavírat tunel metra.

Nástupištní dveře musí navazovat na umístění dveří vlakových souprav a budou se otevírat synchronizovaně s dveřmi vlaku. Stěny budou instalovány vně provozního průjezdného průřezu metra. Musí být odolné vůči běžným vnějším a provozním vlivům (vibrace, tlakové vlny při průjezdu souprav apod.).

Nástupištní stěny musí být v souladu s požární bezpečností, nesmí se v případě požáru stát překážkou v únikové cestě. Jednou z dalších podmínek je možnost jejich otevření ručně ze strany od vlaku, a to v případě nouze, nehody či havárie.

DPP dále požaduje, aby nástupištní dveře byly vybaveny displeji, které budou poskytovat užitečné informace pro cestující, jako je např. odpočítávání času do příjezdu další soupravy, směr nebo příjezd dalšího vlaku.

Zajištění údržby po celou dobu životního cyklu

Součástí požadavků DPP na dodávku celého balíku plně automatického dopravního systému pražského metra je také zajištění údržby všech nových vlaků včetně mobilní části vlakového zabezpečovacího zařízení formou Full Service po celou dobu jejich základního životního cyklu, tj. 35 let.

Dodavatel kromě toho zajistí také údržbu nástupištních stěn a stacionární části zabezpečovacího zařízení po celou dobu jejich základního životního cyklu, což je v tomto případě 25 let.

DPP předpokládá, že z celkové hodnoty zakázky bude údržba těchto třech systémů činit zhruba dvě třetiny.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Vizualizace © DPP

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.

Celý článek zde


Nejstarší linka pražského metra C bude mít plně automatický provoz s technologií CBTC

9.2.2024 Stejně jako nově budovaná linka D pražského metra, přejde i nejstarší linka C, sloužící Pražanům již od roku 1974, v budoucnu na plně automatický provoz využívající technologii CBTC. Rada hl. m. Prahy (RHMP) odsouhlasila v lednu 2024 přípravu realizace dopravního systému společně pro obě linky C a D v podobě automatického metra bez strojvedoucích a s novým vozovým parkem.

Celý článek zde


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services