Přečtěte si: Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Osvědčená praxe pěti českých měst s využitím technologie 5G

20.4.2022 V polovině dubna 2022 publikovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) dokument „Shrnutí projektu – Best Practice Dokument 5G pro 5 měst“. Uvádí v něm první poznatky z aplikace technologie 5G v pěti českých městech. Z tohoto dokumentu zde vybíráme stručné případové studie těchto měst a hlavní společný závěr.

Síť 5G a soutěž pro česká města

Síť 5G (neboli pátá generace bezdrátových systémů) je telekomunikační standard mobilní sítě, který technicky navazuje na předchozí standard 4G. Hlavním přínosem nové technologie je významné, přibližně desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti až na 20 Gbit/s a latence (zpoždění mezi požadavkem na provedení akce a okamžikem, kdy je tento požadavek zpracován) pod 1 milisekundu (ms). Kromě obsloužení více zařízení současně to umožňuje také využívání nových technologií náročných na objem přenášených dat.

Pro optimalizaci výkonu státní správy a územních samospráv při realizaci konceptu chytrých měst, obcí a regionů a budování digitální infrastruktury, byla ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem pro místní rozvoj připravena soutěž 5G pro 5 měst. Ze soutěže vzešlo 5 vítězných soutěžních návrhů testování sítě a technologie 5G, služeb a aplikací ve městech Bílina, Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary a Jeseník.

Bílina

Město se potýkalo se zajištěním dostatečně výkonné konektivity pro provoz kamerového systému. Nové mikrovlnné spoje představovaly vysoké investiční náklady, infrastruktura optických sítí nebyla městu k dispozici.

Tento stav limitoval plnohodnotné využívání a další rozvoj kamerového systému, nedostačující konektivita měla vliv na kvalitu přenášeného obrazu, stabilitu přenosu (negativní meteorologické vlivy) a možnost připojení nových zařízení.

Testování bezdrátových sítí standardu 4G prokázalo, že výkonnostně nedostačují jak z hlediska kapacity, tak latence. Spuštění a využití 5G na území města umožnilo řešení těchto limitací pro vybrané kamerové body a nad rámec zajištění konektivity pro mobilní kamery i strážníky a vozidla městské policie v terénu.

Ústí nad Labem

5G podporuje snazší implementaci inovativních řešení zejména v oblasti bezpečnosti dopravy. Výkonná bezdrátová konektivita umožnuje realizovat inteligentní bezpečnostní opatření i v okrajové části města, kde doposud nebyla dostupná potřebná infrastruktura (optické či metalické sítě) nutná k realizaci technicky pokročilých záměrů.

Nově přístupná síť umožňuje vzájemné propojení několika typů zařízení (kamery, digitální ukazatele, laserové senzory), jejich vzájemnou komunikaci, autonomní vyhodnocování situace a také vzdálené řízení v reálném čase, které by standardní bezdrátové přenosové sítě neumožňovaly. Řešení slouží pro včasné informování řidičů o přítomnosti chodců na vozovce a umožňuje inteligentní řízení dopravy dle skutečné aktuální situace.

V širším kontextu budou veškeré pokročilé funkcionality 5G standardu umožňovat realizaci inovací při rozvoji polygonu autonomní mobility U SMART ZONE, kde bude tato síť umožňovat bezpečnou komunikaci a přenos dat v rámci zařízení, vozidel i osob.

Plzeň

Plzeň využívá 5G jako nástroj podpory rozvoje inovačního ekosystému a plošně integruje tento standard do svých projektových aktivit. Využívá 5G nejen jako výkonnější náhradu stávající konektivity, ale i pro vývoj zcela nových řešení, která budou schopná naplno využít potenciálu a pokročilých síťových funkcionalit, kterými 5G disponuje.

Technologie bude na území města operovat jako přenosová síť pro vývoj autonomní tramvaje, je využívána pro připojení dronu a přenos obrazu o vysoké kvalitě při zásazích Integrovaného záchranného systému. V rámci krizového řízení také umožní přenos objemných dat ze 3D digitálního dvojčete města do zařízení velitele zásahu přímo v terénu. Bude fungovat jako páteřní datová infrastruktura pro vybrané procesy metropolitního dispečinku a v neposlední řadě umožňuje zvýšení kvality výzkumu a vývoje v robotických laboratořích, kde přispívá i ke vzdělávání a rozvoji mladých talentů.

