Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

O krok blíže automatickému metru v Praze: První tunel trasy D proražen

6.12.2023 Budování nové trasy pražského metra D zaznamenalo na začátku prosince 2023 důležitý milník: První úsek byl propojen v celé stavební délce z budoucí stanice Olbrachtova až po tunel pro obratové koleje za budoucí stanicí Pankrác D ve směru na náměstí Bratří Synků. Dodavatelem je konsorcium firem „Sdružení Metro I.D“ společností Subterra, HOCHTIEF CZ, STRABAG, HOCHTIEF Infrastructure a Ed. Züblin.

Z historie metra D

– Prapočátky

Historie metra D je pro provozovatele tohoto portálu zčásti známá i takříkajíc zevnitř – jako konzultant se na ní aktivně podílel mj. dnešní majitel a hlavní konzultant firmy Jakub Slavík.

První koncepce trasy metra D se datuje již od druhé poloviny šedesátých let. První studie samostatné trasy metra D v rozsahu Náměstí Míru – Zálesí, později prodloužena na Nové Dvory byla zpracována na počátku devadesátých let.

– Kovová kola nebo pneumatiky?

 V první dekádě dvoutisících let byly prověřovány různé varianty technického řešení:

Zkoumalo se mimo jiné využití metra na pneumatikách s ohledem na předpokládané velké sklony trasy při podjíždění hlubokého Nuselského údolí, které trasa C překonává uvnitř Nuselského mostu. S přispěním odborných konzultací současného provozovatele našeho portálu a zahraničních zkušeností bylo nakonec od této varianty upuštěno.

Vedly k tomu dva zásadní důvody. Tím prvním byla nekompatibilita s ostatním systémem pražského metra. Druhým byl prostý fakt, že takovéto řešení nebylo třeba. Bylo konstatováno, že se sklony metra D si poradí kovové kolo na kovové kolejnici, zvláště u „pokojového“ prostředí pražského metra.

Potvrdily to i praktické zkušenosti ze zahraničí – s velkými sklony, navíc s vlivem povětrnosti, pracuje například bezobslužná londýnská dráha Docklands Light Railway (viz foto vpravo).

Poznámka na okraj: Od hlav více či méně pomazaných zazněly ke koncepci metra D i další pozoruhodné náměty. Jedním z nich bylo například metro D jako nadzemní dráha (v prostředí sídlišť na Praze 4). Jiným byl provoz metra D na nákladové spojovací trati sledující pražskou Jižní spojku (skutečně nejlevnější řešení, avšak mimo obsluhované oblasti). Ty všechny bylo třeba odmítnout bez újmy na důstojnosti jejich autorů.

– Bezobslužné metro s CBTC jako optimální varianta

Také bylo ujasněno, že metro bude plně automatické, přičemž pro tento účel bude využita nejmodernější technologie systémem CBTC.

Pro systém CBTC je charakteristická nezávislost na pevných traťových úsecích, vysokokapacitní obousměrná komunikace dat mezi vlakem a traťovým zařízením, díky níž je velmi přesně určena poloha vlaku, a vykonávání životně důležitých funkcí vlakovými a traťovými procesory. Blíže k této technologii viz v nápovědě k článkům ZDE.

Základními důvody pro plně automatický systém jsou vyšší provozní spolehlivost, výrazně vyšší schopnost operativního přizpůsobení provozu přepravní poptávce a nižší provozní náklady.

– Nástupištní stěny

V neposlední řadě bylo doporučeno využít průhledné nástupištní stěny. Pro záchranu životů při pádu do kolejiště mohou sice posloužit i jiné, sofistikované technologie, ovšem pouze fyzická bariéra spolehlivě zabrání zastavení provozu celého metra při takovéto události, nebo při pádu jakéhokoli předmětu do kolejiště.

– Příprava projektu

V letech 2010 – 2011 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) a o rok později bylo vydáno závěrečné stanovisko.

