Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Praha 3 ukazuje koncepční řešení měření hluku s využitím integrační platformy

Nadměrný hluk – věčný problém měst

10.4.2019 Hladina hluku je důležitým faktorem ovlivňujícím například atraktivitu dané oblasti pro bydlení nebo trávení volného času. Ke globálnímu posouzení stavu hlukové zátěže obyvatel na dané území slouží hlukové mapy. Odhaduje se, že v České republice je nadměrným hlukem zatíženo přes 300 tisíc obyvatel, v samotné Praze je nadlimitním hlukem zasaženo kolem 90 tisíc lidí.

Projekt Prahy 3 a jeho cíl

Není divu, že se pražské městské části problematice nadměrného hluku věnují, přestože odpovědnost za dodržování hlukových limitů spadá pod krajskou hygienickou stanici. Prověřují se většinou podněty občanů týkající se hluku z dopravy, stavebních prací, z průmyslové produkce nebo hudebních akcí. V reakci na zjištěná data jsou v řadě případů přijímána nápravná opatření, což zvyšuje kvalitu života v daných lokalitách.

Pro měření hladiny hluku v jedné z rušných oblastí Prahy 3 zvolil v září 2018 úřad městské části koncepční řešení prostřednictvím chytrých technologií. Cílem projektu nebyla pouze ochrana před škodlivými decibely, ale i získávání dlouhodobých údajů. Ty mají pomoci odhalit příčinu případných výkyvů nebo poskytnout podklad pro zkoumání kauzálních a korelačních vztahů s jinými nasbíranými, zdánlivě možná nesouvisejícími daty.

Technologie

Jádrem řešení je integrační platforma propojená s hlukovými zařízeními DeSense, která jsou složena ze dvou částí. Tou první je komunikační a řídicí jednotka zajišťující sběr dat ze senzoru a jejich následné odeslání do IoT (Internet of Things) sítě LoRaWAN. Druhou částí je samotný hlukový senzor. Ten pracuje v režimu „SLOW“, kdy snímání probíhá po dobu jedné vteřiny. Při snímání není použitý žádný akustický filtr. Senzory jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení (viz foto výše a vlevo). Mají sloužit nejen ke sběru dat pro další analýzy a využití, ale i jako nástroj pro okamžité upozornění v případech, kdy dojde k překročení škodlivé hranice. Podoba a umístění senzorů po instalaci nijak nenarušily okolní prostředí, což potvrdil i odbor životního prostředí.

Zajímavý problém vyvstal v průběhu testování. Během něho přišel výrazný pokles teploty, který zkresloval naměřené hodnoty. Projektový tým GORDIC odhalil příčinu nepřesností a úpravou senzorů zajistil optimalizaci. V listopadu 2018, ve fázi finalizace projektu, se upravila na míru podoba dashboardu, (viz obrázek níže) který slouží k prezentaci aktuálních i historických hodnot hluku. Součástí dodávky bylo i základní proškolení pověřené osoby objednatele a její seznámení s dodávaným řešením.

Důležitá součást infrastruktury smart city

Naměřená data z hlukových senzorů se odesílají přes IoT síť LoRaWAN do integrační platformy, která je součástí poskytované služby. Tato platforma transformuje naměřená data a přes otevřené aplikační rozhraní (RESTful API) je zprostředkovává k následné prezentaci prostřednictvím zmíněného interaktivního dashboardu. Navíc otevírá městské části možnosti pro budoucí propojení s dalšími prvky smart city.

Platforma může v budoucnu posloužit pro sjednocení veškerých chytrých technologií do jednoho fungujícího celku, který bude možné centrálně řídit – samozřejmě lokálně i vzdáleně. Obě varianty disponují maximálním možným zabezpečením srovnatelným s úrovní zabezpečení bankovních systémů.

Ve zjednodušení lze tuto platformu označit za otevřenou shora i zdola, což v praxi znamená, že dovede nejen do jednoho funkčního celku spojovat jak technologie stávající, tak i ty, které budou teprve v budoucnu objeveny. Umí ale poskytovat data v takové formě, že si lze uživatelské výstupy a rozhraní pro práci s nimi vytvářet a upravovat dle aktuálních potřeb. Senzory měřící hluk tak mohou v budoucnu být jedním z kamínků v mozaice komplexně a koncepčně vytvořené struktury chytrých technologií Prahy 3. Takovéto technologie tvoří důležitou součást technické infrastruktury pro koncept smart city, k němuž se Praha a její městské části hlásí a průběžně jej rozvíjejí.

Marek Řezáč

GORDIC spol. s r.o.

www.gordic.cz

Obrázek © GORDIC, Foto © Smartcityvpraxi.cz

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services