Karlovy Vary

Karlovy Vary se zaměřily na oblast zvyšování efektivity a bezpečnosti veřejné dopravy, využití pro digitalizaci zdravotnictví a dále na škálování přínosů 5G široké veřejnosti v oblasti kultury a zábavy. Ve spolupráci s Dopravním podnikem Karlovy Vary 5G umožní vzájemné propojení autobusů MHD a jejich komunikaci se světelnými signalizačními zařízeními, dalšími účastníky dopravy a v neposlední řadě dalšími prvky mobility (parkoviště, odstavné plochy, zastávky). Smyslem kooperativních systémů je přinášet řidičům cílené, včasné a kvalitní dopravní informace a zároveň poskytovat aktuální informace o provozu pro provozovatele dopravy, správce komunikací i uživatele MHD.

Takto pokročilé řešení by nebylo možné realizovat s využitím starších generací sítí. Přínosy 5G byly prokázány také v rámci konceptu eHealth, respektive záchranné (emergency) telemedicíny. Velká přenosová kapacita a rychlost umožnila implementaci pokročilé funkce do aplikace Záchranka v podobě živého přenosu videa ze zařízení uživatele na dispečink IZS. Operátor tak získává mnohem lepší situační povědomí, které využívá pro lepší odhad situaci.

Jeseník

Jeseník v rámci svých aktivit také cílí využití 5G na koncept e-health v reakci na stávající bariéry dostupnosti odborných lékařských vyšetření pro obyvatele Jesenicka. Konektivita umožní širší využití moderních technologií při péči o seniory a handicapované občany včetně zajištění tele-konzultací praktickými lékaři a specialisty, zejména díky přenosu dat z diagnostických přístrojů a zajištění kvalitního obrazu a zvuku pro oboustranně uživatelsky přívětivou online komunikaci.

5G v Jeseníku pomáhá i mladým. Nový typ konektivity rozšiřuje možnosti a zvyšuje úroveň technologického zázemí robotického týmu R.U.R. Gymnázia Jeseník – umožňuje realizovat náročnější robotické projekty (například programování jemné motoriky) nebo autonomní proces rozhodování během kooperačních úloh s dalšími roboty.

Stejně jako Plzeň, Jeseník rovněž identifikoval potenciál 5G v kontextu bezpilotních letadel – dronů. Více se však zaměřuje na aspekt vzdělávání. Dronové centrum umožní studentům výcvik pilotáže, nová konektivita významným způsobem zvyšuje kvality připojení mezi pilotem a strojem s dopadem na preciznost ovládání, přenos obrazových dat a další.

Závěrem

Výsledky projektu 5G pro 5 měst v praxi potvrdily předpoklad, že klíčem k inovaci je tvorba funkčních ekosystémů, kde aktivně spolupracují samosprávy, průmysl, zástupci lokálních podnikatelů, vzdělávací a výzkumné instituce a samotní obyvatelé měst. Díky této spolupráci a sdílení poznatků je možné tvořit řešení, která přináší skutečnou přidanou hodnotu.

Podmínkou je rovněž aktivní participace s ohledem na přípravu, testování, zlepšování a škálování projektů, které využívají potenciál 5G konektivity, návazných technologií a aplikačních řešení.

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím podkladů MMR ČR

Obrázek © MMR ČR

Další informace a odkaz na dokument ke stažení zde 

 Přečtěte si také:

Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Inteligentní nabíjení pro chytrá města

21.3.2022 Snaha po snižování klimatických dopadů dopravy vede jednak k širšímu uplatňování osobních a nákladních elektromobilů, a jednak k elektrifikaci městských autobusů. Se zvětšujícími se parky elektromobilů a elektrobusů vzniká potřeba inteligentního řízení spotřeby energie při jejich nabíjení, ať už v síti veřejných nabíjecích stanic, nebo v garážích firemních elektromobilů. Cíle jsou přitom vždy stejné: stabilita, bezpečnost a hospodárné fungování energetické soustavy. Odpověď na tuto výzvu nabízejí systémy inteligentního energetického managementu nabíjecí infrastruktury. Takovýmto systémem je HIGH-LEIT iNLM od společnosti Vivavis.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Elektromobilita jako součást konceptu inteligentních měst vytváří příležitost k efektivnímu využívání osobních a užitkových elektromobilů pro ozdravění prostředí ve městech a regionech. Zároveň otevírá možnosti spolufinancování z evropských zdrojů pro příslušně zaměřené projekty. Konference Efektivní elektromobilita ve smart city se těmito tématy zabývá a je určena odborné veřejnosti z řad municipalit, městských služeb, průmyslu a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services