Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Úspěšné zavádění „chytré“ elektromobility: efektivní využití elektrických vozidel, nabíjecí infrastruktury a moderních digitálních technologií

Zpráva z konference Efektivní elektromobilita ve smart city

Prezentace a záznam z konference jsou k dispozici na konci zprávy

18.5.2022 Dne 17. května 2022 proběhla v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu AMPER 2022 odborná konference k tématu elektromobility, pořádaná provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Tematicky navazovala na šířeji pojatou nedávnou konferenci Smart city v praxi VII  a stejně jako ona se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online.

O „chytrou“ elektromobilitu mají zájem městské služby i soukromý sektor

Více než 70 přímých účastníků spolu s dalšími 80 sledujícími konferenci online přímo nebo ze záznamu (tento počet se průběžně navyšuje) svědčí o aktivním zájmu odborné veřejnosti o téma „chytré“ elektromobility ve městech, a to i v současné obtížné geopolitické a ekonomické situaci. Nabízená technologická řešení a praktické zkušenosti mohou napomoci ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí a v neposlední řadě energetické soběstačnosti země. Znamenají rovněž příležitost pro zapojený soukromý sektor. Vedle zástupců municipalit a městských služeb tak byly mezi účastníky významně zastoupeny také soukromé dopravní a průmyslové firmy i technické školství.

Elektromobilita – kdy ano a kdy ne

Elektrická doprava má významné socioekonomické přínosy, ať už v oblasti místních emisí, klimatických dopadů nebo hluku. V neposlední řadě podporuje nezávislost dopravy na fosilních zdrojích z dovozu. Hlavní problém představuje ekonomika – investice do elektrifikace se, alespoň prozatím, plně nevrátí v úspoře provozních nákladů, a je tudíž třeba ji stimulovat finančně.

Spornou oblastí elektromobility ve městech je elektrická mikromobilita – tedy elektrokola a elektrokoloběžky, zejména sdílené – v případě, kdy nahrazuje nemotorovou dopravu nebo MHD. Její přínos pro životní prostředí je přinejmenším diskutabilní. Organizačně nezvládnutá mikromobilita je nadto riziková pro všechny účastníky pouličního provozu.

Elektrické autobusy a autonomní minibusy

Elektrické autobusy se stávají samostatným dopravním systémem, který tvoří důležitou součást inteligentní městské mobility v konceptu smart city. Jejich efektivní zavádění v kontextu s ostatní městskou mobilitou podporuje publikace Elektrické autobusy efektivně – Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie, právě vydaná a distribuovaná v elektronické podobě, která byla na konferenci představena. Publikaci, u jejíhož zrodu stálo MD ČR a MMR ČR, zpracovala pořádající konzultační firma ve spolupráci s průmyslovými partnery a Dopravním podnikem Ostrava. Ten je také zdrojem hned dvou případových studií v tomto Průvodci.

Specifickým případem elektrických autobusů jsou autonomní elektrické minibusy, které se v zahraničí profilují jako tzv. třetí druh dopravy vedle klasické individuální dopravy a velkokapacitní hromadné dopravy. Zaměřeny jsou zejména na pokrytí „posledního kilometru“ od konečné stanice klasické MHD do cíle cesty. Z širokého pojetí autonomní mobility v silniční dopravě cílí tento druh dopravy jako jeden z mála na konkrétní přepravní trh s nabídkou konkrétního produktu na míru jeho potřebám.

Další užitečné segmenty městské elektromobility – nákladní doprava a policejní e-motocykly

Mezi další zajímavé a ne vždy zcela doceněné segmenty městské elektromobility patří zejména elektrifikovaná nákladní doprava pro městské služby a logistiku. Dodavatelský trh nyní nabízí v elektrickém provedení pro města i těžká nákladní vozidla a vozidlové platformy. Jinou zajímavou oblastí je využití elektrických motocyklů v policejních službách, mimo jiné díky jejich výborné manévrovatelnosti v městském provozu i téměř nehlučném chodu.

Nabíjecí infrastruktura

Skupina ČEZ, jako důležitý partner konference, podporuje elektromobilitu ve všech třech klíčových tržních segmentech: rozvoj veřejných dobíjecích stanic (ČEZ a.s.), segment B2B a městská doprava (ČEZ ESCO) a segment B2C, tedy jednotliví uživatelé (ČEZ Prodej).

Skupina ČEZ v rámci svých aktivit podporuje naplnění cílů „Fit for 55“. Jde o balíček legislativních návrhů Evropské komise, které mají vést k 55% snížení evropských emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Je nicméně důležité nastavit podmínky, ať už regulatorní nebo finanční, tak aby dosažení stanovených cílů bylo atraktivní pro investory a reálně dosažitelné pro uživatele. Přitom je třeba neustále vzdělávat odbornou i laickou veřejnost o elektromobilitě a jejích aspektech.

