Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Pražský dopravní podnik zahajuje předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli plné automatizace metra technologií CBTC

28.5.2020 Ve světě je dnes provozováno více než 60 plně automatizovaných linek metra, jejichž celková délka přesahuje tisíc kilometrů. Převažující technologií je přitom CBTC, tedy automatizace na principu pohyblivých bloků nezávislých na pevných kolejových obvodech, a tudíž umožňujících větší hustotu provozu i větší flexibilitu při řízení provozu. Tímto směrem míří i pražské metro. Jeho provozovatel, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), k tomu v květnu 2020 učinil důležitý krok: zahájil předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli automatických systémů metra.

Pražské metro a jeho nejvytíženější linka C

Pražské metro patří k nejvytíženějším podzemním drahám ve světě. DPP v ní ročně přepraví cca 433 milionů cestujících, tj. v průměru cca 1,2 milionu cestujících denně.

Nejkratší interval 115 sekund je ve špičce na lince C, na linkách A a B je pak nejkratší interval v délce 140 sekund.

Linka C je tak nejvytíženější linkou pražského metra. To způsobuje velkou citlivost na incidenty narušující pravidelnost provozu, např. nežádoucí vstupy či pády předmětů či osob do kolejiště. Navíc stávající technologie systému zabezpečení vlakové cesty metra na lince C neumožňuje další zkrácení intervalu ve špičce pod již zavedených 115 sekund. Navýšení přepravní kapacity a zkrácení intervalů až na 85 vteřin by právě umožnilo zavedení provozu bezobslužných vlaků.

Předpokládaná automatizace linek D a C

S automatizovaným provozem metra v Praze počítá DPP na nové lince D (viz plánek na obrázku), ale uvažuje o něm také na zmíněné lince C. Předpokládá přitom plně automatizovaný provoz bez nutnosti obsluhy (tzv. UTO – unattended train operation neboli stupeň automatizace 4), s využitím zmíněné technologie CBTC.

Jak patrno výše, při plném provozu jezdí vlaky na lince C na maximu kapacit a další navýšení provozu či zkrácení intervalů bude možné nabídnout až po nasazení automatického systému metra.

Mezi hlavní předpokládané výhody automatizace linky C patří

•    zvýšení přepravní kapacity a zkrácení intervalů až na 85 vteřin,

•    maximální flexibilita s možností okamžitě reagovat na přepravní poptávku,

•    modernizace vozového parku na dvou linkách současně (B a C),

•    zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu instalací nástupištních stěn s dveřmi, což vede jednak k eliminaci přerušení provozu jako následek mimořádných událostí, a jednak ke zvýšení plynulosti výstupu a nástupu cestujících do soupravy (eliminace držení dveří či jiné neukázněné chování cestujících, které zpožďuje odjezd soupravy ze stanice).

Oproti lince D je kromě toho možné automatizaci na lince C zahájit de facto okamžitě. V případě dřívějšího zavedení automatického systému metra na lince C bude navíc nový unifikovaný vlak i systém již homologován, což zrychlí zprovoznění nové linky D.

Záměrem DPP je mít jednotný technologický systém a soupravy pro obě linky C i D, proto jej připravuje jako jeden společný projekt. Předpokládá se také, že při objednávce automatických souprav pro obě linky pražského metra se dostaneme na výhodnější jednotkové ceny.

Automatizace linky C je zároveň součástí dlouhodobé koncepce obnovy vozového parku pražského metra. S postupným příchodem nových bezobslužných souprav metra na linku C plánuje DPP stávající vlaky M1 z linky C přesouvat na linku B. To by DPP umožnilo zahájit postupné vyřazování nejstarších souprav typu 81-71M z provozu.

DPP hodlá postupovat tak, aby při automatizaci linky C nebyl narušen její provoz. Výměna vozového parku na lince C v počtu 53 souprav by probíhala postupně několik let. Během tohoto přechodného období DPP předpokládá smíšený provoz stávajících souprav M1 s nově nasazovanými bezobslužnými vlaky až do plné automatizace linky C. Obdobným způsobem probíhala například automatizace linek 1 a 4 v Paříži.

