Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Pokračování podpory nákupu elektrických autobusů z Integrovaného regionálního operačního programu

3.12.2021 V současné době prakticky dobíhá programové období evropských dotací 2014–2020 a začíná následující období 2021–2027. Tento článek shrnuje, co to znamenalo a znamená pro spolufinancování investičních projektů nízkoemisních a bezemisních vozidel z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

IROP 2014–2020

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) i v roce 2021 pokračuje v podpoře obnovy nebo rozšíření vozového parku veřejné dopravy v programovém období 2014–2020. Finanční prostředky formou dotace na nákup vozidel totiž budou v programu čerpány až do roku 2023.

V IROP 2014–2020 je ve vybraných výzvách specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy na území České republiky mimo území hl. m. Prahy podporován nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu v závazku veřejné služby. Mezi podporovaná bezemisní vozidla patří kromě tramvají a trolejbusů pro městskou drážní dopravu také autobusy na elektřinu nebo vodík.

Příjemci dotace jsou téměř výhradně dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Míra podpory celkových způsobilých výdajů projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí v IROP standardních 85 %.

Na podporu nákupu vozidel Řídicí orgán IROP vyhlásil celkem 5 výzev (viz tabulka na protější straně). Z toho 3 výzvy byly určené pro celé území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy, resp. pro území tzv. uhelných regionů (tj. individuální výzvy č. 20, 89 a 93), a 2 výzvy určené výhradně pro projekty na území metropolitních oblastí a významných aglomerací s výjimkou hl. m. Prahy (tj. integrované výzvy č. 50 a 51).

Ve specifickém cíli 1.2 IROP bylo schváleno 95 projektů nákupu vozidel za 8,4 mld. Kč z EFRR, aktivita tak představuje téměř 60 % reálné alokace specifického cíle. Na přelomu let 2020 a 2021 dopravci úspěšně dokončili několik dalších projektů.  Příkladem takových projektů v oblasti bezemisních vozidel je nákup pěti elektrobusů společností ČSAD AUTOBUSY České Budějovice pro městskou hromadnou dopravu v Písku (viz foto níže) nebo zavedení sedmi parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Jihlavě (viz foto nahoře).

Hlavní pozornost na všech úrovních, od implementační struktury operačních programů, přes Evropskou komisi až po potenciální žadatele, se nyní přesouvá na nové programové období, které odstartovalo 1. 1. 2021.

Vzhledem k celospolečenským událostem posledních dvou let a novým cílům a nástrojům na úrovni Evropské unie se však příprava všech operačních programů včetně IROP 2021–2027 prodlužuje. Z objektivních důvodů tak nedojde ke schválení IROP 2021–2027 ze strany Evropské komise a následnému vyhlášení prvních výzev programu dříve než v první polovině roku 2022.

IROP 2021–2027

Nové programové období s sebou přinese několik novinek. Zaměření a rozsah podpory neurčují pouze věcné evropské, potažmo české strategické dokumenty, ale také nová pravidla tematické koncentrace podpory z EFRR. Cíl politiky 2 Zelenější, bezuhlíková Evropa tak například musí zaujímat alespoň 30 % alokace EFRR pro Českou republiku, stejný minimální podíl zároveň musí zaujímat intervence přispívající k naplňování klimatických cílů.

Dochází ke změně podílu financování, a to následujícím způsobem:

85% příspěvek z EFRR zůstane v případě projektů realizovaných v tzv. méně rozvinutých regionech (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj).

Naopak projekty v tzv. přechodových regionech (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina) budou muset vystačit se 70% příspěvkem EFRR,

Projekty v Praze budou mít nárok na podíl spolufinancování z EFRR ve výši 40 %.

Kategorizace regionů pak bude mít dopad i na vyhlašování výzev, Řídící orgán IROP bude vyhlašovat výzvy v jedné aktivitě vždy samostatně pro každou kategorii regionů. Novinkou v IROP bude i vyhlášení samostatné výzvy na podporu nákupu vozidel veřejné dopravy na území hl. m. Prahy.

Současná verze Programového dokumentu IROP navrhuje pro specifický cíl 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství více než 21 mld. Kč z EFRR.

I když dochází oproti předchozímu období k významnému nárůstu prostředků vyčleněných pro cyklistickou dopravu, mezi podporovanými aktivitami bude opět dominovat nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, s navrhovanou alokací téměř 8 mld. Kč z EFRR.

Jedná se o následující dílčí aktivity:

•    nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku;

•    nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů);

•    nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.                           

Navíc se počítá s podporou výstavby plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu, pokud se podaří s Evropskou komisí dojednat podmínky veřejné podpory.

Přidělování podpory ve specifickém cíli 2.1 IROP 2021–2027 bude probíhat opět nejen prostřednictvím již zmíněných individuálních výzev vyhlašovaných Řídicím orgánem IROP, ale také prostřednictvím tzv. integrovaných výzev pro metropolitní oblasti a aglomerace – všechna tato území pojme integrovaný nástroj ITI.  Počítá se taktéž s obdobnými oprávněnými žadateli, v případě vozidel především s dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Hodnocení projektů opět zajistí Centrum pro regionální rozvoj České republiky, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj.

Důležitým aspektem všech dopravních projektů bude stále soulad s principy udržitelné mobility. Všechna města nad 40 tisíc obyvatel, na jejichž území budou realizovány tyto projekty, budou muset disponovat plnohodnotným plánem udržitelné městské mobility. V menších obcích a městech budou žadatelé své projekty strategicky odůvodňovat, popisovat jejich návaznost a partnerský přístup při přípravě tzv. Kartou souladu projektu s principy udržitelné mobility. Projekty budou muset být realizovány v městské oblasti (metropolitní území, aglomerace, regionální centrum) nebo zajišťovat obsluhu a dostupnost městské oblasti udržitelnými druhy dopravy. Kromě toho budou muset splňovat další kritéria přijatelnosti, která jsou aktuálně předmětem jednání s partnery.

Po vyčerpání prostředků z IROP 2021–2027 bude čistá mobilita v segmentu veřejné dopravy financována z prostředků Modernizačního fondu (SFŽP). Z Operačního programu Spravedlivá transformace (MŽP) se předpokládá financování komplexních projektů na území uhelných regionů. Národní plán obnovy (MPO) doplňkově podpoří nákup bezemisních silničních vozidel pro městskou hromadnou dopravu v Praze. I vzhledem k rozdílným kritériím a časovému nastavení by tak nemělo docházet k překryvu podpory z různých zdrojů.

Martin Janda, MMR ČR

Foto © MMR ČR

 Přečtěte si také:

Vyšla brožura „Elektrické autobusy pro město X“

29.11.2021 U příležitosti jubilejního, desátého běhu naší konference „Elektrické autobusy pro město“ vydáváme stejnojmennou brožuru, která obsahuje čtivé informace ze světa elektrických autobusů, souvisejících technologií a možností jejich financování. Jak se dočtete hned v prvním článku, jeden rok se tato konference konala dvakrát a byl k tomu dobrý důvod. Proto tedy desátý běh následuje už devět let po tom prvním, uspořádaném v roce 2013.

Celý článek zde


Nárůst vozidlových parků, standardizace a diverzifikace produktů a služeb: zpráva z jubilejní, desáté konference Elektrické autobusy pro město

24.11.2021 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 24. 11. 2021 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala jubilejní konference Elektrické autobusy pro město X, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services