Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Tram-train neboli vlakotramvaj: příležitosti a úskalí, zájem Středočeského kraje

27.10.2023 Dopravní systémy typu tram-train, kombinující městskou tramvaj a příměstskou železnici, pro něž se vžilo české pojmenování „vlakotramvaj“, nejsou v zahraničí ojedinělé. O jejich nasazení se již desítky let uvažuje – na různé úrovni podrobností a s různými závěry – také v ČR. Možnosti provozu vlakotramvají či podobných vozidel nyní prověřuje Středočeský kraj v souvislosti s dopravní obslužností ve čtyřech oblastech těsně navazujících na Prahu.

Systémy tram-train

Systémy tram-train, tedy vlakotramvaje, jsou charakteristické tím, že vedle své vlastní tratě sdílejí při provozu tratě celostátní železnice a městské tramvaje. Technologie a ovládání vlakotramvají si tak musí poradit s rozdílnou infrastrukturou a pravidly provozu městské tramvaje a příměstské železnice.

Základní podmínkou je shodný rozchod kolejí. Ten sám však nestačí. Koleje celostátní železnice a městské tramvaje budou mít zpravidla odlišný tvar a další technické parametry. Tomu se musí mimo jiné přizpůsobit tvar kol (okolků) vlakotramvaje.

A nejen to. Celostátní tratě a městské tramvaje mají odlišný průjezdný profil s odlišnými rozměry a odlišnou výškou nástupišť a jejich vzdáleností od osy koleje. Tramvaje jsou například stavěny pro výšku nástupišť několik centimetrů. Naproti tomu nástupiště na celostátních tratích mají výšku 55 cm nad temenem kolejnic, u sypaných nástupišť nejméně 25 cm. Tramvajová vozidla jsou široká nejčastěji kolem 2,5 m, železniční vozidla kolem 3 m. I tyto rozdílnosti musí překonat konstrukce vlakotramvaje.

Vlakotramvaj si musí také poradit s odlišným systémem elektrifikace. Kupříkladu pražské nebo brněnské tramvaje používají napájení 600 V DC. Naproti tomu elektrické vlaky na v okolí Prahy mají napájení 3000 V DC a vlaky v okolí Brna 25 kV 50 Hz AC.

V neposlední řadě je nutno pamatovat na bezpečnost. I „lehké“ tramvajové vozidlo pro systém tram-train musí být přiměřeně odolné proti nárazu v provozu na celostátních tratích. Vozidlo musí mít také potřebné označení a signalizační zařízení k provozu městské tramvaje i celostátní železnice. Zároveň musí být kompatibilní se zabezpečovacími a komunikačními zařízeními a způsoby organizace dopravy v obou těchto dopravních systémech.

Přes všechny uvedené výzvy, které tento systém klade, je o něj v zahraničí zájem. Představují totiž – kromě jiného – způsob, jak zvýšit efektivitu zpravidla málo využívaných příměstských tratí tím, že je bez přestupu napojí na městský tramvajový systém, čímž zvýší jejich atraktivitu pro cestující.

První takovýto systém vznikl již v 80. letech minulého století v okolí německého města Karlsruhe. Jedním z nejnovějších je linka T13 v okolí Paříže.

Studie vlakotramvaje pro Středočeský kraj

Nasazení vlakotramvaje vnímá kraj jako možnost dalšího rozvoje kolejové dopravy ve Středočeském kraji, a to i na tratích, které jinak nemusí mít pro klasickou železnici smysl.

Radní kraje proto schválili v druhé polovině října 2023 zadání dvou zakázek na provedení studií legislativní a provozně-technické dvěma vybraným dodavatelům. Zakázky připravila Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

Oba dokumenty by měly být hotové do konce června 2024. Další termíny, například zahájení výstavby železnic a rozjezdu techniky, by měly vzejít právě z nich. Celková cena zakázek je zhruba 3,3 mil. Kč vč. DPH.

Legislativní studie

Kromě výše popsaných technických problémů mají systémy tram-train v českých podmínkách ještě další úskalí: Na provoz vlakotramvají a podobných lehkých kolejových vozidel není prozatím nastavená česká legislativa. Legislativní studie, kterou zpracuje firma Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., mobility consultancy & advisory, proto dodá rešerši a analýzu právních a technických norem stávajících provozů v zahraničí a možnost implementace do našeho práva. Vzorovými zeměmi budou Německo a Maďarsko.

Německo bylo vybráno proto, že s provozem těchto systémů zde mají mnohaleté zkušenosti, a to hned v rámci několika integrovaných dopravních systémů. Analýza maďarské legislativy má odhalit reálné možnosti zavedení do českého právního prostředí, neboť systém vlakotramvají je zde poměrně nový a na rozdíl od Německa se tak bylo nutno vypořádat s většími technickými i legislativními překážkami v rámci postupného zpřísňování bezpečnostních, hlukových, ale i jiných limitů a norem, včetně aktuálních podmínek stanovených Evropskou komisí.

Provozně-technická studie

Provozně-technickou studii využití vlakotramvají, případně jiných lehkých vozidel tramvajového typu, připraví společnost PROVED. V ní se zaměří na vlastní technické řešení u 4 konkrétních oblastí:

•    železniční trať Praha – Hostivice – Rudná u Prahy,

•    železniční trať Čelákovice – Neratovice,

•    železniční trati Praha – Vrané n. V. – Čerčany/Dobříš,

•    soubor železničních tratí 012, 013, 014, 212 a 235 (viz mapka).

Studie by měla analyzovat a navrhnout vhodný dopravní koncept pro zajištění obslužnosti v daných oblastech. Obsahovat by měla i předpokládané náklady na úpravu infrastruktury, a to pro vlakotramvaje, lehká kolejová vozidla i tramvaje.

Studie bude pro každou lokalitu obsahovat například analýzu současného stavu, definování příležitostí a dopravního potenciálu území pro střednědobý a dlouhodobý horizont, návrh modernizace dopravně-technologického provozního konceptu, předpokládaný vozbu, resp. vhodnost typů vozidel atd.

Studie v neposlední řadě zahrne také možný vznik pilotních projektů, které by chtěl Středočeský kraj vytvořit se Správou železnic.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázek © Správa železnic, redakčně upraveno

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
Další carport s fotovoltaickými zdroji bude mít Česká zbrojovka v Uherském Brodě

14.9.2023 Po úspěšném provozu u jaderné elektrárny Dukovany bude mít tamní carport následovníka, tentokrát u České zbrojovky v Uherském Brodě. Stejně jako v Dukovanech bude nové parkoviště zastřešovat fotovoltaická elektrárna. Takovéto carporty mohou být inspirací i pro obdobné municipální projekty.

Celý článek zde
Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services