Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Biomasa a fotovoltaika: kombinace dvou obnovitelných zdrojů v Energetickém centru Jindřichův Hradec

27.6.2023 O kombinaci fotovoltaiky s jiným obnovitelným zdrojem ve Skupině ČEZ jsme na našem portále nedávno psali v souvislosti s plovoucí fotovoltaikou na přečerpávací elektrárně ve Štěchovicích. Dalším zajímavým příkladem je kombinace solární energie s energií biomasy v Energetickém centru Jindřichův Hradec, s nímž byla odborná veřejnost seznámena v červnu 2023.

Biomasa a její využití ve Skupině ČEZ

Biomasou se rozumí souhrn látek tvořících těla všech organizmů rostlin i živočichů. Pojmem biomasa je označována především ta rostlinná, jejíž energie má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, a proto se jedná o obnovitelný zdroj energie. Problematiku spalování biomasy pro energetické účely upravuje Vyhláška č. 477/2012 Sb.

V rámci obnovitelných zdrojů provozovaných ve Skupině ČEZ v České republice je biomasa momentálně druhou nejvýznamnější kategorií, hned po vodních elektrárnách. Elektřinu a teplo z biomasy vyrábí ČEZ kromě Jindřichova Hradce ještě na dalších dvou místech, přičemž obě jsou svým způsobem zvláštní a jedinečná.

Hodonínská elektrárna je evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla, které dodává do slovenského města Holíč.

V Poříčí u Trutnova část energie z biomasy zásobuje areál dobíjecích stanic pro elektrobusy trutnovské městské dopravy, a jde tedy o elektrobusy s uhlíkově neutrálním provozem.

Energetické centrum Jindřichův Hradec

Energetické centrum Jindřichův Hradec (EC) vzniklo v padesátých letech minulého století současně se založením textilního podniku Jitka, a.s., jako jeho energetický zdroj ke krytí potřeby tepla a elektřiny. Součástí společnosti Jitka bylo EC, tehdy v podobě hospodářského střediska energetika, až do roku 2002, kdy bylo energetické hospodářství ze společnosti Jitka vyčleněno a založeno Energetické centrum s.r.o. Jednalo se o společný podnik Jitka a ENERGETIKY INVEST, s.r.o.

Od roku 2009 je EC členem skupiny ČEZ. V současné době EC zásobuje tepelnou energií subjekty v bývalém areálu Jitka, přilehlou zástavbu na sídlištích Jitka a Bobelovka a prostřednictvím distribuční společnosti Teplospol, a.s., i dvě největší jindřichohradecká sídliště.

Výroba elektrické a tepelné energie z biomasy

EC ve svém „minulém životě“ ještě před 15 lety jako energetické hospodářství textilního podniku Jitka Jindřichův Hradec používalo jako palivo k výrobě elektřiny a tepla výhradně mazut a zemní plyn. Od té doby se její energetické zdroje zcela změnily.

K prvnímu čistě biomasovému kotli z roku 2008 přibyl v roce 2018 druhý. Mezi lety 2010–18 tak byl díky sérii ekologických investic postupně navýšen objem výroby elektřiny z čisté biomasy o více než 60 %.

Zdejší moderní technologie je schopna spalovat široké spektrum druhů biomasy – obilnou a řepkovou slámu, seno, cíleně pěstované energetické plodiny, len a kukuřici. Tato biomasa je slisována do balíků o standardizovaných rozměrech (pro základní představu, cca 1 × 1 × 2,5 m) s maximálním obsahem vody do 16 %.

Spalováním takto zpracované biomasy dnes EC získává 40 mil. kWh elektřiny a dodává 120 tisíc GJ tepla.

Současně se v uvedeném období podařilo snížit spotřebu pitné vody k napájení kotlů o 99 %. Recyklací původně odpadních vod byl o 10 % snížen i odběr povrchové vody pro chlazení turbogenerátoru při výrobě elektřiny.

Fotovoltaický zdroj

Energii z biomasy doplnila v poslední etapě stavba vlastní střešní fotovoltaiky (viz fotogalerie k článku). Ta zde plně využívá příznivých osvitových podmínek v Jindřichově Hradci, kde slunce září v průměru 1470 hodin ročně.

Elektrárna o výkonu 97,2 kWp zaujímá 890 m2 plochy a sestává z 216 panelů typu MMB Cell o výkonu 450 W a účinnosti 21 %. Fotovoltaika je přímo zapojena do vlastní spotřeby. Její energie je využívána i při případných letních technologických odstávkách.

Unikátem zdejšího řešení jsou celosvařovaná nosná podkonstrukce české výroby a její zatížení pomocí recyklovaných materiálů pocházejících z průmyslové výroby.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © ČEZ

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Komunitní energetika: příležitost, ale i riziko nerealistických očekávání

21.6.2023 Od komunitní energetiky, tedy sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů mezi několika subjekty, se očekává snížení množství elektřiny, jež si nakupují u obchodníků, a tedy i celkové zefektivnění využívání obnovitelných zdrojů. Z tohoto důvodu má komunitní energetika podporu v připravované novele energetického zákona a také například v iniciativách Státního fondu životního prostředí. Zpráva poradenské a realizační společnosti v energetice EGÚ Brno (dále EGÚ) z června 2023 ukazuje možné příležitosti komunitní energetiky, zároveň však také varuje před nerealistickými očekáváními.

Celý článek zde


V Brně vzniká nový zdroj tepla z biomasy

15.6.2023 Po několikaleté přípravě začala v červnu 2023 výstavba biomasového zdroje Tepláren Brno v jejich provozu Brno-Sever na Obřanské. Zkušební provoz nového zdroje je plánován již na podzim roku 2024, kdy do centrální sítě poputují první dodávky ekologického tepla. S plným výkonem zdroje se pak počítá od topné sezony 2025/2026.

Celý článek zde


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services