Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

SMARTiC dává jistotu uprostřed rostoucí mobility

28.3.2019 Toto je příběh systému SMARTiC, o kterém jste možná dosud neslyšeli. Pokud ale v této zemi řídíte automobil, jste téměř jistě jeho přímými či nepřímými uživateli.

Ambiciózní začátek

Když naše společnost VARS BRNO a.s. získala v roce 2007 zakázku na vytvoření Systému dispečerského střediska pro novou Hlavní dopravní řídicí ústřednu v Praze (HDŘÚ), byl to opravdu velký krajíc. Systém měl totiž zajišťovat komplexní dispečerský dohled nad dopravou ve městě, řízení provozu, poskytování dopravních informací a poskytování podrobných i statistických dopravních dat pro dopravní inženýry. Musel umět komunikovat se všemi dostupnými zdroji dopravních dat a také monitorovat provozní stav zařízení na dopravní infrastruktuře. V té době žádný takový komplexní systém tuzemské ani evropské provenience neexistoval.

Rozhodli jsme se pro modulární řešení nad vrstvou služeb, abychom mohli nezávisle pracovat na dvou různorodých skupinách úloh. První skupinou byly úlohy řešící technické připojení všech provozovaných zařízení a systémů dopravní telematiky. Vznikla soustava komunikačních modulů určených pro výměnu dat, ovládání a monitoring zařízení – jednalo se o komunikaci s dopravními detektory, ústřednami semaforů, proměnným dopravním značením a informačními tabulemi, kamerovými systémy, dohledovými systémy v silničních tunelech, meteohláskami apod.

Tímto způsobem jsme zastřešili technologická zařízení provozovaná různými dodavateli, což dalo městu i do budoucna možnost svobodné volby při pořizování dalších technologií. Také jsme definovali výměnný datový formát dopravních dat založený na mezinárodním standardu ALERT-C a ten byl použit v modulech pro komunikaci s externími zdroji dopravních informací, např. s Policií ČR a s HZS. Speciální modul se staral o poskytování dopravních informací do rozhlasového kanálu ve standardu RDS-TMC, který je používán v automobilových navigacích.

Ve druhé skupině s úlohami dopravně-inženýrskými jsme především definovali pravidla generování standardizovaných dopravních informací z různých dopravních událostí a navrhli algoritmy pro automatické stanovení stupňů dopravy podle dopravní situace. Vytvořili jsme také základní systém scénářů řízení dopravy, které reagují na aktuální stav dopravy a automaticky nebo s potvrzením dispečera odesílají povely na příslušná zařízení. Pro příjem dat z externích systémů bylo nutné definovat validační pravidla a vytvořit modul konfliktní manažer, který automaticky řeší konflikty zpráv se stejným či podobným obsahem přicházejících z různých zdrojů. Činnost dispečerů je nemyslitelná bez modulu generujícího a hlídajícího varovná hlášení. Pro dopravní inženýry jsme připravili sestavy a reporty nad aktuálními daty i nad daty archivovanými, aby bylo možné sledovat trendy a vztahy.

Důležitá byla oblast vizualizace dopravních dat a událostí, která byla postavena na zobrazení všech událostí a zařízení v mapě s propojením do současně zobrazených tabulkových přehledů a schematických nákresů. Mapa se zobrazenou kompletní sítí komunikací se také stala hlavním prostředkem dispečerů pro zadávání polohy nových událostí.

Vznikl tak systém SMARTiC včetně vybavení dispečinku se 6 pracovišti a velkoplošnou zobrazovací stěnou.

Velká jízda pokračuje

Velmi záhy poté, v roce 2008, jsme stáli před úkolem dodat za necelý rok řešení pro Národní dopravní informační centrum ŘSD (tzv. NDIC). Tehdy se prokázala životaschopnost čerstvě vytvořeného SMARTiC, a to především díky jeho modulární koncepci, která nám umožnila systém jednoduše modifikovat.

Hlavním úkolem NDIC je shromažďovat všechna dostupná dopravní data a události na silnicích celé republiky, vytvářet z nich autorizované dopravní informace a dát je okamžitě k dispozici médiím, internetovým aplikacím a navigacím. Vytvořili jsme proto robustní datová rozhraní, přes která NDIC komunikuje s dalšími poskytovateli informací o dopravních událostech – především s dispečerským systémem Policie ČR, systémem HZS, s Centrální evidencí uzavírek Ministerstva dopravy ČR, s dopravními centry měst, s Call centrem Českého rozhlasu, i se všemi registrovanými odběrateli dopravních informací. Doplnili jsme modul pro zobrazení stavu počasí a sjízdnosti, který je napojen na systém zimní údržby ŘSD. Dodali jsme také první modul, který počítal a zveřejňoval dojezdové doby na našich dálnicích. Vznikl tak první celorepublikový model aktuálního stavu dopravy (viz obrázek níže).

Systém je postavený tak, že pro monitoring dopravní situace v celé ČR, ověřování informací z externích zdrojů, zadávání nových událostí a ovlivňování dopravy na dálnicích prostřednictvím informačních tabulí stačí osm dispečerských pracovišť a velkoplošná zobrazovací stěna.

