Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Kudy na mikromobilitu: příručka americké National League of Cities (NLC) užitečná i pro Česko

3.5.2019 Mikromobilita, tedy služba sdílených bicyklů a koloběžek, je považována za důležitou součást čisté městské mobility. Zároveň se však stává noční můrou mnoha světových měst, Prahu nevyjímaje. Zkušenosti a doporučení k mikromobilitě shrnuje příručka „Micromobility in Cities: A History and Policy Overview“ (Mikromobilita ve městech: přehled historie a politiky“), vydaná v dubnu 2019 americkou Národní ligou měst (National League of Cities – NLC), sdružující 19 tisíc amerických měst různé velikosti s celkem 218 milióny obyvatel. Ačkoli americké poměry jsou v mnoha ohledech odlišné od těch českých, základní myšlenky a principy příručky lze považovat za přínosné i v našich domácích podmínkách.

Příručka vychází ze situace masového nárůstu mikromobility v USA: Například jen v roce 2017 bylo v USA zaznamenáno celkem 35 miliónů jízd sdílenými bicykly – o 25 % více než předchozí rok. Mikromobilita se zároveň stává bojištěm mezi soukromými provozovateli těchto komerčních služeb a jejich regulátory z řad municipalit. Ti první často – a bohužel celkem úspěšně – uplatňují agresivní přístup „napřed vstoupit do města a pak požádat o prominutí“. Je přitom zřejmé, že vzájemná spolupráce mezi oběma tábory by byla mnohem efektivnější a vyústila by ve smysluplnou politiku městské mobility.

Příručka definuje některé důležité výzvy a příležitosti pro mikromobilitu ve městech.

Hlavním problémem mikromobility je bezesporu bezpečnost provozu. Automobily ohrožují mikromobilitu, která se tudíž přesouvá na chodníky a ohrožuje chodce. Problémem je také například používání ochranné přílby: Cyklista vyjíždějící na svém kole ji většinou má, zatímco chodec, který se chce náhodně někam dopravit na sdíleném bicyklu, většinou ne. Provozovatelé sharingových služeb k tomu zaujímají poněkud pokrytecký přístup: Na jedné straně zapřísahávají své uživatele, aby ochrannou přílbu používali, na druhé straně však nepodporují povinnost nošení příleb nařízenou městem (šla by proti jejich obchodním zájmům).

Jiným problémem jsou sdílené bicykly a koloběžky ponechané mimo vyhrazená stanoviště a překážející ve veřejném prostoru. Pokyny, které uživatelům ukládají disciplinované chování v tomto směru, jsou totiž zpravidla v praxi nevymahatelné.

Mezi příležitosti pro mikromoblitu naopak patří její možné využití pro přepravu na „poslední míli“ mezi stanicí veřejné dopravy a domovem či jiným cílem. Platí to zejména tam, kde je pro tradiční veřejnou dopravu provozování dostatečně husté sítě linek a zastávek finančně neefektivní.

Příručka dává municipalitám některá doporučení ohledně mikromobility, vycházející ze zkušeností amerických měst:

Je třeba předejít momentu překvapení, který způsobí komerční provozovatelé mikromobility. K tomuto účelu (i k dalším otázkám smysluplného rozvoje mikromobility) je užitečné sdílet dobré i špatné zkušenosti s ostatními městy.

Osvědčeným způsobem, jak zabránit nekontrolované mikromobilitě, je vytváření pilotních projektu. Dříve než soukromý provozovatel dostane od města povolení k provozování své sharingové služby, provozuje ji na zkoušku v omezeném rozsahu, přičemž jsou sledovány reakce veřejnosti a vliv služby na městskou mobilitu.

Důležité je mít na zřeteli bezpečnost, zejména bezpečnost rezidentů. Provozovatelé sharingových služeb budou povzbuzovat uživatele k pravidlům bezpečnosti a jejich dodržování, ale nebudou je sami prosazovat. Tato odpovědnost je plně na municipalitě.

Užitečné je naplánovat a vyžadovat předávání dat o jízdách od provozovatelů sharingových služeb. Tato data mohou být velmi důležitá pro vztahy mezi municipalitou a provozovateli mikromobility i pro celkové plánování městské mobility.

Rozvoj mikromobility není myslitelný bez potřebné infrastruktury. Je proto užitečné v tomto směru přehodnotit stávající dopravní infrastrukturu města.

Jak řečeno, jednou z velkých příležitostí mikromobility je její využívání tam, kde je tradiční veřejná doprava neefektivní. Mikromobilita tak může napomoci rovnému přístupu občanů k městské mobilitě a jejím službám. Tímto směrem je užitečné směrovat mikromobilitu z pozice města.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

Plné znění příručky je ke stažení zde

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Mobility hubs: město Leuven podporuje multimodalitu

1.2.2019 Čistá městská mobilita, to zdaleka nejsou jen „alternativní“ pohony automobilů ve městě. Znamená to celkovou koncepci městské mobility podporující používání více druhů dopravy na cestě od východiska k cíli, včetně významného podílu hromadné dopravy. Města se snaží takto vyváženou mobilitu podporovat různým způsobem. O zajímavém počinu zvaném „mobility hubs“, tedy centra, či uzly mobility, ve stotisícovém belgickém městě Leuven byla odborná veřejnost informována v lednu 2019.

Celý článek zde


E-komerce: hrozba i výzva městské mobilitě a přístup města Bruselu

25.1.2019 Jak konstatují mj. poznatky z evropského projektu ASSURED, mnohem větší hrozbou pro městskou mobilitu, než je individuální osobní doprava, se stále více stává městská nákladní doprava. Může za to zejména fenomén e-komerce, tedy prudký rozvoj internetového obchodu. Jeho důsledkem jsou rostoucí počty dodávkových automobilů zaplavujících městské ulice při navzájem nekoordinovaných rozvážkách zboží. Tento fenomén již nějaký čas zaznamenává také město Brusel a v lednu 2019 seznámilo odbornou veřejnost se svým přístupem k jeho řešení.

Celý článek zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services