Paralelní práce na stavební a technologické části

V neposlední řadě tu hraje roli časový faktor:

Proces přípravy veřejné zakázky, její samotný průběh a následná realizace dopravního systému automatického metra včetně dodávky souprav je časově náročný proces. Zahájení provozu na nové lince D je plánováno na konec roku 2027. Aby bylo možné tento termín splnit, je nutno paralelně pracovat nejen na stavební části projektu, ale i na realizaci dodávky nového automatického dopravního systému.

Ekonomicky tedy dává smysl, aby byl implementován souběžně nejen pro novou linku D, ale i pro modernizovanou linku C.

Předběžné tržní konzultace DPP s dodavatelským průmyslem

Předběžné tržní konzultace se DPP osvědčily u mnoha předchozích veřejných zakázek, pomohou totiž vyspecifikovat řadu souvisejících otázek.

DPP plánuje během uvedených předběžných tržních konzultací oslovit zejména přední světové výrobce v tomto tržním segmentu, např. kanadský koncern Bombardier, německý Siemens, francouzský Alstom, italskou společnost Ansaldo STS ze skupiny Hitachi, Thales, Stadler a další.

Cílem je získat veškeré informace i podklady pro správné a objektivní nastavení podmínek připravované veřejné zakázky na dodávku jednotlivých komponent automatického systému metra pro modernizaci stávající linky C a novou linku D. Jde o to, aby výsledné zadávací podmínky reflektovaly aktuální nabídku trhu, a přitom co nejlépe odpovídaly potřebám Prahy a DPP a současně byly nastaveny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

První kolo konzultací poběží zhruba do poloviny července 2020, vypsat veřejnou zakázku DPP plánuje předběžně v průběhu první poloviny roku 2021.

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím podkladů DPP

Obrázek © DPP

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Krakov testoval tramvaj bez řidiče

3.3.2020 Krakov je jedním z polských měst široce se angažujících v oblasti inovativní městské dopravy (viz například naše reportáž o krakovských elektrobusech). Na konci ledna 2020 zažila krakovská tramvajová doprava provozovaná městským dopravcem MPK pozoruhodnou událost: Vůbec poprvé v Polsku zde byl během noci testován automatický provoz tramvaje bez řidiče.

Celý článek zde


Proměnlivé dveře pro nástupištní stěny řeší různé vlaky metra na stejné lince

6.12.2019 Nástupištní stěny představují investičně náročný, ale zaručeně spolehlivý způsob, jak nejen zabránit pádu osoby do kolejiště metra, ale také, jak zabránit zastavení provozu při pádu věci. Zatímco tomu prvnímu lze zamezit i například technologiemi na bázi senzorů, tomu druhému zabrání jen skutečná fyzická zábrana v podobě pevné stěny s dveřmi. Jak ale instalovat nástupištní stěnu tam, kde jezdí, nebo do budoucna mohou jezdit, různé vlaky? Řešení předvedla začátkem prosince 2019 singapurská firma ST Engineering na veletrhu AusRAIL Plus v australském Sydney.

Celý článek zde

Bezobslužné metro v Kodani: bezobslužný provoz, nová linka i zajímavá organizace a financování

24.10.2019 V září 2019 byla zprovozněna třetí, okružní linka kodaňského metra, fungujícího od počátku jako plně bezobslužné. To je příležitost podívat se na tento dopravní systém blíže. Je totiž bezesporu zajímavý, a to jak po stránce technické, tak ekonomické a organizační.

Celý článek zde


Zpráva UITP: 64 plně automatizovaných linek metra o délce 1026 km ve 42 městech světa, převažuje CBTC

4.6.2019 Mezinárodní unie veřejné dopravy UITP publikovala v květnu 2019 dokument „World Report on Metro Automation 2018“, tedy „Světovou zprávu o automatizaci metra 2018“. Je z ní zřejmé, že plně automatický provoz metra s provozem bez řidičů se stávají stále oblíbenějším konceptem při rozvoji městských rychlodrah. Technologie CBTC jsou přitom převažující, byť ne jedinou, alternativou této automatizace.  

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city. Je to příběh z konzultační praxe konzultační firmy provozující tento portál. Rozumné Město a Smart Kocourkov jsou fiktivní názvy dané skutečným městům. Jak název napovídá, tento příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, méně rozumný. Články z této brožury také publikujeme na našich portálech. 

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services