O dva roky později, v roce 2014, bylo úspěšně završeno územní řízení a vydáno územní rozhodnutí na celou trasu Náměstí Míru – Depo Písnice (viz mapka níže).

Souběžně s tím byla v letech 2014 – 2015 na tuto trasu zpracovávána obsáhlá studie proveditelnosti. Jako metodik cost-benefit analýzy (CBA) se na ní podílel provozovatel našeho portálu.

Od roku 2016 probíhá proces přípravy projektu, výběru dodavatelů, a nakonec i budování prvního úseku trasy D.

– Konečně do díla

V březnu 2022 obdržel DPP pravomocné stavební povolení pro výše uvedený první úsek Pankrác – Olbrachtova a o měsíc později byla zahájena jeho stavba.

Na začátku září 2023 byl zároveň vybrán dodavatel pro stavbu navazujícího druhého úseku Olbrachtova – Nové Dvory.

Téměř polovinu celkových nákladů na výstavbu úseku metra D od stanice metra Pankrác do stanice Nové Dvory pokryje úvěr Evropské investiční banky (EIB) v objemu 23 mld. Kč, schválený v červnu 2022. Praha jej bude moci čerpat postupně v průběhu výstavby, odložit splátky až o 8 let a jistinu splácet až po dobu 40 let.

- Potřebné legislativní změny

Mezi tím došlo k významným legislativním změnám, bez nichž by provoz automatického metra bez strojvedoucího nebyl možný: V roce 2019 vešla v platnost novela zákona č. 266/1994 Sb. (Zákon o drahách), umožňující automatický provoz metra. O rok později umožnila automatický provoz metra změna související prováděcí vyhlášky 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah).

Propojení úseku a další postup

K propojení úseku došlo při prorážce v levém staničním tunelu mezi neveřejnou a veřejnou částí stanice Olbrachtova, čímž se navzájem propojila nejvzdálenější staveniště. Vzhledem k povrchu se místo prorážky nachází zhruba v místě křížení ulic Na Strži a Jeremenkova. Po zhruba 19 měsících od zahájení stavby je na prvním úseku metra D vyraženo více než 2100 metrů tunelů či štol a zhruba 60 % celkového objemu ražeb.

K propojení došlo po půlroce intenzivních prací, při nichž přibylo zhruba 600 metrů tunelů a štol, což vychází na průměrné tempo 100 metrů za měsíc. Celkem je tak hotovo 2,1 km tunelů a štol ve složitých geologických podmínkách. Zbývá ještě zhruba jedna třetina prací. V objemu ražeb se očekává práce na obou stanicích, kde je naopak zatím vyražena jen zhruba jedna třetina objemu.

Práce probíhají podle harmonogramu. Podle plánu by měly pokračovat do konce roku 2025.

Celá trasa D v úseku Náměstí Míru – Depo Písnice (viz plánek) by podle plánu měla být zprovozněna v roce 2029.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto a obrázek © DPP

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Vývoj technologií, vývoj trhů i potíže růstu: Zpráva z konference Elektrické autobusy pro město XII

22.11.2023 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 22. 11. 2023 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala konference Elektrické autobusy pro město XII, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala. Konferenci navštívilo téměř 120 účastníků, převážně z řad dopravců, zadavatelů veřejné dopravy a municipalit z ČR a ze Slovenska. Z toho je patrno, že o inovativní a ekologická řešení pro elektrické autobusy i další dopravní systémy v městské dopravě je v odborném prostředí velký zájem.

Celý článek zde


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
Další carport s fotovoltaickými zdroji bude mít Česká zbrojovka v Uherském Brodě

14.9.2023 Po úspěšném provozu u jaderné elektrárny Dukovany bude mít tamní carport následovníka, tentokrát u České zbrojovky v Uherském Brodě. Stejně jako v Dukovanech bude nové parkoviště zastřešovat fotovoltaická elektrárna. Takovéto carporty mohou být inspirací i pro obdobné municipální projekty.

Celý článek zde
Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services