Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Elektrické autobusy pro město – výroční ohlédnutí za devíti konferencemi  

Začalo to studií E-mobilita v MHD

6.12.2021 Počátkem roku 2013 se naše konzultační firma, zaměřená na moderní technologie v dopravě a energetice a podporu jejich uplatnění v praxi, začala blíže zabývat fenoménem elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie.

Od roku 2011 jezdily na linkách ostravské MHD čtyři průkopnické elektrobusy SOR, vyvinuté s vydatným přispěním tamního výrobce Ekova Electric (dnes Škoda Ekova). Neratovickou městskou linku tehdy pro změnu příležitostně obsluhoval experimentální český palivočlánkový autobus TriHyBus, o nějž se zasloužil ÚJV Řež.

V Evropě i jinde ve světě se tou dobou postupně profilovaly základní koncepce bateriových elektrobusů s pomalým nočním a s rychlým průběžným dobíjením. V menším měřítku se podobně profilovaly koncepce a konstrukce palivočlánkových autobusů, hnány lákavou představou elektrického pohonu v kombinaci s dojezdem stejným jako u dieselových autobusů. Ekonomickou efektivnost těch posledně jmenovaných zlepšovaly elektrické hybridní sestavy a s bateriovým zásobníkem energie pod trolejbusovými sběrači tu vznikal fenomén parciálního trolejbusu.

Byla to zkrátka doba plná kvasu nových technologií pro autobusy, které nabízely netušené příležitosti, ovšem žádaly si také nové znalosti, nový přístup k pořizování a provozování a v neposlední řadě, za jejich celospolečenské přínosy bylo nutno si připlatit.

V partnerství s oslovenými výrobci a Sdružením dopravních podniků ČR, jehož nadšení pro elektrické autobusy na vedoucích místech nám otevíralo dveře k jeho členům, tak v létě 2013 vznikla naše studie s názvem E-mobilita v MHD. Tato studie si vytkla za cíl srozumitelnou formou shrnout a zobecnit tehdejší poznatky ze světa elektrických autobusů a dokreslit je případovými studiemi z praxe. Soudě podle ohlasů se jí podařilo tento cíl naplnit, a podpořit tak zájem o elektrické autobusy u provozovatelů i financujících subjektů.

2013: Závěrečný seminář ke studii a elektrobus Rampini

Výsledky studie spolu s dalšími zajímavými technickými řešeními pro elektrické autobusy i možnostmi jejich financování byly prezentovány široké odborné veřejnosti hned v říjnu téhož roku. Ve spolupráci s Veletrhy Brno byla při tamním veletrhu Eurotrans uspořádán doprovodný seminář s názvem Elektrické autobusy pro město. Nikdo ze zúčastněných (ze všech nejméně my sami) tehdy netušil, že tím dáváme základ jedné užitečné tradici.

V závěrečné zprávě z tohoto semináře se můžeme dočíst například následující:

„Elektrické autobusy jsou perspektivním směrem ekologické MHD značně přesahujícím svým významem a potenciálními přínosy odvětví dopravy… Technologie elektrických autobusů, jejich pohonů a dobíjecí (či plnicí) infrastruktury se rychle vyvíjejí a na každý problém je řešení, například v podobě průběžného dobíjení elektrobusů nebo energetických zásobníků u trolejbusů.

Autobus MHD je zařízení na přepravu cestujících podle jízdního řádu. Je proto třeba jejich konkrétní technické řešení uzpůsobit požadavkům konkrétního přepravního trhu, ne naopak. Znamená to zasadit provoz elektrických autobusů do kontextu celkové dopravní a urbanistické strategie daného města a regionu.“

Tyto závěry a principy platí dodnes. Konference zároveň apelovala na nutnost spolufinancování investic do elektrických autobusů z veřejných zdrojů a sjednocení přístupu k financování „čisté mobility“ na vládní úrovni.

U příležitosti tohoto semináře a veletrhu byl od vídeňského dopravce na ukázku zapůjčen elektrický midibus Alé electric od italského výrobce Rampini, uzpůsobený pro průběžné dobíjení dvoupólovým pantografem z troleje (viz foto vpravo nahoře). Návštěvníky vozil „po Brně zeleně“, jak pravil slogan na jeho bocích.

Tentýž výrobce Rampini, s mnohem širším portfoliem elektrických autobusů, je nyní u desátého běhu konference jejím hlavním partnerem. Náhoda nebo symbolika? Možná obojí. 