Podpůrné digitální technologie

Společnosti Vivavis a Teco, další z partnerů konference, představily inovativní řešení pro synergie elektromobility a obnovitelných zdrojů v rámci „chytrých“ lokálních energetických sítí. Týká se to jak hardwarových řešení, tak inovativního softwaru propojujícího řídicí systémy elektromobility a energetiky. Ukázaly to i konkrétní příklady projektů chytré energetiky a elektromobility ze Švýcarska a z České republiky.

Chytrá elektromobilita ve smart city Brno

Brno jako jedno z našich významných smart cities představilo aktuální situaci v rozvoji chytrých řešení pro elektromobilitu. Je to především strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury včetně zvýhodněného zákaznického tarifu, výhody a úlevy pro elektromobily při parkování, i vzdělávání v oblasti elektromobility. Základem je Dohoda o spolupráci „Výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily ve městě Brně“ mezi městem Brnem a Teplárnami Brno a.s.

Elektromobilita se v Brně rozvíjí i jinak. Například Veřejná zeleň města Brna používá pro své služby celkem 9 užitkových elektromobilů různých značek – elektrické multikáry i elektrickou dodávku. Důvodem je snížení emisí a hluku v parcích i lepší manévrovatelnost elektrických vozidel v náročném terénu.

Finanční podpora z vládní úrovně i ze soukromého sektoru

Finanční podpora elektromobility z vládní úrovně zahrnuje různé zdroje podle účelu podpory a zaměření příjemců. Na finanční podpoře se podílejí programy v gesci Ministerstva životního prostředí (Národní plán obnovy a Modernizační fond), Ministerstva průmyslu a obchodu (OP TAK), Ministerstva dopravy (OPD) a Ministerstva pro místní rozvoj (IROP). Vzhledem k tomu, že příslušné programy a programové výzvy pro nové programové období 2021-27 jsou teprve ve stadiu příprav, je třeba průběžně sledovat příslušné informační zdroje.   

Financování elektromobility není závislé pouze na dotacích. Aktivně se do něj zapojuje i bankovní sektor se svými nástroji, včetně například bezúročného úvěru od Národní rozvojové banky v kombinaci s komerčním úvěrem a vlastními zdroji.

Potřeba systematického přístupu

Jako motto se celou konferencí prolínala nutnost systematického přístupu a znalosti věci při realizaci projektů elektromobility v rámci konceptu smart city. Znamená to především zasazovat elektromobilitu do strategického kontextu měst, tak aby co nejvíce využívala své výhody v synergiích s ostatní infrastrukturou smart city.

Jakub Slavík

Záznam konference je k dispozici na odkaze zde: https://www.youtube.com/watch?v=DhsSX-eHqDc
          
Děkujeme všem partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za účast a zajímavé podněty.


Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

Dominica Tchaou: Financování elektromobility pro města

 Jakub Marek: Bankovní financování vozů s alternativním pohonem

Jakub Slavík: Případové studie z implementace konceptu smart city

 Tom Kratochvíl: Elektromobilita pro Brno 

 Tomáš Chmelík: Očekávaný rozvoj elektromobility v ČR ve světle balíčku „Fit for 55“

Miloslav Kubala: VIVAVIS projekt Andermatt Švýcarsko

Jaromír Klaban: Energetický management odběrního místa s větší nabíjecí infrastrukturou

Fotogalerie:

 
 Přečtěte si také:

Elektrické autobusy efektivně: právě vydávaná volně přístupná publikace nabízí bázi znalostí a návod k přípravě kvalitního projektu elektrifikace městských autobusů

12.5.2022 Elektrifikace městských autobusových parků pomocí bateriových, superkapacitorových nebo palivočlánkových (vodíkových) zdrojů energie se stává stále aktuálnějším tématem, a to z řady důvodů. Jako důležitý příspěvek ke zmírnění klimatických dopadů je zakotvena v evropské a domácí legislativě. Významné jsou i ekologické a zdravotní přínosy elektrických autobusů (na obyvatele měst doráží skrytý záškodník v podobě nízkofrekvenčního hluku konvenčních autobusů). V neposlední řadě znamená elektrifikace používání zdroje energie, který není jednoznačně podmíněn dovozem fosilních paliv ze zahraničí.

Celý článek a publikace ke stažení zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2020: „naše“ chytrá Blatná má nejlepší strategii smart city

11.12.2020 V druhém prosincovém týdnu proběhlo vyhlášení celostátní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ v roce 2020. Provozovatelé tohoto portálu, konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, s potěšením zaznamenali, že vítězem této soutěže v kategorii Model (rozumí se koncepce či strategie, viz dále) se stal dokument „Blatná – moderní a chytré město“, na jehož zpracování se v roli externích odborníků podíleli.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services