Důležitým úkolem bylo zajistit plošné poskytování dopravních informací prostřednictvím webové aplikace pro veřejnost.  Znamenalo to především vyvinout mapovou komponentu, která zvládne zobrazení velkého množství informací na síti představované dva a půl miliónem úseků silnic všech tříd. Vznikla první verze webu dopravniinfo.cz, který se stal oficiálním zdrojem autorizovaných dopravních informací v ČR. Díky jeho datovému distribučnímu rozhraní máme všichni v navigacích a chytrých telefonech aktuální dopravní informace.

Nezůstáváme stát na místě

Několikaletý provoz SMARTiC v HDŘÚ Praha a v NDIC s sebou samozřejmě nesl průběžná systémová vylepšování a doplňování modulů. Za zmínku stojí zejména zkvalitňování modelu dopravy, nový modul pro výpočty stupňů dopravy založený na fuzzy logice nebo nový modul automatizovaných dynamických scénářů řízení. Dramaticky vzrostl počet připojených dopravních detektorů, informačních tabulí a dalších zařízení včetně nejnovějších jednotek C-ITS pro kooperativní výměnu dat mezi vozidly a infrastrukturou. Implementovali jsme také mezinárodní standard dopravních informací DATEX 2. Opakovanou modernizací prošlo také uživatelské rozhraní aplikace pro veřejnost.

Mohlo by se zdát, že nasazením SMARTiC v Praze a na NDIC se jeho potenciál vyčerpal. Ale přišel rok 2015 a my jsme reagovali na soutěž společnosti Brněnské komunikace a na modernizované modulární platformě SMARTiC jsme vytvořili funkčně i cenově odlehčené řešení jako Dopravní informační centrum Brno (viz obázekr níže).

Nicméně i toto centrum zachovává dispečerskou část, aplikaci pro veřejnost a aplikaci pro dopravní inženýry. Nově jsme připojili data z dopravního podniku a vznikl modul, který zpracovává městem zakoupená data FCD do podoby stupňů dopravy (Floating Car Data jsou anonymizované informace o pohybu vozidel v reálném čase na silniční síti). DIC v Brně tak poskytuje informace o uzavírkách, nehodách, sjízdnosti, o stupních dopravy, o parkovacích lokalitách a jejich využívání, snímky z kamerových systémů, ale také informace o provozním stavu semaforů. To vše je navíc dostupné i v mobilní aplikaci.

Nový impuls

S nárůstem dopravy a s rozvojem smart cities v posledních letech začalo více měst pociťovat potřebu dohledu a poskytování informací nejen o automobilové dopravě, ale o stavu mobility jako takové. Ani větší města totiž nemají k dispozici data o aktuálním stavu dopravy, protože nevlastní potřebnou síť dopravních detektorů. V menších městech zase automobilová doprava, většinou s výjimkou parkování, netvoří zásadní problém. Chtějí se proto věnovat i jiným druhům dopravy – MHD, cyklistice, elektromobilitě či sdílení dopravních prostředků. Vycházíme těmto potřebám vstříc, a tak můžeme na platformě SMARTiC dodat nejen moduly pro uvedené skupiny mobility, ale také pro nehodovost, blokové čištění, zimní údržbu nebo plánované stavební akce s dopadem na dopravu ve městě.

Nejnovějším a velmi významným impulsem v oblasti budování dopravních informačních center ve městech bylo rozhodnutí ministerstva dopravy, že NDIC bude od dubna roku 2019 bezplatně poskytovat městům data z nově budovaného celostátního systému FCD. Data do tohoto systému bude zasílat flotila 150 tisíc vozidel, což zajistí reprezentativní pokrytí informacemi, ze kterých je možné určit rychlosti a dojezdové doby na hlavních tazích ve městech. Protože se na dodávce celostátního systému FCD podílíme, budeme hned od počátku dostupnosti těchto dat nabízet na platformě SMARTiC moduly pro jejich příjem a vyhodnocení.

Prvním příkladem takového nasazení je SMARTiC pro Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. (DPKV) realizovaný ve druhém pololetí roku 2018 (viz obázekr níže).

SMARTiC je tu zasazen do dopravního portálu  DPKV a, tak jako v předchozích implementacích, má část veřejnou a neveřejnou. Obsahuje události na dopravní síti, kamerové body a moduly k dopravním zátěžím z FCD, klade však důraz na informace o parkování a především MHD. V mapě i tabulkových přehledech zobrazuje polohu a stav vozidel veřejné hromadné dopravy, polohu a stav zastávkových informačních tabel a trasy linek jednotlivých spojů. Dispečerům DPKV poskytuje podrobnější provozní informace o spojích i dalších technologiích na dopravní infrastruktuře a umožňuje jim zadávat informace o mimořádnostech v dopravě, které systém ihned rozesílá registrovaným odběratelům. V oblasti výstupů pro odborníky a manažery dopravního podniku i magistrátu nabízí statistické výstupy provozu vozidel a zastávkových tabel, obsazenosti parkovišť, plynulosti dopravy a událostí na dopravní síti zejména pro potřeby vyhodnocení a plánování provozu veřejné dopravy.

SMARTiC tak dospěl do rychlého a účinného řešení pro dohled nad mobilitou měst bez ohledu na jejich velikost nebo na preference.

Ing. Zdeněk Pokorný, VARS BRNO a.s.

Odkazy na veřejné aplikace: http://dic.tsk-praha.cz/

http://www.dopravniinfo.cz/

https://www.doprava-brno.cz/

https://dopravniportal.dpkv.cz/dic/

Obrázky © VARS BRNO a.s

Kontakt: info@vars.cz, www.vars.cz

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services