2014: Dvojí konference – elektrobus na míru dopravnímu systému města, potřeba financí

Rok 2014 měl být prvním rokem programového období pro evropské dotace, do nichž se vkládaly naděje na spolufinancování elektrických autobusů. Možné dotace však nabraly zpoždění. Situace se měnila ne snad každou minutou, ale jistě každým týdnem či měsícem, a bylo nutno komunikovat nové informace. Mezi tím se i nadále rychle rozvíjely související technologie a vznikaly nové poznatky z provozu elektrických autobusů. To vše bylo důvodem, proč se Elektrické autobusy pro město konaly v roce 2014 hned dvakrát, na jaře a na podzim. 

Jarní běh se, stále ještě jako „seminář“, konal opět v Brně, tentokrát jako doprovodný program veletrhu Amper. V jeho závěrečné zprávě byl vyjádřen mimo jiné následující princip, který je stále aktuální: „Současné technologie nabízejí osvědčená i zcela nová řešení pro elektrobusy a trolejbusy a jejich infrastrukturu – jednoduchá i složitá, levnější i nákladnější. Je třeba umět zvolit to správné pro konkrétní potřeby daného dopravního systému.“

Na podzim téhož roku se Elektrické autobusy pro město, tentokrát již pod výstižnějším označením „konference“ usídlily v Praze na autobusovém veletrhu Czechbus, tehdy pořádaném v historickém prostředí Průmyslového paláce (viz foto níže), a staly se od té doby jeho nedílnou součástí.

Nejdůležitější a očekávanou novinkou byly informace o připravovaném Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a Praha-pól růstu jako zdrojích spolufinancování elektrických autobusů z evropských fondů. V té souvislosti byl především vznesen apel na kvalitně připravené projekty. Na první dotační výzvy však bylo nutno ještě počkat.

Poprvé se zde také představily dosud nezvyklé možnosti parciálních trolejbusů co do nezávislého dojezdu, a ovšem také problém související legislativy, tedy parciálního trolejbusu jako drážního vozidla, byť i jedoucího nezávisle po silnici.

2015: Potřeba standardizace nabíjení a očekávání dotačních výzev

Konference Elektrické autobusy pro město na veletrhu Czechbus 2015, již čtvrtá v pořadí, se nesla ve znamení publika stále poučenějšího o potřebnosti elektrických autobusů v MHD. Jak mimo jiné praví zpráva z této konference: „Jestliže v uplynulých letech se vedly diskuse o tom, zda a proč je třeba elektrifikovat městskou dopravu všude tam, kde to dává smysl, dnes se již diskutuje především o tom, jak.“

Poprvé tu zaznívá potřeba standardizace dobíjecího rozhraní bateriových elektrobusů, která je podmínkou jejich budoucí interoperability. Je přitom sledováno, jak ve světě probíhá překotný proces vývoje a testování různých řešení spolu se snahou o přijetí některého z nich jako standardu.

Poprvé tu také zaznívá pojem smart city, u nějž jsou elektrické autobusy vymezeny jako důležitá součást jeho městské mob ility.

A ovšem, napjatě se očekávají první výzvy z IROP, plánované na začátek roku 2016.

2016: OppCharge, autonomní minibusy a velká poptávka po dotacích na elektrobusy

„Půlkulatý“ pátý běh konference ukázal mimo jiné další vývoj v oblasti standardizace nabíjecího rozhraní. Poprvé se zde představila technologie čtyřpólového rychlého nabíjení reverzní pantografovou konzolí OppCharge, která si v následujících letech vydobývá postavení prvního světově uznávaného standardu.   

Poprvé na Elektrických autobusech pro město byly představeny i autonomní elektrické minibusy jako cesta ke „třetímu druhu“ dopravy, vyplňujícímu mezeru mezi individuální dopravou a velkokapacitní veřejnou dopravou.

Pokud jde o finance, ukázala se především zvýšená poptávka po štědrých dotačních zdrojích z IROP, která značně převýšila původně alokované zdroje. Tak trochu v jejich stínu zůstávaly možnosti spolufinancování z návratných bankovních zdrojů.

2017: „Velký třesk“ elektrobusů, postupující standardizace nabíjení a chytré technologie

Šestý běh konference se nesl ve znamení prudkého rozvoje evropského trhu elektrických autobusů, přirovnávaného k rozpínajícímu se vesmíru. Jak uvádí závěrečná zpráva, počet ve světě i v Evropě provozovaných elektrobusů se v roce 2016 oproti předchozímu roku zdvojnásobil. Na evropském trhu nabízí více než 30 dodavatelů celkem více než 80 typů elektrických autobusů. Přes 60 % z nich se tu objevuje od roku 2015, z čehož téměř polovina teprve od roku 2017.

Je rovněž patrný postupující trend v oblasti standardizace, jak konstatuje zpráva z konference: „Na trhu nabíjecích systémů je patrna ofenzíva sériových řešení, reprezentovaných zejména standardem CCS pro zásuvkové nabíjení a systémy uzemněného kontaktního dobíjení standardu OppCharge nebo typu Schunk Smart Charging pro průběžné dobíjení.“ (Dnes SAE J3105-1 a 2.)

