Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Komunitní energetika: příležitost, ale i riziko nerealistických očekávání

21.6.2023 Od komunitní energetiky, tedy sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů mezi několika subjekty, se očekává snížení množství elektřiny, jež si nakupují u obchodníků, a tedy i celkové zefektivnění využívání obnovitelných zdrojů. Z tohoto důvodu má komunitní energetika podporu v připravované novele energetického zákona a také například v iniciativách Státního fondu životního prostředí. Zpráva poradenské a realizační společnosti v energetice EGÚ Brno (dále EGÚ) z června 2023 ukazuje možné příležitosti komunitní energetiky, zároveň však také varuje před nerealistickými očekáváními.

Komunitní energetika

Podstatou komunitní energetiky je sdílení vyrobené energie z obnovitelných zdrojů mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství, aniž by bylo nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě. S ohledem na nestálost obnovitelných zdrojů se komunitní energetika zpravidla neobejde bez zásobníků energie. Energetické společenství tedy bude elektřinu podle zákona vyrábět, spotřebovávat a sdílet, aniž by přitom vytvářelo zisk.

Zde je třeba upřesnit, že fyzické toky elektrické energie se i v případě energetického společenství realizují prostřednictvím veřejné distribuční sítě. Její kapacita pak představuje pro energetická společenství omezující prvek. S ohledem na ni se pak nedílnou a nanejvýš důležitou součástí komunitní energetiky stává systém inteligentního řízení, který navzájem sladí výrobu, spotřebu a kapacitu distribuční sítě, tak aby nedošlo k jejímu přetížení.   

Zpráva EGÚ: bytové domy jako příležitost pro komunitní fotovoltaické zdroje

Jako příklad možného fungování komunitní energetiky ukazuje EGÚ bytové domy.

Bytový dům pro potřeby výpočtu technického potenciálu komunitní energetiky EGÚ definovalo v souladu s vymezením Českého statistického úřadu (ČSÚ). Použitá data se opírají o sčítání lidu, domů a bytů za roky 2011 a 2021. Navíc jsou podpořena daty ČSÚ o dokončených stavbách, včetně bytových domů a bytů. Vyplývá z nich, že bytových domů v ČR je zhruba 220 000 a celkový půdorys mají o rozloze 65,7 km2.

Podle expertního odhadu EGÚ je však pouze 55 % střech bytových domů konstrukčně využitelných. Rozloha vhodné plochy kvůli tomu klesne na 36,135 km2, z níž lze pouze 30 % osázet panely. Zbylou plochu střechy často zabírají například větrací a výtahové šachty, klimatizace, hromosvody apod. Výsledkem je plocha pro potenciální instalaci fotovoltaik o rozloze 10,84 km2. EGÚ Brno si za typický objekt reprezentující komunitu stanovilo bytový dům o půdorysu 300 m2 s využitelnou plochou 90 m2, kterou lze osázet 41 panely o výkonu 450 Wp. Technický potenciál pro jeden bytový dům tak vypočetlo na úrovni 18 kW.

Celková roční spotřeba prezentovaného bytového domu činí v reálných podmínkách přibližně 52 200 kWh, přičemž dále byla předpokládaná instalace o výkonu 18 kW. Celkovou spotřebu domu, dodávku z fotovoltaiky a uplatněnou energii z fotovoltaiky ilustruje obrázek.


Spotřeba bytového domu, dodávka a uplatnění fotovoltaiky

Z průběhů je zřejmá poměrně velmi nízká dodávka v zimních měsících. Naproti tomu v jarních, letních i podzimních měsících je denní výroba z fotovoltaiky výrazně vyšší a v některých případech dokonce přesahuje spotřebu bytového domu.

Grafy ukazují úhrnné denní hodnoty. Spotřeba bytového domu se také v hodinovém členění tvarem svého průběhu odlišuje od tvaru průběhu výroby fotovoltaiky.

To vše vede k tomu, že se nezužitkuje veškerá vyrobená elektřina pro potřeby domu a část vyrobené elektřiny odchází do distribuční sítě. Celkově bylo z fotovoltaiky na roční úrovni vyrobeno necelých 20 MWh a uplatněná výroba byla 14,8 MWh, tedy 75 %.

Poznámka redakce: Efektivnost výroby z fotovoltaických zdrojů lze zvýšit využitím bateriových zásobníků energie, o nichž se zpráva EGÚ zvlášť nezmiňuje. Bateriový zásobník na bytových domech v Göteborgu například umožňuje snížit přetoky do veřejné sítě z 20 % na 4 %. Ani kapacita bateriových zásobníků nicméně není neomezená a tyto zásobníky nesou s sebou kromě jiného také další investiční a provozní výdaje.

Reálná finanční úspora díky takové instalaci bude dána nastavením tržního systému. Návratnost fotovoltaiky v komunitě bytového domu očekává EGÚ při dotaci 50 % podle okolností 6 až 8 let.

Závěry EGÚ

Komunitní energetika předpokládá, že se odběratelům sdruženým v energetickém společenství podaří maximálně časově sladit vlastní výrobu a spotřebu elektřiny. To může být obtížné s ohledem na povahu a denní režim spotřeby u členů energetického společenství.

Odborníci z EGÚ v souvislosti s komunitní energetikou varují před nereálnými očekáváními, která neberou v potaz skutečné náklady spojené s výrobou elektřiny a se servisem komunity nebo s nutností platby za používání distribuční sítě. Upozorňují také na možný nátlak zájmových skupin, které budou nutit komunitní energetiku všem bez toho, že by nabízely individuální posouzení vhodnosti a rentability jednotlivých projektů.

Ke komunitní energetice je tedy podle EGÚ potřeba přistupovat jen jako k malé součásti komplexního řešení energetické transformace spojené s dekarbonizačními snahami. Nemůže totiž ani částečně nahradit propojenou elektroenergetickou soustavu nebo vyřešit problémy se zálohováním dočasně fungujících zdrojů nebo s regulací sítí.

Po uzávěrce:
Deník MF Dnes zveřejnil ve čtvrtek 22. 6. 2023 (v internetové verzi na idnes.cz pouze pro platící čtenáře) obsáhlý článek o komunitní energetice v souvislosti s přípravou novely energetického zákona. Aniž bychom rozebírali jeho dílčí detaily, máme zato, že komunitní energetika je zde podávána až příliš optimisticky. Tím spíše doporučujeme pozornosti výše uvedené závěry. Zvláště pak bychom chtěli vyzdvihnout skutečnost, že fyzické toky elektrické energie se i v komunitní energetice odehrávají po veřejné síti, se všemi technickými důsledky a omezujícími podmínkami. 

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázek © EGÚ Brno

Další informace zde

 Přečtěte si také:

V Brně vzniká nový zdroj tepla z biomasy

15.6.2023 Po několikaleté přípravě začala v červnu 2023 výstavba biomasového zdroje Tepláren Brno v jejich provozu Brno-Sever na Obřanské. Zkušební provoz nového zdroje je plánován již na podzim roku 2024, kdy do centrální sítě poputují první dodávky ekologického tepla. S plným výkonem zdroje se pak počítá od topné sezony 2025/2026.

Celý článek zde


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services