Poprvé se také objevuje prezentace inteligentních technologií pro řízení nabíjení parku elektrobusů.

Financování elektrobusů v českých městech se nyní přesunulo od individuálních projektů do tzv. integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ určených pro městské aglomerace.

2018: Superkapacitorové elektrobusy, závislost na dotacích a energetické služby

Zajímavostí sedmého běhu konference bylo bezesporu představení konceptu elektrobusů, jejichž zásobníkem energie nejsou baterie, nýbrž superkapacitory – oproti bateriím relativně méně kapacitní, ale mnohem odolnější a trvanlivější. Na konferenci je reprezentoval jejich izraelsko-bulharský výrobce Chariot Motors.

Novinkou toho roku byla i česká premiéra elektrobusů s průběžným dobíjením standardu OppCharge v Ostravě. 

Konference si všímala také patrného rozvoje evropských projektů autonomních elektrických minibusů, orientovaných na jejich pokrytí konkrétního segmentu přepravního trhu, zejména na „posledním kilometru“ mezi stanicí veřejné dopravy a cílem cest.

Po nadšení z evropských dotací, které nastartovalo rozvoj elektrobusů v ČR, začínají být nyní na konferenci slyšet varovné hlasy o přílišné závislosti českých dopravců na těchto dotacích. Štědrý 85% příspěvek se stal v ČR hlavní, resp. velmi důležitou, motivací k pořizování elektrických autobusů. Z vývoje situace je zároveň patrno, že nadcházející programové období po roce 2020 již tak štědré nebude a je třeba se na to předem připravit.

V této souvislosti přicházejí i v ČR ke slovu „alternativní“ finanční a provozní modely. Ty reprezentují například souhrnné energetické služby pro nabíjení elektrobusů, od dodání infrastruktury, přes efektivní řízení dodávky energie pro nabíjení a vzdálený servis nabíjecí infrastruktury, až po druhotné využití trakčních baterií po skončení jejich životnosti.

2019: Sto českých elektrobusů a méně štědrý „bruselský strýček“

Jak zaznělo na osmém běhu konference, počet elektrobusů v ČR přesáhl stovku. Z firemního pohledu se jejich největším provozovatelem stala skupina Arriva.

Drtivá většina z nich byla financována 85% dotací z programu IROP. Jak bylo konstatováno, v následujícím programovém období toto procento v průměru poklesne, přičemž bude brána v potaz rozvinutost daného konkrétního regionu v ČR. Rovněž bylo poukázáno na to, že nebývale vysoké dotace měly někdy za následek neefektivní, byť „objektivně zdůvodněná“ řešení.

Důležitou podmínkou získání těchto dotací se stává zpracování plánu udržitelné mobility (SUMP) u měst nad 40 000 obyvatel. U menších měst bude třeba doložit, že město má strategii udržitelné mobility a elektrické autobusy jsou její součástí.

Stranou nezůstaly ani informace z techniky a provozu. Jak bylo například prezentováno, trh kloubových elektrobusů se stává plně konkurenčním. U trolejbusů jsou bateriové zásobníky energie stále více standardem. Významnou roli hraje nabíjení za jízdy (IMC) mimo jiné při renesanci trolejbusové dopravy v Praze. 

2020: Konferenci nahradila v nouzových podmínkách brožura plná zajímavostí

Jak již řečeno, devátý běh konference byl kvůli vládním protiepidemickým opatřením nahrazen stejnojmennou internetovou brožurou s články od prezentujících firem. V nouzových podmínkách však měla i tato netradiční forma úspěch a přinesla zajímavé novinky.

Byla zde například zahájena internetová škola baterií, zaměřená na volbu správného druhu baterie pro konkrétní elektrické vozidlo a jeho provozní nasazení. Škola baterií pak měla pokračování na našem portále Proelektrotechniky.cz, kde se setkala (a stále setkává) s nebývalým zájmem odborné veřejnosti. 

Příležitost zde dostali také zahraniční výrobci, kteří by jinak do Prahy nejspíše nepřijeli, jako například finský dodavatel „inteligentního“ nabíjecího systému pro garáže elektrobusů.

Jiný článek otevřel téma netrakční spotřeby, tedy spotřeby pomocných zařízení, jako topení a klimatizace, kompresorů, čerpadel, osvětlení nebo informačních systémů. Ta nezávisí na ujeté vzdálenosti a přitom může významně ovlivnit dojezd elektrobusu na jedno nabití, v závislosti na okolních podmínkách a plynulosti provozu. Článek ukazuje příklady jejího snižování včetně využití moderních technologií.

V neposlední řadě brožura nastínila výhled financování z evropských zdrojů pro následující programové období. Oproti tomu stávajícímu bude míra spolufinancování v průměru nižší, ale zahrnuta bude i nabíjecí a plnicí infrastruktura. Jako zdroj energie se zde uvádí rovněž vodík.  

Vzpomínky, postřehy, příběhy

Elektrické autobusy pro město nás tedy provázejí už devátý rok.

Za tu dobu jsme s touto naší konferencí prošli od průkopnických začátků, kdy elektrické autobusy s nezávislým zdrojem elektřiny byly novinkou, přes kvas doby v technologiích a jejich standardizaci až po současný prudký rozvoj, hnaný především tlakem na zmírňování klimatických změn a zlepšování životního prostředí ve městech. Zažili jsme přitom zajímavé věci a potkali neméně zajímavé lidi.

Vzpomínáme na začátky se „starou gardou“ ve vedení Sdružení dopravních podniků, dopravců a průmyslových partnerů, kteří s námi sdíleli ono průkopnické nadšení pro elektrické autobusy. Rádi je stále vídáme na našich konferencích a přejeme si, abychom je vídali ještě hodně dlouho.

Naše konference vystřídala různá prostředí, od moderních konferenčních sálů po značně omšelé, leč útulné provizorium ve vyhořelé části pražského Průmyslového paláce (viz foto výše). Naše konferenční dny se ovšem při pohledu zpět sobě velice podobají:

Po týdnech příprav konečně přijíždíme na ztemnělé výstaviště. Netrpělivé popohánění jeho personálu, příprava prezencí a zprovoznění audiovizuální techniky. První doušek čerstvé kávy, ochotně připravené cateringem. Konečně první návštěvník… a další… snad nám tedy i tentokrát zachovali přízeň. Jsou tu přednášející pro ranní blok? Výborně. Pozor, začínáme. Moderátor se soustřeďuje na přednášky, manažerka konference s asistentkami mezi tím řeší spoustu drobných i větších organizačních záležitostí a asistují při diskusi. Jakmile zavoní polední občerstvení, musí také hlídat nezvané návštěvníky, pro něž je konference pouhou příležitostí k nevázanému jídlu a pití na účet organizátorů. Čas letí, o polední přestávce sotva stihneme pár soust a přátelských rozhovorů a je tu odpoledne, které musí udržet tempo, i když se hlásí únava z předchozích dnů. Ještě závěrečné poděkování a… někdo tu dnes zase uspořádal úspěšnou konferenci, kdo to tak mohl být?

Samostatnou, značně adrenalinovou kapitolou v historii těchto konferencí bylo „slovenské intermezzo“ v létě 2018 – konference o elektrobusech na veletrhu Busshow v Nitře. Veletrh to byl nízkorozpočtový a vesele bezstarostný, tedy až příliš. Konference měla poutavý program – například se zde, poprvé v bývalém Československu, představily superkapacitorové elektrobusy.  Zaujala komunální politiky, odbornou veřejnost i média. Patřilo k ní však také naše zoufalé čištění špinavých židlí před začátkem, výpadek klimatizace uprostřed horkého dne či nečekaná invaze mravenců na pohoštění pro účastníky.  

Ale takové věci s odstupem času jen dotvářejí kolorit vzpomínek.

Na letošním desátém běhu naší konference (tentokrát opět tváří v tvář) přinášíme další zajímavé informace z oblasti elektrických autobusů, souvisejících technologií, výhledu jejich financování i zkušeností z přípravy příslušných projektů. 

A napřesrok si přejeme dobrý start do další desítky konferencí o elektrických autobusech.

Jakub Slavík, odborný garant konference

Pavla Slavíková, manažerka konference

Foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

Zprávy ze všech dosavadních běhů konference Elektrické autobusy pro město včetně prezentací a fotogalerií jsou k dispozici ZDE

 Přečtěte si také:

Vyšla brožura „Elektrické autobusy pro město X“

29.11.2021 U příležitosti jubilejního, desátého běhu naší konference „Elektrické autobusy pro město“ vydáváme stejnojmennou brožuru, která obsahuje čtivé informace ze světa elektrických autobusů, souvisejících technologií a možností jejich financování. Jak se dočtete hned v prvním článku, jeden rok se tato konference konala dvakrát a byl k tomu dobrý důvod. Proto tedy desátý běh následuje už devět let po tom prvním, uspořádaném v roce 2013.

Celý článek zde


Nárůst vozidlových parků, standardizace a diverzifikace produktů a služeb: zpráva z jubilejní, desáté konference Elektrické autobusy pro město

24.11.2021 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 24. 11. 2021 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala jubilejní konference Elektrické autobusy pro město X, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services